Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60                                                                                                                               Listopad 2004

Elektronická výměna dat pro správu,
obchod a dopravu (EDIFACT) -
Pravidla syntaxe aplikační úrovně
(číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání
syntaxe: 1) -
Část 6: Bezpečnostní autentizace
a potvrzení (zpráva AUTACK)

ČSN
ISO 9735-697 9735

 

Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax
version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 6: Secure authentication and acknowledgement message (message
type - AUTACK)

Échange de données informatisé pour ladministration, le commerce et le transport (EDIFACT) - Règles de syntaxe au
niveau de lapplication (numéro de version de syntaxe: 4, numéro d‘édition de syntaxe: 1) - Partie 6: Message sécurisé
pour l‘authentification et accusé de réception (type de message AUTACK)

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9735-6:2002. Mezinárodní norma ISO 9735-6:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9735-6:2002. The International Standard ISO 9735-6:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9735-6 (97 9735) z dubna 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71464
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Název celé normy byl doplněn údajem číslo vydání syntaxe: 1. Byly provedeny formální úpravy a aktualizace úvodu, kapitoly 3 a bibliografie a v celé normě drobné stylistické úpravy shodně s ČSN ISO 9735-10. Neoznačené úvodní odstavce v 5.3 a v příloze A byly očíslovány a změněno číslování následujících článků. V 5.3.1 byl nově zařazen obrázek 1. Článek 5.4.2.1 byl přeznačen na tabulku 1. Byly vypuštěny přílohy A a B. Původní přílohy C a D byly přeznačeny na A a B. Původní příloha E Bibliografie byla ponechána bez označení přílohy. V příloze B byly odstraněny kódy u datového prvku 0525 a u datového prvku 0527 doplněny kódy 37, 40 a 42.

Citované normy

ISO 9735-1:2002 zavedena v ČSN ISO 9735-1:2003 (97 9735) Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části

ISO 9735-2:2002 zavedena v ČSN ISO 9735-2:2003 (97 9735) Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI

ISO 9735-5:2002 zavedena v ČSN ISO 9735-5:2004 (97 9735) Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu)

ISO 9735-10:2002 zavedena v ČSN ISO 9735-10:2004 (97 9735) Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 10: Syntaktické služební sborníky

Národní poznámka

Zkratka EDI znamená Elektronickou výměnu dat (Electronic Data Interchange).

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Kyncl, CSc., IČ 42505623

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu                           ISO 9735-6

(EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo                                  Druhé vydání

verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) -                                                    2002-07-01

Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK)

ICS 35.240.60

Odmítavé stanovisko k manipulaci se souborem PDF

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, ledaže by typy písma, které jsou vloženy, byly používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka Adobe Systems Incorporated.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytváření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které jsou k souboru připojeny; parametry, pomocí kterých byl soubor PDF vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom na níže uvedené adrese Ústřední sekretariát ISO.

Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo zpracována jakoukoli jinou formou, jako jsou například elektronické nebo mechanické prostředky, včetně fotokopií a mikrofilmu, bez písemného povolení ISO; povolení lze vyžádat na níže uvedené adrese nebo u členské národní organizace v zemi žadatele.

ISO copyright office
Case postale 56, CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.ch
Web www.iso.ch


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Shoda......................................................................................................................................................................................... 6

3    Normativní odkazy.................................................................................................................................................................... 6

4    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 7

5    Pravidla pro použití zprávy bezpečnostní autentizace a potvrzení.................................................................................... 7

Příloha A (informativní) Příklady zprávy AUTACK .................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Bezpečnostní služby a algoritmy...................................................................................................... 22

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 28


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v části 3 Směrnic ISO/IEC.

Hlavní činností technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této části ISO 9735 mohou být předmětem patentových práv. ISO neodpovídá za uvedení některého nebo všech takových patentových práv.

ISO 9735-6 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 154, Procesy, datové prvky a doklady v obchodě, průmyslu a ve správě ve spolupráci s UN/CEFACT prostřednictvím Společné pracovní skupiny pro syntaxi (JSWG).

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 9735-6:1999). Avšak dočasně je zachována ISO 9735:1988 a její Změna 1:1992 z důvodů uvedených v kapitole 2.

Z důvodů aktualizace byly z této části a ze všech ostatních částí série ISO 9735 odstraněny syntaktické služební sborníky. Ty jsou nyní soustředěny v nové části, ISO 9735-10.

V době vydání ISO 9735-1:1998 byla ISO 9735-10 určena jako část pro „Pravidla bezpečnosti pro interaktivní EDI“. Ta byla později stažena pro nedostatek podpory uživatelů a výsledkem je, že všechny odkazy na titul „Pravidla bezpečnosti pro interaktivní EDI“ byly z tohoto druhého vydání ISO 9735-6 odstraněny.

Definice ze všech částí série ISO 9735 byly soustředěny a zařazeny do ISO 9735-1.

ISO 9735 se společným názvem Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) -Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) sestává z částí:

      Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části

      Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI

      Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI

      Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL)

      Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu)

      Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK)

      Část 7: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (důvěrnost)

      Část 8: Přidružená data v EDI

      Část 9: Správa bezpečnostních klíčů a certifikátů (zpráva KEYMAN)

      Část 10: Syntaktické služební sborníky

Později mohou být doplněny další části.

Přílohy A a B této části ISO 9735 jsou pouze informativní.


Strana 6

Úvod

Tato část ISO 9735 obsahuje pravidla na aplikační úrovni pro strukturování dat při výměně elektronických zpráv v otevřeném prostředí založená na požadavcích dávkového zpracování. Tato pravidla byla schválena Evropskou hospodářskou komisí OSN (OSN/EHK) jako pravidla syntaxe pro elektronickou výměnu dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a jsou součástí Sborníku OSN pro výměnu dat v obchodě (United Nations Trade Data Interchange Directory - UNTDID), který také obsahuje příručky pro návrh jak dávkových, tak i interaktivních zpráv.

Komunikační specifikace a protokoly nejsou předmětem této části ISO 9735.

Toto je nová část, která byla připojena k ISO 9735. Poskytuje volitelnou možnost zabezpečení dávkových struktur EDIFACT, tj. zpráv, balíků, skupin nebo výměn pomocí zprávy bezpečnostní autentizace a potvrzení.

1 Předmět normy

Tato část ISO 9735 pro bezpečnost EDIFACT specifikuje zprávu bezpečnostní autentizace a potvrzení AUTACK.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz