Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.40                                                                                                                                     Říjen 2004

Kovové povlaky - Elektrolyticky
vyloučené povlaky nikl-chrom
na plastech

ČSN
ISO 4525

03 8531

 

Metallic coatings - Electroplated coatings of nickel plus chromium on plastics materials

Revêtements métalliques - Dépôts électrolytiques de nickel plus chrome sur matières plastiques

Metallische Überzüge - Elektrolytische Überzüge von Nickel plus Chrom auf Kunststoffen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4525:2003. Mezinárodní norma ISO 4525:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4525:2003. The International Standard ISO 4525:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4525 (03 8531) z prosince 1995.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71466
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě jsou podrobněji rozvedeny informace poskytované výrobci povlaku a označování povlaků. Nově je zmíněna zkouška STEP. Popis metod zkoušení je převeden do příloh a podstatně rozšířen.

Citované normy

ISO 1463 zavedena v ČSN ISO 1463 (03 8156) Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda

ISO 2064 zavedena v ČSN EN ISO 2064 (03 8155) Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky

ISO 2080 nezavedena, platí ČSN EN 12508 (03 8006) Ochrana kovů a slitin proti korozi - Povrchová úprava, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník

ISO 2177 zavedena v ČSN ISO 2177 (03 8160) Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním

ISO 2361 zavedena v ČSN ISO 2361 (03 8182) Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda

ISO 3497 zavedena v ČSN EN ISO 3497 (03 8183) Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody

ISO 3543 zavedena v ČSN EN ISO 3543 (03 8184) Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta

ISO 4519 zavedena v ČSN ISO 4519 (03 8150) Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy - Statistické přejímky srovnáváním

ISO 8401 zavedena v ČSN EN ISO 8401 (03 8161) Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti

ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

ISO 10289 zavedena v ČSN EN ISO 10289 (03 8151) Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám

ISO 16348 zavedena v ČSN EN ISO 16348 (03 8103) Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu

ASTM B764-94 nezavedena, nahrazena ASTM B764-04

Souvisící ČSN

ČSN EN 12540 (03 8513) Ochrana kovů proti korozi - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

ČSN ISO 2859-0 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 0: Úvod do systému přejímek srovnáváním ISO 2859

Vypracování normy

Zpracovatel: Mgr. Nataša Bednářová - TechNorm, Praha, IČ 41107829, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kovové povlaky -                                                                                                   ISO 4525
Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech
                          Druhé vydání
                                                                                                                                     2003-02-15

ICS 25.220.40

Obsah

           Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Informace, které je nutno poskytnout výrobci povlaku.................................................................................................. 7

5          Stupeň provozních podmínek........................................................................................................................................... 7

6          Označování........................................................................................................................................................................... 8

7          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

8          Vzorkování........................................................................................................................................................................... 11

9          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 11

Příloha A (normativní) Zkouška cyklickou změnou teploty..................................................................................................... 12

Příloha B (informativní) Příklady provozních podmínek, přiměřených jednotlivým
stupňům provozních podmínek...................................................................................................................................... 13

Příloha C (normativní) Zkouška tažnosti.................................................................................................................................... 14

Příloha D (normativní) Stanovení obsahu síry v elektrolyticky vyloučeném niklu............................................................... 15

Příloha E (normativní) Stanovení trhlin a pórů v povlacích chromu...................................................................................... 16

Příloha F (normativní) Metody zkoušení pro stanovení tloušťky............................................................................................ 17

Příloha G (normativní) Kombinované zkoušky cyklickou změnou teploty a korozní zkoušky........................................... 18

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 19


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Je nutno věnovat pozornost tomu, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za identifikaci některých nebo všech těchto patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 4525 byla vypracována subkomisí SC 3 Elektrolyticky vyloučené povlaky a obdobné úpravy technické komise ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 4525:1985), které bylo technicky revidováno.

Přílohy A, C, D, E, F a G tvoří normativní část této mezinárodní normy. Příloha B je pouze informativní.


Strana 5

Úvod

Tradiční metoda úpravy plastů pro elektrolytické nanášení povlaků zahrnuje elektrolytické nanesení vrstvy tažné mědi z kyselé lázně před elektrolytickým nanesením niklu a chromu. Cílem je vyhovět požadavkům na odolnost proti cyklickým změnám teploty. Novým trendem zaměřeným na usnadnění recyklace elektrolyticky pokovených plastů po uplynutí životnosti výrobku je vyřazení mědi a její nahrazení tažným niklem. Nikl a chrom lze od plastů snadno oddělit a použít přímo při výrobě korozivzdorné oceli, kdežto u povlaků měď-nikl-chrom by bylo nutné nejprve oddělit a úplně odstranit měď vzhledem k jejím škodlivým vlivům na vlastnosti korozivzdorné oceli. Ačkoli tradiční metoda je stále ještě nejrozšířenější, v auto-mobilovém průmyslu a při výrobě trubek se nyní v Evropě vyžaduje tažný nikl jako náhrada mezivrstev mědi. Důvodem jsou výhody při recyklaci. Tyto současné trendy byly při revizi tohoto dokumentu vzaty v úvahu, což umožnilo specifikovat dekorativní elektrolyticky vytvořené povlaky nikl-chrom na plastech s mezivrstvami mědi nebo niklu, pokud se požaduje odolnost proti cyklickým změnám teploty.

Nový vývoj v oblasti přípravy plastů k elektrolytickému vytváření povlaků, např. používání iontových palladiových katalyzátorů a vyřazení bezproudového nanášení a leptadel na bázi kyseliny chromové a kyseliny sírové, způsobil, že dodržování instrukcí dodavatelů technologií k přípravě plastů se stalo důležitější než kdy jindy. Vhodná příprava povrchu je důležitá pro dosažení uspokojivých funkčních vlastností elektrolyticky vytvořených povlaků na plastech.

V normě se nerozlišuje mezi typy plastů vhodných k elektrolytickému nanášení povlaků a nejsou kladeny podrobné požadavky týkající se stavu povrchu plastu ani tvářecích napětí. Pokud však jsou plastové výrobky zhotoveny některými postupy zahrnujícími fázovou přeměnu (např. tlakovým litím), je důležité, aby se s elektrolytickým vytvářením povlaku vyčkalo nejméně 24 h po zhotovení výrobku.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na dekorativní elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom (s mezivrstvou mědi nebo bez ní) na plastech. Pro splnění požadavků na odolnost cyklickým změnám teploty lze použít mezivrstvu mědi nebo tažného niklu.

Tato mezinárodní norma neplatí pro tyto povlaky na plastech určené pro technické účely.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz