Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                  Listopad 2004

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Základnové stanice (BS),
opakovače a uživatelská zařízení
(UE) buňkových sítí IMT-2000
třetí generace -
Část 7: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE
na IMT-2000, CDMA TDD
(UTRA TDD) (BS)

ČSN
ETSI EN 301 908-7
V2.2.187 5111

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks -
Part 7: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the
R
&TTE Directive

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-7 V2.2.1:2003.
Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-7 V2.2.1:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 908-7 V2.2.1:2003. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 908-7 V2.2.1:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 908-7 V2.2.1 (87 5111) z dubna 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71278
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma" uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 908-7 V2.2.1:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 908-7 V2.2.1 (87 5111) z dubna 2004 převzala ETSI EN 301 908-7 V2.2.1:2003 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI TR 100 028 V1.4.1 soubor nezaveden

ETSI TS 125 105 V5.4.0 nezavedena

ETSI TS 125 142 V5.5.0 nezavedena

Doporučení ITU-R SM.329-10:2003 nezavedeno

ETSI EN 301 489 soubor zaveden v souboru ČSN ETSI EN 301 489 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

ETSI EN 301 908-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 908-1 (87 5111) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-R jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha,
Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné
v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

Směrnice (Rady) 73/23/EEC (EU) z 19. února 1973, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.


Strana 3

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí „Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum“ (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v říjnu 2003.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k tabulkám 12 a 12a doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468, Ing. Vladimír Panocha

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Petr Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 301 908-7 V2.2.1 (2003-10)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) 
buňkových sítí IMT-2000 třetí generace;
Část 7: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 7: Harmonized EN for IMT-2000,
CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)
covering essential requirements
of article 3.2 of the R
&TTE Directive

 

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

REN/ERM-TFES-002-7

 

 

Klíčová slova

3G, 3GPP, cell, digital, IMT-2000, mobile, radio,
regulation, TD-CDMA, TDD, UMTS

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00   Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě
existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané ve formátu PDF na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.org

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2003.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT™, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI zaregistrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI zaregistrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.

 


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva................................................................................................................................................................................ 11

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 11

Úvod.................................................................................................................................................................................................. 13

1                    Rozsah platnosti...................................................................................................................................................... 15

2                    Normativní odkazy.................................................................................................................................................... 15

3                    Definice, značky a zkratky........................................................................................................................................ 16

3.1                Definice...................................................................................................................................................................... 16

3.2                Značky........................................................................................................................................................................ 17

3.3                Zkratky........................................................................................................................................................................ 17

4                    Specifikace technických požadavků...................................................................................................................... 18

4.1                Profil prostředí.......................................................................................................................................................... 18

4.2                Požadavky na shodu................................................................................................................................................ 18

4.2.1             Úvod............................................................................................................................................................................ 18

4.2.2             Spektrální maska emisí.......................................................................................................................................... 19

4.2.2.1          Definice...................................................................................................................................................................... 19

4.2.2.1.1      Alternativa TDD 3,84 Mčip/s................................................................................................................................... 19

4.2.2.1.2      Alternativa TDD 1,28 Mčip/s................................................................................................................................... 19

4.2.2.2          Meze............................................................................................................................................................................ 19

4.2.2.2.1      Alternativa TDD 3,84 Mčip/s................................................................................................................................... 19

4.2.2.2.2      Alternativa TDD 1,28 Mčip/s................................................................................................................................... 21

4.2.2.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 22

4.2.3             Poměrný výkon pronikající do sousedního kanálu vysílače............................................................................. 22

4.2.3.1          Definice...................................................................................................................................................................... 22

4.2.3.2          Meze............................................................................................................................................................................ 22

4.2.3.2.1      Všeobecné požadavky............................................................................................................................................. 22

4.2.3.2.2      Koexistence s UTRA-FDD...................................................................................................................................... 23

4.2.3.2.3      Koexistence s nesynchronizovaným UTRA TDD v sousedních kanálech.................................................... 23

4.2.3.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 24

4.2.4             Rušivé emise vysílače............................................................................................................................................ 24

4.2.4.1          Definice...................................................................................................................................................................... 24

4.2.4.2          Meze............................................................................................................................................................................ 24

4.2.4.2.1      Všeobecné požadavky............................................................................................................................................. 24

4.2.4.2.2      Koexistence s GSM 900.......................................................................................................................................... 26

4.2.4.2.3      Koexistence s DCS 1800....................................................................................................................................... 26

4.2.4.2.4      Koexistence s UTRA FDD...................................................................................................................................... 27

4.2.4.2.5      Koexistence s nesynchronizovaným TDD........................................................................................................... 27

4.2.4.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 27

4.2.5             Maximální výstupní výkon základnové stanice.................................................................................................... 27

4.2.5.1          Definice...................................................................................................................................................................... 27

4.2.5.2          Meze............................................................................................................................................................................ 28

4.2.5.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 28


Strana 8

                    Strana

4.2.6             Intermodulace ve vysílači........................................................................................................................................ 28

4.2.6.1          Definice...................................................................................................................................................................... 28

4.2.6.2          Meze............................................................................................................................................................................ 28

4.2.6.2.1      Alternativa TDD 3,84 Mčip/s................................................................................................................................... 28

4.2.6.2.2      Alternativa TDD 1,28 Mčip/s................................................................................................................................... 28

4.2.6.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 28

4.2.7             Rušivé emise přijímače.......................................................................................................................................... 28

4.2.7.1          Definice...................................................................................................................................................................... 28

4.2.7.2          Meze............................................................................................................................................................................ 29

4.2.7.2.1      Alternativa TDD 3,84 Mčip/s................................................................................................................................... 29

4.2.7.2.2      Alternativa TDD 1,28 Mčip/s................................................................................................................................... 29

4.2.7.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 29

4.2.8             Blokovací vlastnosti přijímače............................................................................................................................... 29

4.2.8.1          Definice...................................................................................................................................................................... 29

4.2.8.2          Meze............................................................................................................................................................................ 30

4.2.8.2.1      Alternativa TDD 3,84 Mčip/s................................................................................................................................... 30

4.2.8.2.2      Alternativa TDD 1,28 Mčip/s................................................................................................................................... 30

4.2.8.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 31

4.2.9             Intermodulační vlastnosti přijímače..................................................................................................................... 31

4.2.9.1          Definice...................................................................................................................................................................... 31

4.2.9.2          Meze............................................................................................................................................................................ 31

4.2.9.2.1      Alternativa TDD 3,84 Mčip/s................................................................................................................................... 31

4.2.9.2.2      Alternativa TDD 1,28 Mčip/s................................................................................................................................... 32

4.2.9.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 32

4.2.10           Selektivita vůči sousednímu kanálu přijímače................................................................................................... 32

4.2.10.1       Definice...................................................................................................................................................................... 32

4.2.10.2       Meze............................................................................................................................................................................ 32

4.2.10.2.1    Alternativa TDD 3,84 Mčip/s................................................................................................................................... 32

4.2.10.2.2    Alternativa TDD 1,28 Mčip/s................................................................................................................................... 33

4.2.10.3       Shoda......................................................................................................................................................................... 33

5                    Zkoušení shody s technickými požadavky........................................................................................................... 34

5.1                Podmínky pro zkoušení........................................................................................................................................... 34

5.2                Vyhodnocení výsledků měření............................................................................................................................... 34

5.3                Základní sestavy rádiových zkoušek..................................................................................................................... 36

5.3.1             Spektrální maska emisí.......................................................................................................................................... 36

5.3.1.1          Zkušební metoda..................................................................................................................................................... 36

5.3.1.1.1      Výchozí podmínky..................................................................................................................................................... 36

5.3.1.1.2      Postup........................................................................................................................................................................ 38

5.3.1.2          Zkušební požadavky................................................................................................................................................ 38

5.3.1.2.1      Alternativa TDD 3,84 Mčip/s................................................................................................................................... 38

5.3.1.2.2      Alternativa TDD 1,28 Mčip/s................................................................................................................................... 38

5.3.2             Poměrný výkon pronikající do sousedního kanálu vysílače............................................................................. 38


Strana 9

                    Strana

5.3.2.1          Zkušební metoda..................................................................................................................................................... 38

5.3.2.1.1      Výchozí podmínky..................................................................................................................................................... 38

5.3.2.1.2      Postup........................................................................................................................................................................ 40

5.3.2.2          Zkušební požadavky................................................................................................................................................ 41

5.3.2.2.1      Alternativa TDD 3,84 Mčip/s................................................................................................................................... 41

5.3.2.2.2      Alternativa TDD 1,28 Mčip/s................................................................................................................................... 41

5.3.3             Rušivé emise vysílače............................................................................................................................................ 41

5.3.3.1          Zkušební metoda..................................................................................................................................................... 41

5.3.3.1.1      Výchozí podmínky..................................................................................................................................................... 41

5.3.3.1.2      Postup........................................................................................................................................................................ 43

5.3.3.2          Zkušební požadavky................................................................................................................................................ 43

5.3.4             Maximální výstupní výkon základnové stanice.................................................................................................... 44

5.3.4.1          Zkušební metoda..................................................................................................................................................... 44

5.3.4.1.1      Výchozí podmínky..................................................................................................................................................... 44

5.3.4.1.2      Postup........................................................................................................................................................................ 45

5.3.4.2          Zkušební požadavky................................................................................................................................................ 45

5.3.5             Intermodulace ve vysílači........................................................................................................................................ 45

5.3.5.1          Zkušební metoda..................................................................................................................................................... 45

5.3.5.1.1      Výchozí podmínky..................................................................................................................................................... 45

5.3.5.1.2      Postup........................................................................................................................................................................ 50

5.3.5.2          Zkušební požadavky................................................................................................................................................ 50

5.3.6             Rušivé emise přijímače.......................................................................................................................................... 50

5.3.6.1          Zkušební metoda..................................................................................................................................................... 50

5.3.6.1.1      Výchozí podmínky..................................................................................................................................................... 50

5.3.6.1.2      Postup........................................................................................................................................................................ 51

5.3.6.2          Zkušební požadavky................................................................................................................................................ 52

5.3.7             Blokovací vlastnosti přijímače............................................................................................................................... 52

5.3.7.1          Zkušební metoda..................................................................................................................................................... 52

5.3.7.1.1      Výchozí podmínky..................................................................................................................................................... 52

5.3.7.1.2      Postup........................................................................................................................................................................ 52

5.3.7.2          Zkušební požadavky................................................................................................................................................ 53

5.3.8             Intermodulační vlastnosti přijímače..................................................................................................................... 53

5.3.8.1          Zkušební metoda..................................................................................................................................................... 53

5.3.8.1.1      Výchozí podmínky..................................................................................................................................................... 53

5.3.8.1.2      Postup........................................................................................................................................................................ 54

5.3.8.2          Zkušební požadavky................................................................................................................................................ 54

5.3.9             Selektivita vůči sousednímu kanálu přijímače................................................................................................... 54

5.3.9.1          Zkušební metoda..................................................................................................................................................... 54

5.3.9.1.1      Výchozí podmínky..................................................................................................................................................... 54

5.3.9.1.2      Postup........................................................................................................................................................................ 55

5.3.9.1.3      Zkušební požadavky................................................................................................................................................ 55

Příloha A (normativní) Tabulka požadavků EN (EN-RT)......................................................................................................... 56


Strana 10

                    Strana

Příloha B (normativní) Uspořádání BS...................................................................................................................................... 57

B.1                Výběrový příjem přijímače....................................................................................................................................... 57

B.2                Možnosti napájecích zdrojů.................................................................................................................................... 57

B.3                Přidružené zesilovače RF....................................................................................................................................... 57

B.4                BS používající anténní soustavy............................................................................................................................ 57

B.4.1             Zkoušky přijímače.................................................................................................................................................... 57

B.4.2             Zkoušky vysílače....................................................................................................................................................... 58

Příloha C (informativní) Specifikace profilu prostředí.............................................................................................................. 59

Příloha D (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 60

Příloha E (informativní) Název EN v úředních jazycích............................................................................................................ 61

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 62


Strana 11

 

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka, pokud jde o existenci jiných autorských práv nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC [1] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Tato norma je částí 7 vícedílné normy pokrývající základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace, členěné níže:

Část 1:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky“

Část 2:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)“

Část 3:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)“

Část 4:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)“

Část 5:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovače);

Část 6:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)“

Část 7:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)“

Část 8:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)“

Část 9:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)“

Část 10:  „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)“.

Část 11:  „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače)“.


Strana 12

Technické specifikace příslušející Směrnici 1999/5/EC [1] jsou uvedeny v příloze A této normy a v příloze A k EN 301 908-1 [9].

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

3. říjen 2003

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. leden 2004

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. červenec 2004

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. leden 2006

 


Strana 13

Úvod

Tato norma je částí souboru norem navržených v souladu s modulární strukturou zahrnující všechna rádiová a telekomunikační koncová zařízení podle Směrnice R&TTE [1]. Každá norma je modulem v této struktuře. Modulární struktura je znázorněna na obrázku 1.

Obrázek 1 - Modulární struktura různých norem používaných podle Směrnice R&TTE


Strana 14

Na levém okraji obrázku 1 jsou uvedeny různé dílčí články obsažené v článku 3 Směrnice R&TTE [1].

K článku 3.3 se vztahují různé vodorovné rámečky s vytečkovanými obrysy, které vyjadřují, že v těchto oblastech v době vydání této normy Komise dosud nestanovila žádné základní požadavky. Pokud budou takovéto požadavky stanoveny a pokud budou použitelné, budou opravňovat existenci jednotlivých norem, jejichž rozsah platnosti bude pravděpodobně určen funkcí nebo typem rozhraní.

Svislé rámečky vztahující se k článku 3.2 obsahují normy týkající se využití rádiového spektra rádiovými zařízeními. Rozsahy platnosti těchto norem jsou určovány buď kmitočtem (obvykle jsou-li harmonizována kmitočtová pásma) nebo typem rádiového zařízení.

U článku 3.1b je znázorněna EN 301 489 [8], vícedílná norma pro EMC rádiových výrobků, používaná podle Směrnice EMC [2].

U článku 3.1a jsou znázorněny platné normy pro bezpečnost, používané v současné době podle Směrnice LV [3], a nové normy pokrývající vystavení člověka elektromagnetickým polím. Mohou se rovněž požadovat nové normy pokrývající akustickou bezpečnost.

Na spodní části obrázku 1 je znázorněn vztah norem k rádiovým zařízením a telekomunikačním koncovým zařízením. Konkrétní zařízení může být rádiovým zařízením, telekomunikačním koncovým zařízením nebo obojím. Norma pro rádiové spektrum bude platit, pokud se jedná o rádiové zařízení. Norma podle článku 3.3 bude platit také, ale jen tehdy, pokud Komise přijala příslušné základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] a pokud je předmětné zařízení pokryto rozsahem platnosti odpovídající normy. V závislosti na charakteru zařízení mohou být tedy základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] pokryty řadou norem.

Modulární přístup byl přijat proto, že:

·       minimalizuje počet potřebných norem. Protože zařízení může mít ve skutečnosti více rozhraní a funkcí, není možné vypracovat samostatnou normu pro každou možnou kombinaci funkcí, která se může v zařízení vyskytnout;

·       poskytuje prostor pro doplnění norem:

-            podle článku 3.2, pokud se dohodnou nová kmitočtová pásma; nebo

-            podle článku 3.3, pokud Komise vydá nezbytná rozhodnutí, aniž by se vyžadovala změna norem, které jsou již publikovány;

·       objasňuje, zjednodušuje a podporuje používání harmonizovaných norem jako důležitého prostředku posuzování shody.

V této normě je vzata v úvahu odlišnost zpracování specifikací výrobků, z nichž vycházejí všechny části EN 301 908.


Strana 15

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro následující typ rádiových zařízení:

·       Základnové stanice pro IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD).

Tento typ rádiových zařízení je schopen provozu ve všech nebo v jakékoliv části kmitočtových pásem uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1 - Kmitočtová pásma základnových stanic CDMA TDD

Směr přenosu

Kmitočtová pásma základnových stanic CDMA TDD

Vysílací a přijímací

1 900 MHz až 1 920 MHz

Vysílací a přijímací

2 010 MHz až 2 025 MHz

Požadavky v této normě platí jak pro základnové stanice s velkým dosahem, tak pro lokální základnové stanice, není-li stanoveno jinak.

CDMA TDD (UTRA TDD) IMT-2000 podporuje dvě alternativy režimu TDD s čipovými rychlostmi 3,84 Mčip/s a 1,28 Mčip/s. Tyto dvě alternativy se nazývají alternativa TDD 3,84 Mčip/s a alternativa TDD 1,28 Mčip/s. Požadavky jsou uvedeny v různých článcích pouze tehdy, pokud se parametry odchylují.

Tato norma zahrnuje požadavky na základnové stanice s alternativou TDD 3,84 Mčip/s pro vydání 99, 4 a 5 a na základnové stanice s alternativou TDD 1,28 Mčip/s pro vydání 4 a 5.

Pro základnové stanice určené pro všeobecná použití podle vydání 99 a 4 platí pouze požadavky na základnové stanice s velkým dosahem.

Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „[…] rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala kmitočtové spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo vzájemnému rušení“.

Navíc k této normě budou pro zařízení v rozsahu platnosti této normy platit i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE [1].

POZNÁMKA Seznam takovýchto EN je uveden na internetové stránce: http://www.newapproach.org/.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·         Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.) nebo
nedatované.

·         Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·         Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

Odkazy, které nejsou veřejně dostupné v předpokládaném místě, lze nalézt na http://docbox.etsi.org/Reference.

[1]        Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE)

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive))

[2]        Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC)

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive))


Strana 16

[3]        Směrnice Rady 73/23/EEC z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určitých mezích napětí (Směrnice LV)

(Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (LV Directive))

[4]        ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Nejistoty při měření vlastností pohyblivých rádiových zařízení

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics)

[5]        ETSI TS 125 105 (V5.4.0) Univerzální systém mobilních telekomunikací (UMTS); UTRA (BS) TDD: Rádiové vysílání a příjem (3GPP TS 25.105 verze 5.4.0 vydání 5)

(Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA (BS) TDD: Radio transmission and reception (3GPP TS 25.105 version 5.4.0 Release 5))

[6]        ETSI TS 125 142 (V5.5.0) Univerzální systém mobilních telekomunikací (UMTS); Zkoušení shody základnových stanic (TDD) (3GPP TS 25.142 verze 5.5.0 vydání 5)

(Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base station conformance testing (TDD) (3GPP TS 25.142 version 5.5.0 Release 5))

[7]        Doporučení ITU-R SM.329-10 (2003) Nežádoucí emise v rušivé oblasti

(Unwanted emissions in the spurious domain)

[8]        ETSI EN 301 489 (všechny části) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services)

[9]        ETSI EN 301 908-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements, covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz