Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                               Prosinec 2004

Okna - Stanovení odolnosti proti
zatížení v rovině křídla

ČSN
EN 14608

74 6806

 

Windows - Determination of the resistance to racking

Fenêtres - Détermination de la résistance à une charge verticale (contreventement)

Fenster - Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen Lasten in der Flügelebene (Racking)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14608:2004. Evropská norma EN 14608:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14608:2004. The European Standard EN 14608:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71834
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12519 zavedena v ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře - Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČ 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D. a Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                        Červen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50

Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla

Windows - Determination of the resistance to racking

 

Fenêtres - Détermination de la résistance à une

charge verticale (contreventement)

Fenster - Ermittlung der Widerstandsfähigkeit
gegen Lasten in der Flügelebene (Racking)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14608:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Zkušební zařízení.................................................................................................................................................................... 6

5       Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 6

6       Kondicionování a příprava zkušebního vzorku.................................................................................................................. 6

6.1    Kondicionování....................................................................................................................................................................... 6

6.2    Příprava.................................................................................................................................................................................... 6

7       Zkušební postup..................................................................................................................................................................... 6

8       Vyjádření výsledků.................................................................................................................................................................. 7

9       Protokol o zkoušce................................................................................................................................................................. 7

Příloha A (normativní)..................................................................................................................................................................... 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14608:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2004.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem pro okna.

Tento dokument nahrazuje článek 8.2.2 Kroucení v EN 107:1980.

Příloha A je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje stanovení odolnosti proti posunutí otevíravých nebo posuvných oken, vyjádřené jako zatížení a výsledné maximální a trvalé deformace.

Tato evropská norma platí pro typy otevírání specifikované na obrázku A.1 až A.6 a zahrnuté v EN 12519.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz