Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140                                                                                                                                   Listopad 2004

Bytový nábytek - Postele a matrace -
Metody zkoušení pro stanovení
funkčních charakteristik

ČSN
EN 1957

91 1016

 

Domestic furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of functional characteristics

Meubles á usage domestique - Lits et matelas - Méthodes d’essai pour la détermination des caractéristiques fonctionnelles

Wohnmöbel - Betten und Matratzen - Prüfverfahren zur Bestimmung der funktionellen Eigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1957:2000. Evropská norma EN 1957:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1957:2000. The European Standard EN 1957:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1957 (91 1016) z února 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71452
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1957:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1957 (91 1016) z února 2001 převzala EN 1957:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 1334 zavedena v ČSN EN 1334 (91 1015) Nábytek bytový - Postele a matrace - Metody měření a doporučené tolerance

EN 1725:1998 zavedena v ČSN EN 1725:1998 (91 0230) Nábytek bytový - Postele a matrace - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ISO 1101 dosud nezavedena

ISO 8295 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení,
IČO 62156489 Ing. Zdeněk Muzikář

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

                                                                                      Květen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.140

Bytový nábytek - Postele a matrace -
Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik

Domestic furniture - Beds and mattresses -
Test methods for the determination of functional characteristics

 

Meubles á usage domestique - Lits et matelas -
Méthodes d’essai pour détermination
des caractéristiques fonctionnelles

Wohnmöbel - Betten und Matratzen - Prüfverfahren
zur Bestimmung der funktionellen Eigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-04-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1957:2000 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Všeobecné podmínky zkoušení....................................................................................................................................... 7

5          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 8

6          Stanovení funkčních charakteristik................................................................................................................................. 10

7          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 10

8          Vyhodnocení charakteristických parametrů.................................................................................................................. 11

9          Trvanlivost hrany postele................................................................................................................................................. 13

10        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 207 „Nábytek“, jejíž sekretariát řídí IBN.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do listopadu 2000 a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační instituty následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik matrací a všech druhů postelí, které jsou plně spojeny s matracemi (a čalounění matrací, tvoří-li toto ucelenou jednotku s matrací). Tato norma neplatí pro vodní lůžka, vzduchové matrace a dětské postele.

Tato norma obsahuje postup pro stanovení tvrdosti matrace nebo lůžkových systémů s ohledem na subjektivní hodnocení určitou osobou (viz příloha A).

Musí být zdůrazněno, že naměřená tvrdost nemůže být použita k prokazování pohodlnosti a/nebo kvality matrace nebo kompletní postele.

Není zahrnuto snižování kvality stárnutím, které je způsobeno ovzduším, světlem, vlhkostí vzduchu a teplotou. Výsledky zkoušení jsou platné jen pro zkoušený předmět. Jestliže jsou výsledky zkoušek vztaženy na podobný druh, musí být zkoušený předmět pro tento druh reprezentativní.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz