Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                   Srpen 2004

Dveře - Ovládací síly - Požadavky
a klasifikace

ČSN
EN 12217

74 7033

 

Doors - Operating forces - Requirements and classification

Portes - Forces de manoeuvre - Prescription et classification

Türen - Bedienungskräfte - Anforderungen und Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12217:2003. Evropská norma EN 12217:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12217:2003. The European Standard EN 12217:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71105
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12046-2 zavedena v ČSN EN 12046-2 (74 7015) Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře

prEN 12519:1996 nezavedena, nahrazena EN 12519:2004, zavedena v ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře - Terminologie

Souvisící ČSN

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře - Základní ustanovení

ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé - Základní ustanovení

ČSN 74 6501 Ocelové zárubně - Základní ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČ 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D. a Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                        Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50

Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace

Doors - Operating forces - Requirements and classification

 

Portes - Forces de manoeuvre - Prescription
et classification

Türen - Bedienungskräfte - Anforderungen
und Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12217:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Klasifikace............................................................................................................................................................................ 6


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12217:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro dveře.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro otočné a posuvné dveřní komplety vybavené západkami, které jsou určené pro použití pěšími (chodci). Stanovuje klasifikaci výsledků zkoušek pro síly potřebné na otevření/zavření dveří, jakož i zapadnutí/uvolnění a zamknutí/odemknutí kování použitím klíče nebo kliky po zkoušení podle EN 12046-2.

Norma platí jen pro ručně ovládané dveřní komplety.

Měření sil pro dveřní komplety s připojenými samozavíracími zařízeními je z této zkušební metody vyloučeno. Neplatí také pro dveřní komplety se speciálním kováním, např. se zařízeními nouzového východu.

Zkoušky se používají pro dveřní komplety ze všech materiálů.

Ovládání některých prosklených dveří (balkónových dveří) obsahují kování se západkami a mohou být klasifikovány v souladu s touto normou.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz