Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.40                                                                                                                                       Září 2004

Mechanické zkoušky pro systémy
dodatečného předpínání

ČSN
EN 13391

74 2871

 

Mechanical tests for post-tensioning systems

Essais mécaniques concernant les procédés de précontrainte par post-tension

Mechanische Prüfungen für Spannverfahren mit nachträglichem Verbund

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13391:2004. Evropská norma EN 13391:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13391:2004. The European Standard EN 13391:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71183
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

Nejsou.

Souvisící ČSN

ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení1)

Citované předpisy

Směrnice (Rady) XX/RR/EEC (EU) z RRRR-MM-DD, název směrnice, název směrnice, název směrnice.Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. XXX/RRRRč. 190/2002 Sb., kterým se stanoví název nařízení vládytechnické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 4.2.1.3 a kapitole 5 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: SM 7, a.s., IČ 61673048, Ing. Petr Plotěný

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá

_______________

1)    Předpokládá se revize této ČSN.


Strana 3

                                                                                        Březen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.080.40

Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání

Mechanical tests for post-tensioning systems

 

Essais mécaniques concernant les procédés
de précontrainte par post-tension

Mechanische Prüfungen für Spannverfahren
mit nachträglichem Verbund

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13391:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 6

3.1       Definice................................................................................................................................................................................. 6

3.2       Značky................................................................................................................................................................................... 7

4          Zkoušky a požadavky na kotvení systémů dodatečného předpínání........................................................................ 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.1.1    Účel........................................................................................................................................................................................ 7

4.1.2    Specifikace systému.......................................................................................................................................................... 7

4.1.3    Laboratoř, zkušební zařízení............................................................................................................................................. 8

4.1.4    Materiály a součásti pro zkoušky...................................................................................................................................... 8

4.1.5    Druhy zkoušek..................................................................................................................................................................... 8

4.2       Zkoušení systémů s mechanickými kotveními............................................................................................................. 8

4.2.1    Zkouška statickým zatížením sestavy předpínací výztuž-kotvení................................................................................ 8

4.2.2    Únavová zkouška sestavy předpínací výztuž-kotvení................................................................................................... 10

4.2.3    Zkouška přenosu zatížení................................................................................................................................................ 11

4.3       Zkoušení systémů s kotvením soudržností.................................................................................................................. 12

4.3.1    Statická zatěžovací zkouška kotvení soudržností......................................................................................................... 12

4.3.2    Únavová zkouška kotvení soudržností........................................................................................................................... 13

5          Doplňující zkoušky............................................................................................................................................................. 13

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.2       Zkouška vícenásobným napínáním............................................................................................................................... 13

5.3       Zkouška tření...................................................................................................................................................................... 13

5.4       Injektážní zkouška............................................................................................................................................................. 13

5.5       Zkouška kotvení s úhlovou odchylkou........................................................................................................................... 13

5.6       Zkouška vnější předpínací výztuže bez soudržnosti s úhlovou odchylkou.............................................................. 13

6          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 14

Příloha A (informativní) Obrázky.................................................................................................................................................. 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 22


Strana 5

Předmluva

Tato norma EN 13391:2004 byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2004.

Tato evropská norma byla vypracována pracovní skupinou WG 1 CEN/TC 250/SC 2 „Navrhování betonových konstrukcí“. Norma doplňuje ENV 1992-1-1, ENV 1992-2 a „Řídicí pokyn pro evropské technické schválení souprav pro dodatečné předpínání konstrukcí (zpravidla nazývaných Systémy dodatečného předpínání)“, ETAG 013 (European Technical Approval Guideline).

Příloha A je informativní.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje zkušební postupy pro kotvení a spojkování systémů dodatečného předpínání. Tato norma se použije společně s odpovídajícími evropskými normami ENV 1992-1-1 a ENV 1992-2 a dalšími, týkajícími se předpínaných betonových konstrukcí.

Výsledky zkoušek se použijí k získání technického schválení posuzovaného systému dodatečného předpínání.

Pro předpínací výztuž bez soudržnosti jsou nutné doplňující zkoušky a požadavky, které nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz