Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.200.10                                                                                                                               Prosinec 2004

Deriváty tuků a olejů - Methylestery
mastných kyselin - Stanovení obsahu
sodíku atomovou absorpční
spektrometrií

ČSN
EN 14108

58 8815

 

Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of sodium content by atomic absorption
spectrometry

Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en sodium
par spectrométrie d'absorption atomique

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten und Ölen - Fettsäure-Methylester (FAME) - Bestimmung
des Natriumgehaltes durch Atomabsorptionsspektrometrie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14108:2003. Evropská norma EN 14108:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14108:2003. The European Standard EN 14108:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14108 (58 8815) z prosince 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71780
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14108:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14108 z prosince 2003 převzala EN 14108:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Vojtěch Borek, IČ 8663 0903, Vojtěch Borek

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

                                                                                      Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.200.10

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu
sodíku atomovou absorpční spektrometrií

Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination
of sodium content by atomic absorption spectrometry

 

Produits dérivés des corps gras - Esters

méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination

de la teneur en sodium par spectrométrie

d'absorption atomique

Erzeugnisse aus pflanzlichen und tierischen Fetten

und Ölen - Fettsäure-Methylester (FAME) -

Bestimmung des Natriumgehaltes durch

Atomabsorptionsspektrometrie

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-01-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14108:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN 14108:2003) byl připraven technickou komisí CEN/TC 307 „Olejnatá semena, rostlinné a živočišné tuky a oleje a jejich vedlejší produkty. Metody odběru vzorků a analýzy“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2003.

Tento dokument byl připraven na základě mandátu M/245 Methylester mastné kyseliny (FAME) uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovensko, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení obsahů sodíku, které jsou vyšší nebo rovny než 1 mg/kg.

Tato metoda je vhodná pro methylestery mastných kyselin určené jako přídavek do minerálních olejů.

UPOZORNĚNÍ - Použití této metody může zahrnovat použití nebezpečného vybavení, materiálů a úkonů. Záměrem této metody není určit všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím užitím. Je zodpovědností uživatele najít a stanovit vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a určit aplikovatelnost omezujících předpisů před použitím.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz