Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.040                                                                                                                                   Listopad 2004

Obaly - Flexibilní obalové materiály -
Stanovení zbytkových rozpouštědel
plynovou chromatografií za použití
dynamické metody „headspace“ -
Absolutní metoda

ČSN
EN 14479


77 0314

 

Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by dynamic headspace gas
chromatography - Absolute method

Emballage - Matériaux d’emballage souples - Détermination des solvants résiduels par chromatographie en phaze
gazeuse et espace de tête dynamique - Méthode absolue

Verpackung, Flexible Packstoffe - Bestimmung der Restlösemittel durch dynamische Dampfraumanalyse mittels
Gaschromatographie - Absolutes Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14479:2004. Evropská norma EN 14479:2004 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 14479:2004. The European Standard EN 14479:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71360
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 5725-2 zavedena v ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod výsledků měření. Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, Praha, IČ 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

                                                                                   Duben 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.040

Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel
plynovou chromatografií za použití dynamické metody „headspace“ -
Absolutní metoda

Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by
dynamic headspace gas chromatography - Absolute method

 

Emballage - Matériaux d'emballage souples -

Détermination des solvants résiduels par

chromatographie en phaze gazeuse et espace de

tête dynamique - Méthode absolue

Verpackung - Flexible Packstoffe - Bestimmung

der Restlösemittel durch dynamische

Dampfraumanalyse mittels Gaschromatographie -

Absolutes Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-02-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14479:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Princip................................................................................................................................................................................... 6

3          Použité chemikálie.............................................................................................................................................................. 6

4          Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................ 6

5          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 8

6          Zkušební vzorky................................................................................................................................................................... 9

7          Analýza.................................................................................................................................................................................. 9

8          Postup................................................................................................................................................................................. 10

9          Příprava standardních roztoků........................................................................................................................................ 10

10        Parametry chromatografického stanovení.................................................................................................................... 10

11        Počet zkušebních vzorků.................................................................................................................................................. 10

12        Temperování zkušebních vzorků.................................................................................................................................... 10

13        Kalibrace............................................................................................................................................................................. 10

14        Výsledky............................................................................................................................................................................... 10

15        Přesnost dat....................................................................................................................................................................... 11

16        Mezní citlivost detekce...................................................................................................................................................... 11

17        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14479:2004) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 261 “Obaly”, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje metody pro kvantitativní stanovení zbytkových rozpouštědel ve flexibilních obalech plynovou chromatografií za použití dynamického „headspace“ postupu (metoda odběru vzorku z prostoru nad zkoušeným materiálem), kdy je před zahájením analýzy známa chemická identita těchto zbytkových rozpouštědel. Stanovení produktů tepelného rozkladu není předmětem této normy.

Metoda je použitelná pro flexibilní obalové materiály, které se mohou skládat z jedné nebo více tenkých vrstev plastů, papíru nebo lepenky, kovů, popř. dalších materiálů, nebo z jejich kombinací.

Tato metoda se nevztahuje na zbytková rozpouštědla v množství menším než 0,5 mg/m².-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz