Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.80                                                                                                                               Prosinec 2004

Příruby a přírubové spoje - Těsnění
pro příruby s označením PN -
Část 7: Těsnění obalovaná kovovou
fólií pro ocelové příruby

ČSN
EN 1514-7

13 1550

 

Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges - Part 7: Covered metal jacketed gaskets for use with steel
flanges

Brides et leurs assemblages - Joints pour les brides désignées PN - Partie 7: Joints métalloplastiques revêtus pour
utilisation avec des brides en acier

Flansche und ihre Verbindungen - Dichtungen für Flansche mit PN-Bezeichnung - Teil 7: Metallummantelte Dichtungen
mit Auflage für Stahlflansche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1514-7:2004. Evropská norma EN 1514-7:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1514-7:2004. The European Standard EN 1514-7:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71765
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla ke kapitole 1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Ing. Milan Slavík, Ing. Jan Dania

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

                                                                                          Květen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.80

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 7:
Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges - Part 7: Covered
metal jacketed gaskets for use with steel flanges

 

Brides et leurs assemblages - Joints pour les

brides désignées PN - Partie 7: Joints

métalloplastiques revêtus pour utilisation avec des

brides en acier

Flansche und ihre Verbindungen - Dichtungen
f
ür Flansche mit PN-Bezeichnung - Teil 7:

Metallummantelte Dichtungen mit Auflage für

Stahlflansche

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-03-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1514-7:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Označování........................................................................................................................................................................... 6

4.1       Rozsah označování PN...................................................................................................................................................... 6

4.2       Rozsah rozměrů DN (jmenovitá světlost)....................................................................................................................... 6

4.3       Typy těsnění......................................................................................................................................................................... 7

4.4       Údaje odběratele dodavateli............................................................................................................................................. 7

5          Konstrukční detaily.............................................................................................................................................................. 7

5.1       Všeobecné informace........................................................................................................................................................ 7

5.2       Kovový obal........................................................................................................................................................................... 8

5.2.1    Popis kovového obalu........................................................................................................................................................ 8

5.2.2    Materiál kovového obalu.................................................................................................................................................... 8

5.3       Měkká náplň......................................................................................................................................................................... 8

5.3.1    Popis měkké náplně.......................................................................................................................................................... 8

5.3.2    Materiál měkké náplně....................................................................................................................................................... 9

5.4       Krycí vrstvy............................................................................................................................................................................. 9

5.4.1    Popis krycích vrstev............................................................................................................................................................. 9

5.4.2    Materiál krycích vrstev......................................................................................................................................................... 9

5.5       Vnitřní a vnější kroužky....................................................................................................................................................... 9

5.5.1    Popis vnitřních a vnějších kroužků................................................................................................................................... 9

5.5.2    Materiál vnitřních a vnějších kroužků.............................................................................................................................. 10

5.6       Připojení obložení.............................................................................................................................................................. 10

5.6.1    Způsoby připojení.............................................................................................................................................................. 10

5.6.2    Odmašťování obalu jádra................................................................................................................................................ 10

5.6.3    Počet spojů......................................................................................................................................................................... 10

5.6.4    Přesahující obložení......................................................................................................................................................... 10

5.7       Neporušenost připojeného obložení............................................................................................................................. 10

5.8       Konstrukční charakteristické detaily.............................................................................................................................. 10

6          Rozměry.............................................................................................................................................................................. 11

7          Značení................................................................................................................................................................................ 14

8          Barevné kódování.............................................................................................................................................................. 14

9          Balení................................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Informace odběratele dodavateli...................................................................................................... 16

Příloha B (informativní) A - odchylky........................................................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1514-7:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2004.

Příloha A je informativní a obsahuje „Informace odběratele dodavateli“.

Příloha B je informativní a obsahuje „A-odchylky“.

EN 1514 sestává z osmi částí:

Část 1:    Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky

Část 2:    Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Část 3:    Nekovová těsnění obalovaná PTFE

Část 4:    Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové
příruby

Část 6:    Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

Část 7:    Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

Část 8:    Těsnění z polymerových O-kroužků pro drážkované příruby

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje konstrukci, rozměry a značení těsnění obalovaných kovovou fólií na použití s přírubami vyhovujícími EN 1092-1 pro PN 2,5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 a PN 100 až do DN 900 včetně.1

Tato evropská norma neplatí pro těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby výměníků tepla s přepážkami nebo velká těsnění nádob, avšak při nedostatku vhodné dokumentace pro taková těsnění mohou být dále uvedené principy použity.

POZNÁMKA 1 Rozměry dalších typů těsnění pro použití s přírubami podle EN 1092-1, EN 1092-2, EN 1092-3 a EN 1092-4 jsou uvedeny v EN 1514-1, EN 1514-2, EN 1514-3, EN 1514-4, EN 1514-6 a prEN 1514-8.

POZNÁMKA 2 Příloha A uvádí údaje, které by měly být uvedeny odběratelem, pokud objednává těsnění za okolností, u kterých volba vhodných materiálů těsnění pro provoz je ponechána na dodavateli-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz