Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.77; 01.075; 77.140.75                                                                                                                Září 2004

Ocelové trubky, tvarovky
a konstrukční duté profily - Symboly
a definice termínů pro použití
v normách na výrobky

ČSN
EN 10266

42 0048

 

Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards

Tubes en acier, accessories et profils creux en acier pour la construction - Symboles et définitions des termes à utiliser
dans les normes de produits

Stahlrohre, Fittings und Hohlprofile für den Stahlbau - Symbole und Definition von Begriffen für die Verwendung
in Erzeugnisnormen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10266:2003. Evropská norma EN 10266:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10266:2003. The European Standard EN 10266:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10266 (42 0048) z dubna 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71126
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10266:2003 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 10266 ze dubna 2004 převzala EN 10266:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jindřich Stádník, Chomutov, IČ 10418521

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

                                                                                      Srpen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.77; 01.075; 77.140.75

Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily -
Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

Steel tubes, fittings and structural hollow sections -
Symbols and definitions of terms for use in product standards

 

Tubes en acier, accessories et profils creux en

acier pour la construction - Symboles et définitions

des termes à utiliser dans les normes de produits

Stahlrohre, Fittings und Hohlprofile für den

Stahlbau - Symbole und Definition von Begriffen

für die Verwendung in Erzeugnisnormen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-6-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 10266:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 6

2       Definice termínů, které mají být používány v normách na výrobky ................................................................................ 6

3       Symboly pro použití v normách na výrobky ........................................................................................................................ 8

3.1    Všeobecné symboly .............................................................................................................................................................. 8

3.2    Dodatečné symboly pro konstrukční duté profily ............................................................................................................. 9

3.3    Dodatečné symboly pro zkoušení .................................................................................................................................... 10

3.4    Dodatečné symboly pro tvarovky vyrobené z trubek....................................................................................................... 11

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10266:2003) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2004.

Tato evropská norma je odvozena od ISO 3545 „Ocelové trubky a tvarovky - Symboly pro použití ve specifikacích“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky pro ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily.

POZNÁMKA Pro definice termínů, které nejsou specifické pro trubky a výrobky z trubek, viz jiné příslušné normy, například EN ISO 8402.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz