Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.60                                                                                                                                       Září 2004

Ocelové tyče kruhové válcované
za tepla - Rozměry, mezní úchylky
rozměrů a tolerance tvaru

ČSN
EN 10060

42 5551

 

Hot rolled round steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions

Ronds laminés á chaud - Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions

Warmgewalzte Rundstäbe aus Stahl - Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10060:2003. Evropská norma EN 10060:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10060:2003. The European Standard EN 10060:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 5510-1 z dubna 1994 a ČSN EN 10060 (42 5551) z dubna 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti ČSN EN 10060 z dubna 2004 dochází ke změně způsobu převzetí EN 10060:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10060 z dubna 2004 převzala EN 10060:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 10060 obsahuje rozměry, hmotnosti a mezní úchylky rozměrů ocelových tyčí pro šrouby a nýty, přímost tyčí musí být měřena na celkové délce tyče, zatímco ČSN 42 5510-1 nemá rozměrovou řadu na šrouby a nýty, umožňuje měření přímosti pomocí 1 000 mm měřítka a obsahuje i další rozměry neuvedené v ČSN EN 10060.

Citované normy

EN 10079:1992 zavedena v ČSN EN 10079:1996 (42 0044) Hutnictví železa - Definice ocelových
výrobků

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivz
dorných ocelí

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje normy ocelí a materiálové listy ocelí, podle kterých jsou tyto tyče vyráběny.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dušan Premus, Ostrava - IČ 64645827

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

                                                                                          Říjen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.60

Ocelové tyče kruhové válcované za tepla -
Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

Hot rolled round steel bars for general purposes -
Dimensions and tolerances on shape and dimensions

 

Ronds laminés á chaud - Dimensions et tolérances

sur la forme et les dimensions

Warmgewalzte Rundstäbe aus Stahl -
Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky         Ref. č. EN 10060:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Označování........................................................................................................................................................................... 6

5          Rozměry................................................................................................................................................................................ 6

6          Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru......................................................................................................................... 8

6.1       Průměr (d)............................................................................................................................................................................ 8

6.2       Délka (L)............................................................................................................................................................................... 8

6.3       Přímost (q)............................................................................................................................................................................ 9

6.4       Ovalita.................................................................................................................................................................................... 9

7          Měření.................................................................................................................................................................................. 10

7.1       Průměr................................................................................................................................................................................. 10

7.2       Délka.................................................................................................................................................................................... 10

7.3       Přímost................................................................................................................................................................................ 10

7.4       Ovalita.................................................................................................................................................................................. 10

Národní příloha NA (informativní)............................................................................................................................................... 11

NA.1    Přehled norem ocelí a materiálových listů ocelí.......................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10060:2003) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 11 „Konstrukční ocelové profily a ocelové tyče válcované za tepla pro strojírenství - Rozměry a mezní úchylky“ jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2004.

Tato evropská norma nahrazuje:

EURONORM 60-77 Tyče kruhové válcované za tepla pro všeobecné použití.

EURONORM 65-80 Ocelové tyče kruhové válcované za tepla pro šrouby a nýty.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových tyčí kruhových válcovaných za tepla.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz