Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50                                                                                                                               Listopad 2004

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty -
Stanovení elastického zotavení tmelů

ČSN
EN ISO 7389

72 2333

                                                                                                     idt ISO 7389:2002

Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery of sealants (ISO 7389:2002)

Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination de la reprise élastique des mastics (ISO 7389:2002)

Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung des Rückstellvermögens (ISO 7389:2002)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7389:2003. Evropská norma EN ISO 7389:2003 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7389:2003. The European Standard
EN ISO 7389:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 27389 (72 2333) z března 1994 a ČSN EN ISO 7389 (72 2333) z května 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71132
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 7389:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO z května 2004 převzala EN ISO 7389:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Přejímaná EN ISO 7389:2003 oproti předchozí normě EN 27389:1990 (idt ISO 7389:1987) obsahuje změny technického charakteru v článcích 5.1, 5.7 a v kapitole 8.

Citované normy

ISO 6927 zavedena v ČSN EN 26927 (72 2330) Stavební konstrukce. Těsnicí hmoty - tmely - Názvosloví

ISO 13640 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 11600 (72 2331) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely

ČSN EN 28339 (72 2335) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení tahových vlastností

ČSN EN 28340 (72 2336) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení

ČSN EN 29046 (72 2338) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení přilnavosti soudržnosti při stálé teplotě

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Michal Vindyš, IČ 86571443

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 7389

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Listopad 2003

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.50                                                                                                  Nahrazuje EN 27389:1990

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického
zotavení tmelů
(ISO 7389:2002)

Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery
of sealants
(ISO 7389:2002)

 

Construction immobilière - Produits pour joints -

Détermination de la reprise élastique des mastics
(ISO 7389:2002)

Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung
des Rückstellvermögens
(ISO 7389:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 25. září 2003.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 7389:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 6

4       Podstata zkoušky.................................................................................................................................................................... 6

5       Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................... 6

6       Příprava zkušebních vzorků.................................................................................................................................................. 7

7       Uložení vzorků......................................................................................................................................................................... 7

8       Zkušební postup..................................................................................................................................................................... 7

9       Vyjádření výsledků.................................................................................................................................................................. 8

10     Protokol o zkoušce................................................................................................................................................................. 8

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými
publikacemi
.............................................................................................................................................................................. 10


Strana 5

Předmluva

Text normy ISO 7389:2002 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 59 „Stavební konstrukce“ z pověření Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), jejíž text byl převzat jako evropská norma EN ISO 7389:2003 Technickým výborem CEN.

Této evropské normě se nejpozději do května 2004 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a všechny národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do května 2004.

Tento dokument nahrazuje EN 27389:1990.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7389:2002 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 7389:2003 bez jakýchkoliv změn.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou popsány v příloze ZA (normativní).


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma určuje postup pro stanovení elastického zotavení tmelů po udržovaném protažení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz