Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.30                                                                                                                               Listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití -
Rozbušky a zpožďovače -
Část 22: Stanovení kapacity,
izolačního odporu a elektrické
pevnosti přívodních vodičů

ČSN
EN 13763-22

66 8234

 

Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 22: Determination of capacitance, insulation resistance
and insulation breakdown of leading wires

Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais - Partie 22: Détermination de la capacité électrique, de la résistance
d'isolation et de la rupture d'isolation des fils d'amorce

Explosivestoffe für zivile Zwecke - Zünder und Verzögerungselemente - Teil 22: Bestimmung der Kapazität,
des Isolationswiderstandes und der Durchschlagsspannung der Zünderdrahtisolierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13763-22:2003. Evropská norma EN 13763-22:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13763-22:2003. The European Standard EN 13763-22:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13763-22 (66 8234) ze srpna 2004.

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71675
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13763-22 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13763-22 ze srpna 2004 převzala EN 13763-22 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 13857-1 zavedena v ČSN EN 13857-1:2004 (66 8005) Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví

EN ISO 3696 zavedena v ČSN EN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Citované předpisy

Směrnice Rady 93/15/EEC z 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice, IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 3

                                                                                      Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.30

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače -
Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti
přívodních vodičů

Explosives for civil uses - Detonators and relays -
Part 22: Determination of capacitance, insulation resistance and insulation
breakdown of leading wires

 

Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais -

Partie 22: Détermination de la capacité électrique,

de la résistance d'isolation et de la rupture

d'isolation des fils d'amorce

Explosivestoffe für zivile Zwecke - Zünder

und Verzögerungselemente -
Teil 22: Bestimmung der Kapazität,

des Isolationswiderstandes
und der Durchschlagsspannung
der Zünderdrahtisolierung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13763-22:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Činidlo................................................................................................................................................................................... 6

5          Přístroje................................................................................................................................................................................. 6

6          Zkušební kusy...................................................................................................................................................................... 7

7          Postup................................................................................................................................................................................... 7

8          Výpočet výsledků................................................................................................................................................................. 7

9          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Rozsah použitelnosti metody zkoušení............................................................................................ 9

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................. 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13763-22:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 321 „Výbušniny pro civilní použití“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje podstatné požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Příloha A je informativní

Tato evropská norma je jednou ze série norem s obecným názvem Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače. Další části série jsouuvedeny níže:

prEN 13763-1           Část 1: Požadavky

EN 13763-2              Část 2: Stanovení tepelné stability

EN 13763-3              Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu

EN 13763-4              Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru

EN 13763-5              Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození
pořezáním

EN 13763-6              Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách

EN 13763-7              Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek,
škrcení a těsnění

EN 13763-8              Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím

EN 13763-9              Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu

EN 13763-11            Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu

EN 13763-12            Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

prEN 13763-13         Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji

prEN 13763-15         Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti

EN 13763-16            Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění

EN 13763-17            Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek

EN 13763-18            Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek

EN 13763-19            Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek

EN 13763-20            Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek

EN 13763-21            Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek

EN 13763-23            Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce

EN 13763-24            Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky

prEN 13763-25         Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství

prEN 13763-26         Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a
bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

CEN/TS 13763-27     Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Při trhací práci prováděné za pomoci elektrických rozbušek jsou rozbušky obvykle zapojeny do série a často vyžadují vysoké napětí k zajištění správné iniciace. Rozbušky mohou být také namáhány vysokým napětím elektrostatického náboje odpalovacího obvodu. Pro ověření schopnosti rozbušek a jejich přívodních vodičů odolávat těmto vysokým napětím bez selhání nebo předčasných iniciací, je nutno:

      stanovit hodnotu použitého stejnosměrného napětí, které způsobí přeskok jiskry uvnitř dutinky rozbušky;

      stanovit kapacitu přívodních vodičů pro zajištění, aby bylo zajištěno, že nemohou být nabity na nebezpečnou úroveň;

      stanovit izolační odpor přívodních vodičů;

      zkontrolovat, zda nedošlo k průrazu izolace přívodních vodičů, když byly vystaveny vysokému napětí.

Přeskokové napětí je stanoveno v EN 13763-21.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů elektrických rozbušek.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz