Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.230; 91.060.50                                                                                                                      Listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost
proti výbuchu - Požadavky a klasifikace -
Část 2: Zkouška na volném prostranství

ČSN
EN 13123-2

74 6027

 

Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification - Part 2: Range test

Portes, fenêtres et fermetures - Résistance à l'explosion - Exigences et classification - Partie 2: Essai en plein air

Fenster, Türen und Abschlüsse - Sprengwirkungshemmung - Anforderungen und Klassifizierung - Teil 2: Freilandversuch

Tato norma je českou verzi evropské normy EN 13123-2:2004. Evropská norma EN 13123-2:2004 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13123-2:2004. The European Standard
EN 13123-2:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71506
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13124-2 zavedena v ČSN EN 13124-2 (74 6028) Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu -
Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Únor 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.230; 91.060.5

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace -
Část 2: Zkouška na volném prostranství

Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements
and classification -
Part 2:
Range test

 

Fenêtres, portes et fermetures - Résistance
à l'explosion - Prescriptions et classification -
Partie 2:
Essai en plein air

Fenster, Türen und Abschlüsse -
Sprengwirkungshemmung - Anforderungen
und Klassifizierung -
Teil 2:
Freilandversuch

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-01-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13123-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

5          Klasifikace odolnosti proti výbuchu - Zkouška na volném prostranství (EXR)........................................................ 7

Tabulky

Tabulka 1 - Klasifikace, hmotnost nálože a vzdálenost........................................................................................................... 7


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13123-2:2004) byl připraven technickou komisí CEN/TC 33 „Okna, dveře, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2004.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro okna, dveře a lehké obvodové pláště.

Požadavky a klasifikace se vztahují ke zkoušce definované v EN 13124-2.

Tato norma nenahrazuje žádnou existující evropskou normu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje kritéria, která musí okna, dveře a okenice splnit, k dosažení klasifikace, jsou-li podrobeny zkušebním metodám popsaným v EN 13124-2.

Tato evropská norma se týká metody zkoušky odolnosti proti tlakovým vlnám na volném prostranství, které jsou generovány použitím výbušnin, které mohou být provedeny ručně a umístěny několik metrů od cíle. Při takových blízkých vzdálenostech se výbuchové hodnoty mění na druhé straně napadené strany. Řízené měření skutečného výbuchu na straně zkušebního vzorku bude obtížné, nákladné a náchylné k nepřesnostem, konzistence výbuchových sil je proto řízena v této evropské normě pomocí charakteristik výbušné nálože a jejího umístění.

Tato evropská norma zahrnuje pouze chování zkoušených úplných jednotek včetně výplně, rámu a upevnění. Neuvádí informaci o schopnosti okolní zdi a konstrukce budovy odolat přímým nebo přeneseným silám.

Jestliže okna, dveře a okenice jsou určeny do specifických klimatických podmínek, jsou požadovány specifické zkušební podmínky.

Tato evropská norma neuvádí informaci o povaze odolnosti stěny nebo jiné okolní konstrukce proti výbuchu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz