Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50                                                                                                                                  Březen 2005

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací -
Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN
EN 1366-7

73 0857

 

Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor systems and their closures

Essais de résistance au feu les installations techniques - Partie 7: Fermetures de passages pour convoyeurs er bandes
transporteuses

Feierwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 7: Förderanlagen und ihre Abschlüsse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1366-7:2004. Evropská norma EN 1366-7:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1366-7:2004. The European Standard EN 1366-7:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1366-7 (73 0857) ze září 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71819
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1366-7:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ze září 2004 převzala EN 1366-7:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma je přejímána překladem.

Citované normy

prEN 520 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 1191 zavedena v ČSN EN 1191 (74 6015) Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

prEN 1366-3 nahrazena EN 1366-3, dosud nezavedenou

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů

EN 12605 zavedena v ČSN EN 12605 (74 7019) Vrata - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody

EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                        Červen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.50

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové
systémy a jejich uzávěry

Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor systems and
their closures

 

Essais de résistance au feu les installations
techniques - Partie 7: Fermetures de passages
pour convoyeurs et bandes transporteuses

Feuerwiderstandsprüfungen für installationen -
Teil 7: Förderanlagen und ihre Abschlüsse

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-02-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  Ref. č. EN 1366-7:2004E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

         Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1     Předmět normy....................................................................................................................................................................... 7

2     Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 7

3     Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 7

4     Zkušební zařízení.................................................................................................................................................................... 9

5     Zkušební podmínky................................................................................................................................................................ 9

6     Zkušební vzorek.................................................................................................................................................................... 11

7     Instalace zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 14

8     Kondicionování...................................................................................................................................................................... 29

9     Použité přístroje.................................................................................................................................................................... 29

10     Zkušební postup................................................................................................................................................................... 44

11     Kritéria vlastností.................................................................................................................................................................. 45

12     Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................... 45

13     Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky.......................................................................................................................... 46

14     Klasifikace.............................................................................................................................................................................. 47

Příloha A (normativní) Uspořádání neexponovaných termoelektrických článků na uzávěrech dopravníkových
systémů s nepravoúhlým tvarem....................................................................................................................................... 48

Příloha B (normativní) Zkušební vzorek s částečnou konfigurací......................................................................................... 49

B.1   Všeobecně............................................................................................................................................................................. 49

B.2   Změny prostupujících dílů................................................................................................................................................... 49

B.3   Velké zkušební vzorky........................................................................................................................................................... 49

Příloha C (informativní) Obecný návod na provedení sestav uzávěrů a dopravníkových systémů a jejich klasifikaci
z hlediska životnosti při samozavírání............................................................................................................................... 51

C.1   Všeobecně............................................................................................................................................................................. 51

C.2   Životnost saozavírání............................................................................................................................................................ 51

C.3   Obecný návod pro sestavy uzávěrů a dopravníkových systéů...................................................................................... 51

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 52


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1366-7:2004) byla vypracován Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost staveb“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice pro stavební výrobky.

EN 1366 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací se sestává z následujících částí:

Část 1: Vzduchotechnická potrubí

Část 2: Požární klapky

Část 3: Těsnění prostupů 1)

Část 4: Těsnění spár 1)

Část 5: Instalační kanály a šachty

Část 6: Zdvojené podlahy a duté mezistropy 1)

Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

Část 8: Potrubí pro odvod kouře 1)

Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku 1)

Část 10: Kouřové klapky 1)

Část 11: Požárně ochranné systémy pro hlavní instalace 1)

Příloha A a příloha B jsou normativní, příloha C je informativní.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Ve stádiu přípravy.


Strana 6

Úvod

Cílem této části evropské normy je stanovit metodu zkoušení požární odolnosti pro hodnocení příspěvku uzávěru dopravníkového systému spolu se všemi kotvícími částmi včetně rámu/vodítka k požární odolnosti dělicí konstrukce, v níž prochází dopravníkový systém včetně příslušných prostupujících prvků.

Upozornění

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo škodlivých kouřů a plynů. Mechanická a manipulační nebezpečí mohou vzniknout i během montáže zkoušených prvků nebo konstrukcí, jejich zkoušení a odstraňování zbytků po zkoušce.

Mají se zhodnotit všechna možná nebezpečí a zdravotní rizika, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Mají se vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci mají být patřičně vyškoleni. Má být zajištěno, aby pracovníci zkušebny trvale dodržovali písemné bezpečnostní pokyny.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část evropské normy specifikuje metodu stanovení požární odolnosti sestav uzávěrů a dopravníkových systémů, navržených pro umístění do otvorů dělicích konstrukcí včetně jakéhokoliv nutného těsnění mezi uzávěrem dopravníkového systému a jakýmikoliv prostupujícími prvky, jako jsou dopravníkové dráhy, elektrické kabely a pneumatické potrubí, které jsou důležité části uzávěru a dopravníkového systému spolu s těsněním prostupu.

Tato část evropské normy není použitelná pro ostatní zkušební metody vyžadované k úplnému hodnocení uzávěrů dopravníkových systémů, tj. pro zkušební metody, jimiž je hodnocena provozuschopnost a spolehlivost funkce propojeného systému.

Z této evropské normy je zejména vyloučeno zkoušení požárních klapek pro vytápění a větrání, požární dveře a uzávěry běžných dopravních cest a doprava kapalin a hořlavých plynů.

Tato evropská norma se používá ve spojení s EN 1363-1.

V případě, že neexistuje žádný evropský technický předpis pro sestavy uzávěrů a dopravníkových systémů, poskytuje tato evropská norma návod pro klasifikaci životnosti sestav uzávěrů a dopravníkových systémů.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz