Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.060.99                                                                                                                               Listopad 2004

Zemědělské stroje - Stroje na nakládání,
míchání a/nebo řezání a distribuci siláže -
Bezpečnost

ČSN
EN 703

47 0611

 

Agricultural machinery - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines - Safety

Matériel agricole - Désileuses chargeuses, mélangeuses et/ou hacheuses et distributrices - Sécurité

Landmaschinen - Maschinen zum Laden, Mischen und/oder Zerkleinern und Verteilen von Silage - Sicherheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 703:2004. Evropská norma EN 703:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 703:2004. The European Standard EN 703:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 703 (47 0611) z března 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71528
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována. Byl aktualizován seznam významných nebezpečí a podstatně rozšířeny bezpečnostní požadavky včetně požadavků na hluk, byly doplněny příklady strojů a součástí a bibliografie.

Citované normy

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

EN 294:1992 zavedena v ČSN EN 294:1993 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti
k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami

EN 1070 zavedena v ČSN EN 1070 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie, zrušena bez
náhrady v červnu 2004

EN 1553:1999 zavedena v ČSN EN 1553:2001 (47 0601) Zemědělské stroje - Zemědělské samojízdné,
nesené, návěsné a přívěsné stroje - Společné bezpečnostní požadavky

EN ISO 5353 zavedena v ČSN EN ISO 5353 (27 8005) Stroje pro zemní práce, traktory a stroje pro
zemědělství a lesnictví - Vztažný bod sedadla

EN ISO 11688-1 zavedena v ČSN EN ISO 11688-1 (01 1682) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování
strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění Směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Praha, IČ 27146235,
Ing. Oldřich Petr

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

                                                                                          Květen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 65.060.99                                                                                                     Nahrazuje EN 703:1995

Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání
a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost

Agricultural machinery - Silage loading, mixing
and/or chopping and distributing machines - Safety

 

Matériel agricole - Désileuses chargeuses,
mélangeuses et/ou hacheuses et distributrices -
Sécurité

Landmaschinen - Maschinen zum Laden, Mischen
und/oder Zerkleinern und Verteilen von Silage -
Sicherheit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-02-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 703:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

0          Úvod....................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Seznam významných nebezpečí....................................................................................................................................... 8

5          Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření.................................................................................................. 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Umístění ručních ovládačů.............................................................................................................................................. 10

5.3       Výhled.................................................................................................................................................................................. 11

5.4       Nakládací zařízení............................................................................................................................................................. 12

5.4.1    Ovládače řezacích a nakládacích nástrojů................................................................................................................... 12

5.4.2    Nakládací dveře................................................................................................................................................................. 12

5.5       Bezpečnostní ochrana řezacích a nakládacích nástrojů, nejsou-li používány....................................................... 12

5.6       Míchací a/nebo řezací zařízení......................................................................................................................................... 13

5.6.1    Ochrana proti dotyku s pohybujícími se částmi........................................................................................................... 13

5.6.2    Kontrola míchání............................................................................................................................................................... 13

5.6.3    Snižování hromadění materiálu na horní části stroje................................................................................................. 14

5.6.4    Ruční přidávání krmiv....................................................................................................................................................... 14

5.7       Distribuční zařízení............................................................................................................................................................ 14

5.7.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

5.7.2    Použití dopravního pásu................................................................................................................................................... 14

5.7.3    Použití šneku...................................................................................................................................................................... 16

5.7.4    Použití distribučního válce............................................................................................................................................... 17

5.7.5    Volný odhoz......................................................................................................................................................................... 17

5.7.6    Provedení s turbínami...................................................................................................................................................... 18

5.8       Displej vážicího zařízení................................................................................................................................................... 19

5.9       Hluk...................................................................................................................................................................................... 20

5.9.1    Snížení hluku jako bezpečnostní požadavek................................................................................................................ 20

5.9.2    Ověřování požadavků na hluk na základě hodnot emise hluku................................................................................ 20

6          Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření....................................................................... 20

6.1       Výhled.................................................................................................................................................................................. 20

6.2       Měření doby zastavení nástrojů...................................................................................................................................... 20

7          Informace k používání....................................................................................................................................................... 20

7.1       Návod k používání.............................................................................................................................................................. 20

7.2       Značení................................................................................................................................................................................ 22

Příloha A (informativní) Příklady strojů a součástí................................................................................................................... 23

Příloha ZA (informativní) Vztah tohoto dokumentu ke směrnicím EU.................................................................................. 31

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 32


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 703:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 144 „Zemědělské a lesnické stroje a traktory“ se sekretariátem v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2004.

Tento dokument nahrazuje EN 703:1995.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Příloha A je informativní a uvádí příklady strojů a součástí.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

0 Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v EN 1070.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tento dokument vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu. Tato nebezpečí jsou specifická pro stroje na nakládání siláže (včetně řezání siláže), míchání a/nebo řezání a distribuci siláže.

Významná nebezpečí, která jsou společná všem zemědělským strojům (samojízdným, neseným, návěsným a přívěsným), jsou předmětem EN 1553.

Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo B, opatření normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C.

1 Předmět normy

Tento dokument spolu s EN 1553 stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných strojů, které představují kombinaci dvou nebo více následujících funkcí: nakládání, míchání, řezání a distribuci siláže a/nebo jiných krmiv vyžadujících obsluhu pouze jednou osobou. Norma obsahuje ty stroje, které jsou vybavené zabudovaným nakládacím jeřábem. Kromě toho norma stanovuje ten druh informací o bezpečných pracovních postupech (včetně zbytkových rizik), které má poskytnout výrobce.

Tento dokument platí pouze pro stroje s těmito kombinacemi funkcí:

      míchací a distribuční funkce; nebo

      míchací, řezací a distribuční funkce; nebo

      nakládací, míchací a distribuční funkce; nebo

      nakládací, míchací, řezací a distribuční funkce; nebo

      řezací a distribuční funkce; nebo

      nakládací, řezací a distribuční funkce.

Řezačky bloků siláže, i když mají pouze jednu funkci, jsou předmětem této normy.

Tento dokument neplatí pro:

      stroje, které sbírají zelenou píci přímo z pole;

      nakládací jeřáby;

      silážní lžíce.

POZNÁMKA 1 O nakládacích jeřábech pojednává EN 12999.

POZNÁMKA 2 O silážních lžících bude pojednávat změna nebo příští revize.

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se strojů na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže a/nebo jiných krmiv, když jsou používány podle předpokládaného používání a podmínek předpokládaných výrobcem, jak je uvedeno v kapitole 4, kromě nebezpečí vzniklých:

      poruchou řídicího obvodu;

      nevhodným sezením;

      nevhodným osvětlením;

      nemožností zastavit stroj za nejlepších možných podmínek;

      pojížděním stroje;

      zlomením částí otáčejících se vysokou rychlostí.

Tento dokument neplatí pro nebezpečí vzniklá vlivem prostředí (kromě hluku).

Tento dokument není použitelný pro stroje na nakládání, míchání/nebo řezání a distribuci siláže a/nebo jiných krmiv, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz