Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Březen 2005

Nátěry - Zkušební metody -
Část 2: Vizuální posuzování poruch

ČSN
EN 12272-2

73 6162

 

Surface dressing - Test methods - Part 2: Visual assessment of defects

Enduits superficiels d’usure - Méthodes d’essai - Partie 2: Evaluation visuelle des défauts

Oberflächenbehandlung - Prüfverfahren - Teil 2: Beurteilung von Inhomogenitäten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12272-2:2003. Evropská norma EN 12272-2:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12272-2:2003. The European Standard EN 12272-2:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12272-2 (73 6162) z ledna 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71548
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12272-2:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12272-2 (73 6162) z ledna 2004 převzala EN 12272-2:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

prEN 12271-4 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s RNDr. Jaromírem Dvořákem, MSc

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

                                                                                      Červen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.20

Nátěry - Zkušební metody -
Část 2: Vizuální posuzování poruch

Surface dressing - Test methods -
Part 2: Visual assessment of defects

 

Enduits superficiels d’usure - Méthodes d’essai -
Partie 2: Evaluation visuelle des défauts

Oberflächenbehandlung - Prüfverfahren -
Teil 2: Beurteilung von Inhomogenitäten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-02-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12272-2:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Vizuální posuzování poruch............................................................................................................................................... 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Kvalitativní posuzování....................................................................................................................................................... 9

4.3       Kvantitativní posuzování................................................................................................................................................... 10

5          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 12

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.2       Kvalitativní posuzování...................................................................................................................................................... 12

5.3       Kvantitativní posuzování................................................................................................................................................... 12

6          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 12

Příloha A (normativní) Kvalitativní posuzování.......................................................................................................................... 13

Příloha B (normativní) Kvantitativní posuzování....................................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tato norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2005.

Tato norma je součástí souboru norem:

EN 12272-1 Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru

EN 12272-2 Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch

EN 12272-3 Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušení metodou Vialit

Přílohy A a B jsou normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro všechny druhy nátěrů (na pozemních komunikacích, letištních a jiných dopravních plochách) a stanoví kvalitativní a kvantitativní metody posuzování poruch u nátěrů.

Výsledky kvalitativního hodnocení provedeného vizuálním posuzováním, pokud je požadováno, se uvedou v protokolu podle přílohy A. Jedná se o rychlou praktickou zkoušku, která může být stanovena jako základní zkouška. Pokud jsou výsledky věrohodné nebo bez jakékoliv pochybnosti, může být upuštěno od časově náročnější kvantitativní zkušební metody. Kvantitativní zkušební metoda se provádí, pokud je požadována, a výsledky měření se uvedou v tabulce podle přílohy B.

Protokoly k hlášení výsledků u obou metod vizuálního posuzování mají identickou formu záznamu a mohou tedy být oba použity ke kontrole specifikace pro vizuální posuzování poruch (prEN 12271-4). Výsledky rychlé kvalitativní zkušební metody závisí na zručnosti a zkušenosti operátora. Proto hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti nemusí být vždy tak přesné, avšak vhodnost metody a vyloučení omezení dopravy jsou předpokladem jejího používání.

V národním aplikačním dokumentu může být uvedeno, zda se má použít jedna nebo obě metody, případně postupně provést kvalitativní a poté kvantitativní metodu a to podle typu posuzovaného místa (např. pozemní komunikace s nízkým dopravním zatížením nemusí vyžadovat provedení kvantitativního posuzování).

Zkouška může být použita k vyhodnocení trvanlivosti nebo funkčních charakteristik nátěru. Například odlamování kameniva může ukazovat na špatnou přilnavost pojiva ke kamenivu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz