Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100.01; 33.060.20                                                                                                                     Leden 2005

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Základnové stanice (BS),
opakovače a uživatelská zařízení
(UE) buňkových sítí IMT-2000
třetí generace -
Část 10: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE
na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

ČSN
ETSI EN 301 908-10
V2.1.187 5111

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks -
Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-10 V2.1.1:2003. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-10 V2.1.1:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-10 V2.1.1:2003. The European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-10 V2.1.1:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 908-10 V2.1.1 (87 5111) z června 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          71694
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 908-10 V2.1.1:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 908-10 V2.1.1 (87 5111) z června 2004 převzala ETSI EN 301 908-10 V2.1.1:2003 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 300 175-2 V1.7.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-2 V1.7.1:2003 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

ETSI EN 300 175-3 V1.7.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-3 V1.7.1:2003 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

ETSI EN 300 175-5 V1.7.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-5 V1.7.1:2003 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

ETSI EN 300 175-6 V1.7.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-6 V1.7.1:2003 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

ISO/IEC 9646-1:1994 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 9646-1:1997 (36 9647) Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 1: Obecné pojmy

Doporučení ITU-T V.11:1996 nezavedeno

ETSI EN 300 700 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 700 V1.2.1 (87 5501) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS)

Doporučení ITU-T O.153:1992 nezavedeno

EN 55022:1998 zavedena v ČSN EN 55022:1999 (33 4290) Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

ETSI ETR 028:1994 nezavedena

Doporučení ITU-T G.726:1990 nezavedeno

ERC/DEC(99)25 nezavedeno

ERC/DEC(00)01 nezavedeno

ETSI EN 301 406 V1.4.1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 406 V1.4.1 (87 5534) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-T a rozhodnutí CEPT jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.


Strana 3

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a teleko-munikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na teleko-munikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility v platném znění.

Směrnice (Rady) 73/23/EEC (EU) z 19. února 1973, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

V článku 5.3.6.7 je uvedena národní poznámka upozorňující na nepřesnosti v obrázcích 37, 38 a 39, v článku C.3 přílohy C je uvedena národní poznámka doplňující význam sloupců „Odkaz“ v příslušných tabulkách a v článku C.4.5 přílohy C je upozornění na zřejmý překlep v tabulce C.20 originálu normy.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována v rámci projektu ETSI Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) a byla vydána v prosinci 2003.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468, Ing. Vladimír Panocha

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 301 908-10 V2.1.1 (2003-12)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE)
buňkových sítí IMT-2000 třetí generace;
Část 10: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000,
FDMA/TDMA (DECT)

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 10: Harmonized EN for IMT-2000,
FDMA/TDMA (DECT)
covering essential requirements
of article 3.2 of the R
&TTE Directive

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

REN/DECT-000217

 

 

Klíčová slova

3G, DECT, digital, generic, IMT-2000, radio,
regulation, testing

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě
existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané
ve formátu PDF
na určeném síťovém disku v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.org

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2003.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT™, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI zaregistrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI zaregistrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.

 


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva................................................................................................................................................................................ 17

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 17

Úvod                                                                                                                                                                                                   19

1                    Rozsah platnosti...................................................................................................................................................... 21

2                    Normativní odkazy.................................................................................................................................................... 21

3                    Definice, značky a zkratky........................................................................................................................................ 23

3.1                Definice...................................................................................................................................................................... 23

3.2                Značky........................................................................................................................................................................ 25

3.3                Zkratky........................................................................................................................................................................ 25

4                    Specifikace technických požadavků...................................................................................................................... 27

4.1                Profil prostředí.......................................................................................................................................................... 27

4.2                Záměr normy............................................................................................................................................................. 27

4.2.1             Zkušební sestavy..................................................................................................................................................... 27

4.2.2             Zkušební skupiny..................................................................................................................................................... 27

4.2.3             Zkušební případy...................................................................................................................................................... 28

4.3                Prohlášení žadatele................................................................................................................................................. 28

4.4                Použitelnost základních zkušebních sestav........................................................................................................ 29

4.4.1             Úvod............................................................................................................................................................................ 29

4.4.2             Zařízení, které obsahuje pouze přijímač RF DECT........................................................................................... 29

4.4.3             Zařízení, které obsahuje rádiový vysílač............................................................................................................... 29

4.4.4             CTA............................................................................................................................................................................. 29

4.4.5             Zařízení se synchronizačním vstupem/výstupem.............................................................................................. 29

4.4.6             Zařízení obsahující IPEI (pouze PP)..................................................................................................................... 29

4.4.7             Všechna zařízení FP................................................................................................................................................ 29

4.4.8             Zařízení s kombinovanými funkcemi FT a PT..................................................................................................... 29

4.4.8.1          Úvod............................................................................................................................................................................ 29

4.4.8.2          Radioreléová stanice.............................................................................................................................................. 29

4.4.8.3          Přímá komunikace mezi dvěma PP..................................................................................................................... 29

4.4.8.4          Distribuované komunikace.................................................................................................................................... 31

4.4.9             Poskytování služeb 4 Mbit/s. Zařízení, které je schopno používat čtyřstavovou, osmistavovou,
šestnáctistavovou a/nebo čtyřiašedesátistavovou modulaci.......................................................................... 31

4.4.10           Dvourežimové mikrotelefony.................................................................................................................................. 31

4.5                Požadavky na shodu................................................................................................................................................ 31

4.5.1             Všeobecně................................................................................................................................................................ 31

4.5.2             Přesnost a stabilita nosných RF........................................................................................................................... 31

4.5.2.1          Definice jmenovitého umístění nosných RF....................................................................................................... 31

4.5.2.2          Meze............................................................................................................................................................................ 31

4.5.2.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 31

4.5.3             Přesnost a stabilita časovacích parametrů........................................................................................................ 31

4.5.3.1          Definice...................................................................................................................................................................... 31

4.5.3.1.1      Struktura intervalu.................................................................................................................................................... 31


Strana 8

                       Strana

4.5.3.1.2      Definice umístění p0................................................................................................................................................ 32

4.5.3.2          Meze............................................................................................................................................................................ 32

4.5.3.2.1      Přesnost a stabilita referenčního časovače....................................................................................................... 32

4.5.3.2.2      Neklid vysílání RFP.................................................................................................................................................. 32

4.5.3.2.3      Synchronizace referenčního časovače PP.......................................................................................................... 32

4.5.3.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 33

4.5.4             Vysílací vysokofrekvenční impulz........................................................................................................................... 33

4.5.4.1          Definice...................................................................................................................................................................... 33

4.5.4.1.1      Úvod............................................................................................................................................................................ 33

4.5.4.1.2      Fyzické pakety........................................................................................................................................................... 33

4.5.4.1.3      Vysílací výkon............................................................................................................................................................ 33

4.5.4.1.4      Obvyklý vysílací výkon (NTP)................................................................................................................................... 33

4.5.4.1.5      Doba náběhu vysílače............................................................................................................................................. 33

4.5.4.1.6      Doba doběhu vysílače............................................................................................................................................. 34

4.5.4.1.7      Minimální výkon........................................................................................................................................................ 34

4.5.4.1.8      Maximální výkon........................................................................................................................................................ 34

4.5.4.1.9      Udržení vysílání po konci paketu........................................................................................................................... 34

4.5.4.1.10    Klidový výstupní výkon vysílače.............................................................................................................................. 34

4.5.4.2          Meze............................................................................................................................................................................ 34

4.5.4.2.1      Doba náběhu vysílače............................................................................................................................................. 34

4.5.4.2.2      Doba doběhu vysílače............................................................................................................................................. 34

4.5.4.2.3      Minimální výkon........................................................................................................................................................ 34

4.5.4.2.4      Maximální výkon........................................................................................................................................................ 34

4.5.4.2.5      Udržení vysílání po konci paketu........................................................................................................................... 34

4.5.4.2.6      Klidový výstupní výkon vysílače.............................................................................................................................. 34

4.5.4.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 35

4.5.5             Vysílací výkon............................................................................................................................................................ 35

4.5.5.1          Definice...................................................................................................................................................................... 35

4.5.5.1.1      PP a RFP s vestavěnou anténou.......................................................................................................................... 35

4.5.5.1.2      PP a RFP s vnějšími konektory pro všechny antény.......................................................................................... 35

4.5.5.1.3      PP a RFP s vestavěnou i vnější anténou............................................................................................................. 35

4.5.5.2          Meze............................................................................................................................................................................ 35

4.5.5.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 35

4.5.6             Modulace nosné RF................................................................................................................................................ 35

4.5.6.1          Definice...................................................................................................................................................................... 35

4.5.6.2          Meze............................................................................................................................................................................ 35

4.5.6.3          Shoda......................................................................................................................................................................... 36

4.5.7             Nežádoucí vyzařování výkonu RF........................................................................................................................... 36

4.5.7.1          Všeobecně................................................................................................................................................................ 36

4.5.7.2          Emise způsobené modulací.................................................................................................................................. 36

4.5.7.2.1      Definice...................................................................................................................................................................... 36

4.5.7.2.2      Meze............................................................................................................................................................................ 36


Strana 9

                    Strana

4.5.7.2.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 36

4.5.7.3          Emise způsobené přechodnými jevy vysílače.................................................................................................... 37

4.5.7.3.1      Definice...................................................................................................................................................................... 37

4.5.7.3.2      Meze............................................................................................................................................................................ 37

4.5.7.3.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 37

4.5.7.4          Emise způsobené intermodulací.......................................................................................................................... 37

4.5.7.4.1      Definice...................................................................................................................................................................... 37

4.5.7.4.2      Meze............................................................................................................................................................................ 37

4.5.7.4.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 37

4.5.7.5          Rušivé emise při přiřazení vysílacího kanálu..................................................................................................... 37

4.5.7.5.1      Definice...................................................................................................................................................................... 37

4.5.7.5.2      Meze............................................................................................................................................................................ 37

4.5.7.5.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 38

4.5.8             Zkoušení rádiového přijímače............................................................................................................................... 38

4.5.8.1          Citlivost rádiového přijímače.................................................................................................................................. 38

4.5.8.1.1      Definice...................................................................................................................................................................... 38

4.5.8.1.2      Meze............................................................................................................................................................................ 38

4.5.8.1.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 38

4.5.8.2          Referenční BER a FER rádiového přijímače...................................................................................................... 38

4.5.8.2.1      Definice...................................................................................................................................................................... 38

4.5.8.2.2      Meze............................................................................................................................................................................ 38

4.5.8.2.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 38

4.5.8.3          Vliv rušení na funkci rádiového přijímače............................................................................................................ 39

4.5.8.3.1      Definice...................................................................................................................................................................... 39

4.5.8.3.2      Meze............................................................................................................................................................................ 39

4.5.8.3.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 39

4.5.8.4          Blokování rádiového přijímače, případ 1: blokování způsobené signály vyskytujícími se
současně, ale na jiných kmitočtech..................................................................................................................... 39

4.5.8.4.1      Definice...................................................................................................................................................................... 39

4.5.8.4.2      Meze............................................................................................................................................................................ 39

4.5.8.4.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 40

4.5.8.5          Blokování rádiového přijímače, případ 2: blokování způsobené signály
vyskytujícími se v různou dobu............................................................................................................................... 40

4.5.8.5.1      Definice...................................................................................................................................................................... 40

4.5.8.5.2      Meze............................................................................................................................................................................ 40

4.5.8.5.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 40

4.5.8.6          Vliv intermodulace na funkci přijímače................................................................................................................ 40

4.5.8.6.1      Definice...................................................................................................................................................................... 40

4.5.8.6.2      Meze............................................................................................................................................................................ 40

4.5.8.6.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 40

4.5.8.7          Rušivé emise bez přiřazeného vysílacího kanálu PP....................................................................................... 41

4.5.8.7.1      Definice...................................................................................................................................................................... 41

4.5.8.7.2      Meze............................................................................................................................................................................ 41


Strana 10

                      Strana

4.5.8.7.3      Shoda......................................................................................................................................................................... 41

4.5.9             Synchronizace mezi systémy (pouze FP)............................................................................................................ 41

4.5.9.1          Popis.......................................................................................................................................................................... 41

4.5.9.2          Pevně propojené synchronizační vstupy/výstupy................................................................................................ 41

4.5.9.2.1      FP jako řídicí.............................................................................................................................................................. 41

4.5.9.2.2      FP jako podřízená.................................................................................................................................................... 42

4.5.9.3          Synchronizace GPS................................................................................................................................................. 42

4.5.9.3.1      FP s vestavěnou synchronizací globálním systémem určování polohy (GPS)............................................ 42

4.5.9.3.2      Vnější synchronizační zařízení GPS...................................................................................................................... 42

4.5.10           Zkoušení identity zařízení........................................................................................................................................ 43

4.5.10.1       PP................................................................................................................................................................................ 43

4.5.10.2       FP................................................................................................................................................................................ 43

4.5.11           Efektivní využití rádiového spektra......................................................................................................................... 43

4.5.11.1       Výběr kanálu.............................................................................................................................................................. 43

4.5.11.2       Potvrzení kanálu....................................................................................................................................................... 43

4.5.11.2.1    Pro PT......................................................................................................................................................................... 43

4.5.11.2.2    Pro FT......................................................................................................................................................................... 43

4.5.11.3       Uvolnění kanálu........................................................................................................................................................ 44

4.5.11.4       Všeobecně................................................................................................................................................................ 44

4.5.12           Zkoušení WRS.......................................................................................................................................................... 44

4.5.12.1       Všeobecné požadavky............................................................................................................................................. 44

4.5.12.2       Zkoušení jako PP..................................................................................................................................................... 44

4.5.12.3       Zkoušení jako RFP.................................................................................................................................................. 45

4.5.12.4       Doplňkové požadavky.............................................................................................................................................. 45

4.5.12.5       Shoda......................................................................................................................................................................... 48

4.5.13           Požadavky na PP s režimem přímé komunikace mezi dvěma PP................................................................. 49

4.5.13.1       Všeobecné požadavky............................................................................................................................................. 49

4.5.13.2       Nastavení EUT do režimu přímé komunikace.................................................................................................... 49

4.5.13.3       Pokud EUT nezahájilo volání................................................................................................................................. 49

4.5.13.4       Pokud EUT zahájilo volání...................................................................................................................................... 49

4.5.13.5       Shoda......................................................................................................................................................................... 49

4.5.14           Distribuované komunikace.................................................................................................................................... 50

4.5.14.1       Všeobecné požadavky............................................................................................................................................. 50

4.5.14.2       Zkoušení jako PP..................................................................................................................................................... 50

4.5.14.3       Zkoušení jako RFP.................................................................................................................................................. 50

4.5.14.4       Shoda......................................................................................................................................................................... 50

4.5.15           Možnosti vícestavové modulace............................................................................................................................ 51

4.5.15.1       Požadavky.................................................................................................................................................................. 51

4.5.15.2       Shoda......................................................................................................................................................................... 51

5                    Zkoušení shody s technickými požadavky........................................................................................................... 51

5.1                Všeobecné zkušební požadavky........................................................................................................................... 51

5.1.1             Filosofie zkoušek..................................................................................................................................................... 51


Strana 11

                      Strana

5.1.2             Standardní poloha................................................................................................................................................... 52

5.1.3             Zkušební anténa LT................................................................................................................................................. 53

5.1.4             Substituční anténa................................................................................................................................................... 53

5.1.5             Zkušební přípravek.................................................................................................................................................. 53

5.1.5.1          Popis.......................................................................................................................................................................... 53

5.1.5.2          Kalibrace zkušebního přípravku pro měření vlastností vysílače..................................................................... 54

5.1.5.3          Kalibrace zkušebního přípravku pro měření vlastností přijímače................................................................... 54

5.1.5.4          Způsob použití.......................................................................................................................................................... 54

5.1.6             Zařízení s dočasným nebo vnitřním stálým anténním konektorem................................................................ 55

5.1.6.1          Všeobecně................................................................................................................................................................ 55

5.1.6.2          Zařízení s dočasným anténním konektorem...................................................................................................... 55

5.1.7             Nižší tester (LT)........................................................................................................................................................ 55

5.1.7.1          Popis.......................................................................................................................................................................... 55

5.1.7.2          Spojení mezi EUT a LT........................................................................................................................................... 56

5.1.7.3          Funkce a schopnosti............................................................................................................................................... 56

5.1.7.4          Nejistota vytváření signálu...................................................................................................................................... 56

5.1.7.5          Modulovaná nosná jako v DECT........................................................................................................................... 56

5.1.7.6          Zdroje rušení CW..................................................................................................................................................... 57

5.1.7.7          Signál RF DECT....................................................................................................................................................... 57

5.1.7.8          Zkušební modulační signály.................................................................................................................................. 57

5.1.8             Vyšší tester (UT)....................................................................................................................................................... 57

5.1.8.1          Popis UT.................................................................................................................................................................... 57

5.1.8.2          Zkušební pohotovostní režim................................................................................................................................. 57

5.1.8.3          Zkušební zprávy........................................................................................................................................................ 57

5.1.8.4          Fiktivní nastavení, pokud EUT je RFP a je ve zkušebním pohotovostním režimu....................................... 58

5.1.9             Popis FT a PT nižšího testeru................................................................................................................................ 58

5.1.10           Všeobecné zkušební metody................................................................................................................................. 58

5.1.10.1       Všeobecně................................................................................................................................................................ 58

5.1.10.2       Vzorkování signálu RF............................................................................................................................................. 58

5.1.10.2.1    Úvod............................................................................................................................................................................ 58

5.1.10.2.2    Metoda vzorkování.................................................................................................................................................... 58

5.1.10.3       Určení referenční polohy......................................................................................................................................... 59

5.1.10.3.1    Případ 1: EUT, která nemohou vysílat.................................................................................................................. 59

5.1.10.3.2    Případ 2: EUT, která mohou vysílat....................................................................................................................... 59

5.1.10.4       Měření bitové chybovosti (BER) a rámcové chybovosti (FER)......................................................................... 59

5.1.11           Zkušební sestava..................................................................................................................................................... 59

5.1.11.1       Všeobecně................................................................................................................................................................ 59

5.1.11.2       Zkušební sestava 1................................................................................................................................................. 59

5.1.11.3       Zkušební sestava 2................................................................................................................................................. 60

5.1.11.4       Zkušební sestava 3................................................................................................................................................. 60

5.1.11.5       Zkušební sestava 4................................................................................................................................................. 60

5.1.11.6       Zkušební sestava 5................................................................................................................................................. 61


Strana 12

                      Strana

5.1.12           Zkušební uspořádání pro měření intermodulace.............................................................................................. 61

5.1.12.1       Uspořádání mezi dvěma PT.................................................................................................................................. 61

5.1.12.2       Uspořádání mezi dvěma FT................................................................................................................................... 61

5.1.12.3       Uspořádání mezi FT a PT....................................................................................................................................... 62

5.1.13           Zkušební podmínky, napájecí zdroj a teploty okolí............................................................................................ 62

5.1.13.1       Všeobecně................................................................................................................................................................ 62

5.1.13.2       Jmenovité zkušební podmínky.............................................................................................................................. 63

5.1.13.3       Mezní zkušební podmínky....................................................................................................................................... 64

5.1.13.4       Zkušební napájecí zdroj - všeobecné požadavky............................................................................................... 64

5.1.13.5       Jmenovitý zkušební napájecí zdroj....................................................................................................................... 65

5.1.13.5.1    Síťové napětí............................................................................................................................................................. 65

5.1.13.5.2    Regulované napájecí zdroje s olověnými akumulátory.................................................................................... 65

5.1.13.5.3    Niklkadmiové baterie............................................................................................................................................... 65

5.1.13.5.4    Jiné napájecí zdroje................................................................................................................................................. 65

5.1.13.6       Mezní zkušební napájecí zdroj............................................................................................................................... 65

5.1.13.6.1    Síťové napětí............................................................................................................................................................. 65

5.1.13.6.2    Regulované napájecí zdroje s olověnými akumulátory.................................................................................... 65

5.1.13.6.3    Niklkadmiové baterie............................................................................................................................................... 65

5.1.13.6.4    Jiné napájecí zdroje................................................................................................................................................. 65

5.1.13.7       Zkoušení zařízení propojených s hostitelem a zásuvných karet..................................................................... 65

5.1.13.7.1    Povolené přístupy..................................................................................................................................................... 65

5.1.13.7.2    Alternativa A: kombinované zařízení...................................................................................................................... 66

5.1.13.7.3    Alternativa B: použití zkušebního přípravku a tří hostitelských zařízení.......................................................... 66

5.2                Vyhodnocení výsledků měření............................................................................................................................... 66

5.3                Základní rádiové zkušební sestavy....................................................................................................................... 67

5.3.1             Všeobecně................................................................................................................................................................ 67

5.3.2             Přesnost a stabilita nosných RF........................................................................................................................... 67

5.3.2.1          Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 67

5.3.2.2          Metoda měření.......................................................................................................................................................... 67

5.3.2.3          Rozhodovací kritéria, pokud EUT je RFP............................................................................................................. 68

5.3.2.4          Rozhodovací kritéria, pokud EUT je PP............................................................................................................... 68

5.3.3             Přesnost a stabilita parametrů časování............................................................................................................ 68

5.3.3.1          Měření neklidu časování paketů............................................................................................................................ 68

5.3.3.1.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 68

5.3.3.1.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 69

5.3.3.1.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 69

5.3.3.2          Měření přesnosti referenčního časování RFP.................................................................................................... 69

5.3.3.2.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 69

5.3.3.2.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 69

5.3.3.2.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 69

5.3.3.3          Měření přesnosti vysílání paketů PP.................................................................................................................... 70

5.3.3.3.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 70


Strana 13

                   Strana

5.3.3.3.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 70

5.3.3.3.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 71

5.3.4             Vysílací vysokofrekvenční impulz........................................................................................................................... 71

5.3.4.1          Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 71

5.3.4.2          Metoda měření.......................................................................................................................................................... 71

5.3.4.3          Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 71

5.3.5             Vysílací výkon............................................................................................................................................................ 72

5.3.5.1          PP a RFP s vestavěnou anténou.......................................................................................................................... 72

5.3.5.1.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 72

5.3.5.1.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 72

5.3.5.1.3      Rozhodovací kritéria pro všechna EUT................................................................................................................ 73

5.3.5.2          PP a RFP s vnějším(i) připojením(i) antény........................................................................................................ 73

5.3.5.2.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 73

5.3.5.2.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 73

5.3.5.2.3      Rozhodovací kritéria pro všechna EUT................................................................................................................ 73

5.3.6             Modulace nosné RF................................................................................................................................................ 73

5.3.6.1          Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 73

5.3.6.2          Metoda měření, části 1 a 2..................................................................................................................................... 74

5.3.6.2.1      Úvod............................................................................................................................................................................ 74

5.3.6.2.2      Část 1......................................................................................................................................................................... 74

5.3.6.2.3      Část 2......................................................................................................................................................................... 74

5.3.6.3          Metoda měření, části 3 a 4..................................................................................................................................... 75

5.3.6.3.1      Úvod............................................................................................................................................................................ 75

5.3.6.3.2      Část 3......................................................................................................................................................................... 75

5.3.6.3.3      Část 4......................................................................................................................................................................... 75

5.3.6.4          Rozhodovací kritéria pro část 1............................................................................................................................. 75

5.3.6.5          Rozhodovací kritéria pro část 2............................................................................................................................. 75

5.3.6.6          Rozhodovací kritéria pro část 3............................................................................................................................. 76

5.3.6.7          Rozhodovací kritéria pro část 4............................................................................................................................. 76

5.3.7             Nežádoucí vyzařování výkonu RF........................................................................................................................... 77

5.3.7.1          Všeobecné zkušební podmínky............................................................................................................................ 77

5.3.7.2          Emise způsobené modulací.................................................................................................................................. 77

5.3.7.2.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 77

5.3.7.2.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 77

5.3.7.2.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 78

5.3.7.3          Emise způsobené přechodnými jevy vysílače.................................................................................................... 78

5.3.7.3.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 78

5.3.7.3.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 78

5.3.7.3.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 79

5.3.7.4          Emise způsobené intermodulací.......................................................................................................................... 79

5.3.7.4.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 79

5.3.7.4.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 79


Strana 14

                   Strana

5.3.7.4.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 80

5.3.7.5          Rušivé emise při přiřazeném vysílacím kanálu................................................................................................. 80

5.3.7.5.1      Vyzařované emise.................................................................................................................................................... 80

5.3.7.5.2      Rušivé emise měřené přímým připojením......................................................................................................... 81

5.3.8             Zkoušení rádiového přijímače............................................................................................................................... 82

5.3.8.1          Citlivost rádiového přijímače.................................................................................................................................. 82

5.3.8.1.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 82

5.3.8.1.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 82

5.3.8.1.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 82

5.3.8.2          Referenční BER a FER rádiového přijímače...................................................................................................... 82

5.3.8.2.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 82

5.3.8.2.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 82

5.3.8.2.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 83

5.3.8.3          Vliv rušení na funkci rádiového přijímače............................................................................................................ 83

5.3.8.3.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 83

5.3.8.3.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 83

5.3.8.3.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 84

5.3.8.4          Blokování rádiového přijímače, případ 1: blokování způsobené signály vyskytujícími se
současně, ale na jiných kmitočtech..................................................................................................................... 84

5.3.8.4.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 84

5.3.8.4.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 84

5.3.8.4.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 85

5.3.8.5          Blokování rádiového přijímače, případ 2: blokování způsobené signály vyskytujícími se
v různém čase........................................................................................................................................................... 85

5.3.8.5.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 85

5.3.8.5.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 85

5.3.8.5.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 86

5.3.8.6          Intermodulační jevy v přijímači............................................................................................................................... 86

5.3.8.6.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 86

5.3.8.6.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 86

5.3.8.6.3      Rozhodovací kritéria................................................................................................................................................ 86

5.3.8.7          Rušivé emise bez přiřazeného vysílacího kanálu PP....................................................................................... 87

5.3.8.7.1      Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 87

5.3.8.7.2      Metoda měření.......................................................................................................................................................... 87

5.3.8.7.3      Rozhodovací kritéria (vně pásma DECT)............................................................................................................ 87

5.3.8.7.4      Rozhodovací kritéria (v pásmu DECT)................................................................................................................. 87

5.3.9             Synchronizace mezi systémy (pouze FP)............................................................................................................ 87

5.3.9.1          Zkušební prostředí................................................................................................................................................... 87

5.3.9.2          Pevně propojené synchronizační vstupy/výstupy................................................................................................ 88

5.3.9.2.1      FP jako řídicí.............................................................................................................................................................. 88

5.3.9.2.2      FP jako podřízená.................................................................................................................................................... 88

5.3.9.3          Synchronizace s GPS.............................................................................................................................................. 88

5.3.9.3.1      FP s vestavěnou synchronizací s globálním systémem určování polohy (GPS)......................................... 89


Strana 15

                    Strana

5.3.9.3.2      Vnější zařízení pro synchronizaci s GPS.............................................................................................................. 90

5.3.10           Zkoušení identity zařízení........................................................................................................................................ 90

5.3.11           Efektivní využívání rádiového spektra.................................................................................................................... 90

5.3.12           Zkoušení WRS.......................................................................................................................................................... 90

5.3.12.1       Všeobecně................................................................................................................................................................ 90

5.3.12.2       Zkoušení jako PP..................................................................................................................................................... 90

5.3.12.3       Zkoušení jako RFP.................................................................................................................................................. 91

5.3.12.4       Doplňkové požadavky.............................................................................................................................................. 91

5.3.13           Požadavky na PP s režimem přímé komunikace mezi dvěma PP................................................................. 91

5.3.13.1       Všeobecně................................................................................................................................................................ 91

5.3.13.2       Nastavení EUT do režimu přímé komunikace.................................................................................................... 92

5.3.13.3       Pokud EUT nezahájilo volání................................................................................................................................. 92

5.3.13.4       Pokud EUT zahájilo volání...................................................................................................................................... 92

5.3.13.5       Prohlášení žadatele................................................................................................................................................. 92

5.3.14           Distribuované komunikace.................................................................................................................................... 92

5.3.14.1       Všeobecně................................................................................................................................................................ 92

5.3.14.2       Zkoušení jako PP..................................................................................................................................................... 93

5.3.14.3       Zkoušení jako RFP.................................................................................................................................................. 93

5.3.14.4       Prohlášení žadatele................................................................................................................................................. 93

5.3.15           Možnosti vícestavové modulace............................................................................................................................ 93

5.3.15.1       Všeobecně................................................................................................................................................................ 93

5.3.15.2       Aktivace vícestavových modulací, pokud je EUT ve zkušebním pohotovostním režimu............................. 94

5.3.15.3       Prohlášení žadatele................................................................................................................................................. 94

Příloha A (normativní) Tabulka požadavků EN (EN-RT)......................................................................................................... 95

Příloha B (normativní) Postupy pro kalibraci zkušebního přípravku..................................................................................... 97

B.1                Kalibrace zkušebního přípravku pro měření přijímače..................................................................................... 97

B.1.1             Postup........................................................................................................................................................................ 97

B.1.2             Metoda měření.......................................................................................................................................................... 97

Příloha C (normativní) Profil podpory zkoušek (TSP).............................................................................................................. 99

C.1                Úvod............................................................................................................................................................................ 99

C.2                Normalizované značky pro sloupec statutu......................................................................................................... 99

C.3                Schopnosti zkoušené PP (EUT)2)....................................................................................................................... 100

C.3.1             Služby....................................................................................................................................................................... 100

C.3.2             Zprávy....................................................................................................................................................................... 100

C.3.3             Parametry zprávy.................................................................................................................................................... 102

C.3.4             Podpora postupů................................................................................................................................................... 105

C.3.5             Funkce multiplexování CSF................................................................................................................................. 105

C.3.6             Podpora časovače a čítače.................................................................................................................................. 106

C.4                Schopnosti zkoušené FP (EUT).......................................................................................................................... 107

C.4.1             Služby....................................................................................................................................................................... 107

C.4.2             Zprávy....................................................................................................................................................................... 107

C.4.3             Parametry zprávy.................................................................................................................................................... 110


Strana 16

                      Strana

C.4.4             Podpora postupů................................................................................................................................................... 112

C.4.5             Funkce multiplexování CSF................................................................................................................................. 112

C.4.6             Podpora časovače a čítače.................................................................................................................................. 113

Příloha D (normativní) Měření BER a FER.............................................................................................................................. 114

Příloha E (informativní) Postupy pro měření ztráty synchronizace EUT pomocí LT........................................................ 115

E.1                Popis........................................................................................................................................................................ 115

E.2                Metoda..................................................................................................................................................................... 115

Příloha F (informativní) Čísla nosných DECT a umístění nosných v rozsahu 1 880 MHz až 2 025 MHz..................... 116

F.1                 Úvod......................................................................................................................................................................... 116

F.2                 Pásmo RF 00001 1 880 MHz až 1 978 MHz a 2 010 MHz až 2 025 MHz..................................................... 116

F.3                 Pásmo RF 00010 1 880 MHz až 1 925 MHz a 2 010 MHz až 2 025 MHz..................................................... 118

Příloha G (informativní) Bibliografie......................................................................................................................................... 119

Příloha H (informativní) Název EN v úředních jazycích.......................................................................................................... 120

Přehled dokumentů..................................................................................................................................................................... 121


Strana 17

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována v rámci projektu ETSI Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou EN, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici 1999/5/EC [1] Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“).

Tato norma je částí 10 vícedílné normy pokrývající základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace, členěné níže:

Část 1:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky“

Část 2:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)“

Část 3:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)“

Část 4:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE)“

Část 5:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovače);

Část 6:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)“

Část 7:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)“

Část 8:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)“

Část 9:    „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS)“

Část 10:  „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)“.

Část 11:  „Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače)“.


Strana 18

Technické specifikace příslušející Směrnici 1999/5/EC [1] jsou uvedeny v příloze A.

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

12. prosinec 2003

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

31. březen 2004

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


30. září 2004

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

30. září 2005

 


Strana 19

Úvod

Tato norma je částí souboru norem navržených v souladu s modulární strukturou zahrnující všechna rádiová a telekomunikační koncová zařízení podle Směrnice R&TTE [1]. Každá norma je modulem v této struktuře. Modulární struktura je znázorněna na obrázku 1.

Obrázek 1 - Modulární struktura různých norem používaných podle Směrnice R&TTE


Strana 20

Na levém okraji obrázku 1 jsou uvedeny různé dílčí články obsažené v článku 3 Směrnice R&TTE [1].

K článku 3.3 se vztahují různé vodorovné rámečky s vytečkovanými obrysy, které vyjadřují, že v těchto oblastech v době vydání této normy Komise dosud nestanovila žádné základní požadavky. Pokud budou takovéto požadavky stanoveny a pokud budou použitelné, budou opravňovat existenci jednotlivých norem, jejichž rozsah platnosti bude pravděpodobně určen funkcí nebo typem rozhraní.

Svislé rámečky vztahující se k článku 3.2 obsahují normy týkající se využití rádiového spektra rádiovými zařízeními. Rozsahy platnosti těchto norem jsou určovány buď kmitočtem (obvykle jsou-li harmonizována kmitočtová pásma) nebo typem rádiového zařízení.

U článku 3.1b je znázorněna EN 301 489, vícedílná norma pro EMC rádiových výrobků, používaná podle Směrnice EMC [2].

U článku 3.1a jsou znázorněny platné normy pro bezpečnost, používané v současné době podle Směrnice LV [3], a nové normy pokrývající vystavení člověka elektromagnetickým polím. Mohou se rovněž požadovat nové normy pokrývající akustickou bezpečnost.

Na spodní části obrázku 1 je znázorněn vztah norem k rádiovým zařízením a telekomunikačním koncovým zařízením. Konkrétní zařízení může být rádiovým zařízením, telekomunikačním koncovým zařízením, nebo obojím. Norma pro rádiové spektrum bude platit, pokud se jedná o rádiové zařízení. Norma podle článku 3.3 bude platit také, ale jen tehdy, pokud Komise přijala příslušné základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] a pokud je předmětné zařízení pokryto rozsahem platnosti odpovídající normy. V závislosti na charakteru zařízení mohou být tedy základní požadavky podle Směrnice R&TTE [1] pokryty řadou norem.

Modulární přístup byl přijat proto, že:

·       minimalizuje počet potřebných norem. Protože zařízení může mít ve skutečnosti více rozhraní a funkcí, není možné vypracovat samostatnou normu pro každou možnou kombinaci funkcí, která se může v zařízení vyskytnout;

·       poskytuje prostor pro doplnění norem:

      podle článku 3.2, pokud se dohodnou nová kmitočtová pásma; nebo

      podle článku 3.3, pokud Komise vydá nezbytná rozhodnutí, aniž by se vyžadovala změna norem, které jsou již publikovány;

·       objasňuje, zjednodušuje a podporuje používání harmonizovaných norem jako důležitého prostředku posuzování shody.

V této je vzata v úvahu odlišnost zpracování specifikací výrobků, z nichž vychází tato vícedílná norma.


Strana 21

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro koncová zařízení pro IMT-FT. IMT-FT je systém digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT), který je součástí skupiny IMT-2000 ITU. Koncové zařízení DECT je tvořeno následujícími prvky:

a)    pevná část (FP);

b)    přenosná část (PP);

c)    bezšňůrový koncový adaptér (CTA);

d)    radioreléová stanice (WRS) (FP a PP kombinovaná s funkcí opakovače).

Kmitočtová pásma služby IMT-FT (DECT) pro vysílání a příjem u všech prvků jsou částmi spektra evropského UMTS použitelnými pro provoz TDD, 1 900 MHz až 1 980 MHz a 2 010 MHz až 2 025 MHz (viz ERC/DEC(99)25 [15] a ERC/DEC(00)01 [16]).

POZNÁMKA 1 Zařízení IMT-FT může mít druhý režim pro zajišťování provozu rovněž v pásmu DECT 1 880 MHz až 1 900 MHz. Použití DECT v pásmu 1 880 MHz až 1 900 MHz je zahrnuto v EN 301 406 [17].

Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE) [1], který stanoví, že „[…] rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala kmitočtové spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo vzájemnému rušení“.

Navíc k této normě budou pro zařízení v rozsahu platnosti této normy platit i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE [1].

POZNÁMKA 2 Seznam takovýchto EN je uveden na internetové stránce: http://www.newapproach.org/.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

Odkazy, které nejsou veřejně dostupné v předpokládaném místě, lze nalézt na http://docbox.etsi.org/Reference.

[1]      Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE)

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive))

[2]      Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC)

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive))

[3]      Směrnice Rady 73/23/EEC z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určitých mezích napětí (Směrnice LV)

(Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (LV Directive))

[4]      ETSI EN 300 175-2 (V1.7.1) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical layer (PHL))


Strana 22

[5]      ETSI EN 300 175-3 (V1.7.1) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer)

[6]      ETSI EN 300 175-5 (V1.7.1) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 5: Síťová vrstva (NWK)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer)

[7]      ETSI EN 300 175-6 (V1.7.1) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 6: Identifikace a adresování

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and Addressing)

[8]      ISO/IEC 9646-1:1994 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 1: Obecné pojmy

(Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 1: General concepts)

[9]      Doporučení ITU-T V.11:1996 Elektrické vlastnosti symetrických dvouproudových propojovacích obvodů pracujících při přenosových rychlostech do 10 Mbit/s

(Electrical characteristics for balanced double-current interchange circuits operating at data signalling rates up to 10 Mbit/s)

[10]    ETSI EN 300 700 (V1.2.1) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Radioreléová stanice (WRS)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS))

[11]    Doporučení ITU-T O.153:1992 Základní parametry pro měření chybovosti při bitových rychlostech nižších než základní rychlost

(Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate)

[12]    EN 55022:1998 Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

(Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement)

[13]    ETSI ETR 028:1994 Rádiová zařízení a systémy (RES); Nejistoty při měření vlastností pohyblivých rádiových zařízení

(Radio Equipment and Systems (RES); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics)

[14]    Doporučení ITU-T G.726:1990 Adaptivní diferenciální pulzně kódová modulace (ADPCM) 40 kbit/s, 32 kbit/s, 24 kbit/s a 16 kbit/s

(40, 32, 24, 16 kbit/s adaptive differential pulse code modulation (ADPCM))

[15]    ERC/DEC(99)25 Rozhodnutí ERC z 29. listopadu 1999 o harmonizovaném využití spektra pro zemský univerzální systém mobilních telekomunikací (UMTS) pracující v pásmech 1 900 MHz až 1 980 MHz, 2 010 MHz až 2 025 MHz a 2 110 MHz až 2 170 MHz)

(ERC Decision of 29 November 1999 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz and 2110 - 2170 MHz)

[16]    ERC/DEC(00)01 Rozhodnutí ERC z 28. března 2000 rozšiřující ERC/DEC/(97)07 o kmitočtových pásmech pro zavedení zemského univerzálního systému mobilních telekomunikací (UMTS)

(ERC Decision of 28 March 2000 extending ERC/DEC/(97)07 on the frequency bands for introduction of terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)

[17]    ETSI EN 301 406 (V1.4.1) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE; Kmenové rádiové požadavky

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonized EN for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Generic radio)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz