Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.050                                                                                                                                           Září 2004

Potraviny - Detekce
ozářených potravin obsahujících tuk -
Analýza 2-alkylcyklobutanonů
metodou plynové chromatografie
s hmotnostní detekcí

ČSN
EN 1785


56 0027

 

Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic/mass spectrometric analysis
of 2-alkylcyclobutanonens

Produits alimentaires - Détection d’aliments ionisés contentant des lipides - Analyse par chromatographie en phase
gazeuse/Spectrométrie de masse des 2-alkylcyclobutanones

Lebensmittel - Nachweis von bestrahlten fetthaltigen Lebensmitteln - Gaschromatographisch/massenspektrometrische
Untersuchung auf 2-Alkylcylobutanone

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1785:2003. Evropská norma EN 1785:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1785:2003. The European Standard EN 1785:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1785 (56 0027) z února 2004.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71011
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1785:2003 do soustavy norem ČSN. Zatím co ČSN EN 1785 z února 2004 převzala EN 1785:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

Související předpisy

Zákon č.110/1997Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Citované normy

EN ISO 3696:1995 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely -
Specifikace a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Qualiment pobočka ČPS, Za Opravnou 4, Praha 5, IČ 539252, Ing. Martin Kubík

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1785

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Srpen 2003

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.050                                                                                                        Nahrazuje EN 1785:1996

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk -
Analýza 2-alkylcyklobutanonů metodou plynové chromatografie
s hmotnostní detekcí

Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat -
Gas chromatographic/mass spectrometric analysis of 2-alkylcyclobutanonens

 

Produits alimentaires - Détection d’aliments
ionisés contentant des lipides - Analyse par
chromatographie en phase gazeuse/Spectrométrie

de masse des 2-alkylcyclobutanones

Lebensmittel - Nachweis von bestrahlten
fetthaltigen Lebensmitteln -
Gaschromatographisch/massenspektrometrische

Untersuchung auf 2-Alkylcylobutanone

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-06-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                 Ref. č. EN 1785:2003 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN 1785:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 275 „Analýza potravin - Horizontální metody “, jejíž sekretariát je v působnosti DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2004.

Tento dokument nahrazuje EN 1785:1996.

Tato evropská norma byla vypracována na základě protokolu vyvinutého během vzájemné součinnosti Evropské komise (DG XII C.5). Specialisté a laboratoře ze zemí EU a EFTA vzájemně přispěli k vývoji tohoto protokolu.

Původní norma (EN 1785:1996) byla vypracována na základě mandátu Evropské komise.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2        Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3        Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4        Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

5        Zařízení.................................................................................................................................................................................. 7

6        Postup vzorkování............................................................................................................................................................... 8

7        Postup................................................................................................................................................................................... 8

8        Vyhodnocení......................................................................................................................................................................... 9

9        Omezení.............................................................................................................................................................................. 10

10      Validace............................................................................................................................................................................... 11

11      Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 12

Příloha A (informativní) Obrázky.................................................................................................................................................. 13

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 17


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro detekci ošetření ozářením u potravin obsahujících tuk. Je založena na hmotnostně spektrometrické (MS) detekci ozářením vzniklých 2-alkylcyklobutanonů po rozdělení plynovou chromatografií (GC) [1] až [3].

Metoda byla úspěšně validována v mezilaboratorních zkouškách na vzorcích syrového kuřecího a vepřového masa, tekutých vajec, lososa a Camembertu [4] až [8].

Další studie ukazují, že metoda je použitelná pro široký rozsah potravin [9] až [21].-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz