Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.30                                                                                                                                   Leden 2005

Sýry a tavené sýry -
Stanovení obsahu celkové sušiny
(Referenční metoda)

ČSN
EN ISO 5534

57 1003

                                                                                                     idt ISO 5534:2004

Cheese and processed chesse - Determination of total solids content (Reference method)

Fromages et fromages fondus - Détermination de la matiere sèche (Methode de référence)

Käse und Schmelzkäse - Trockenmassagegehaltbestimmung (Referenz Methode)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5534:2004. Evropská norma EN ISO 5534:2004 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 5534:2004. The European Standard
EN ISO 5534:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5534 (57 1003) z června 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          71857
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící právní předpisy a normy

ISO 707 zavedena v ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro odběr vzorků

ISO 5725-1 zavedena v ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ISO 5725-2 zavedena v ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

IDF 135:1991 dosud nezavedena

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v pozdějších zněních

Vypracování normy

Zpracovatel: Milcom servis a.s., IČ 18628826, Ing. Hana Vachoušková

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

                                                                                      Květen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.100.30

Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny
(Referenční metoda)
(ISO 5534:2004)

Cheese and procesed chesse - Determination of total solids content
(Reference method)
(ISO 5534:2004)

 

Fromages et fromages fondus - Détermination
de la matière sèche (Méthode de référence)
(ISO 5534:2004)

Käse und Schmelzkäse - Bestimmung
der Gesamttrockenmasse (Referenzverfahren)
(ISO 5534:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-05-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídící centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 5534:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 5534:2004) byl připraven technickou komisí ISO/TC 34 „Zemědělské potravinářské výrobky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 302 „Mléko a mléčné výrobky - Odběr vzorků a metody zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lucemburska, Litevska, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 5534:2004 byl schválen CEN jako EN ISO 5534:2004 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

5          Přístroje................................................................................................................................................................................. 6

6          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 7

7          Příprava zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 7

8          Pracovní postup................................................................................................................................................................... 7

9          Výpočet a vyjádření výsledků............................................................................................................................................. 8

10        Shodnost............................................................................................................................................................................. 9

10.1     Mezilaboratorní zkouška................................................................................................................................................... 9

10.2     Opakovatelnost................................................................................................................................................................... 9

10.3     Reprodukovatelnost.......................................................................................................................................................... 9

11        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní) Mezilaboratorní zkouška..................................................................................................................... 10

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 11


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu celkové sušiny sýrů a tavených sýrů.

POZNÁMKA Metoda uváděná v této normě nemusí být vždy vhodná pro tavené sýrové výrobky definované v Kódu zásad FAO/WHO Standard A8.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz