Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.190                                                                                                                                       Leden 2005

Výrobky pro péči o dítě -
Vybavení pro pití -
Část 1: Všeobecné a mechanické
požadavky a zkoušky

ČSN
EN 14350-1

94 3455

 

Child use and care articles - Drinking equipment - Part 1: General and mechanical requirements and tests

Articles de puériculture - Articles pour l’alimentation liquide - Partie 1: Exigences générales et mécaniques et essais

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Artikel für flüssige Kindernahrung - Teil 1: Allgemeine und mechanische
Anforderungen und Prüfungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14350-1:2004. Evropská norma EN 14350-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14350-1:2004. The European Standard EN 14350-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN 14350-2 z ledna 2005 se nahrazuje ČSN 70 3690 z 1993-11-01.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          71860
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

ČSN 70 3690 Výrobky ze skla. Dětské sací láhve obsahovala pouze požadavky a metody zkoušení pro skleněné kojenecké láhve. ČSN EN 14350 obsahuje požadavky a metody zkoušení i pro další vybavení pro krmení nejmenších dětí kapalinami.

V této části ČSN EN 14350 nejsou na rozdíl od předchozí normy uvedeny konkrétní požadavky na konstrukci kojeneckých lahví. Je zde uvedena jiná metoda hodnocení odolnosti proti tepelnému rázu. Norma neobsahuje požadavek na stanovení vnitřního napětí skleněných výrobků.

Struktura normy

EN 14350 sestává ze samostatných částí, které mají společný název: Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití

Část 1: Všeobecné a mechanické požadavky a zkoušky

Část 2: Chemické požadavky a zkoušky

Citované normy

EN ISO 291 zavedena v ČSN EN ISO 291 (64 0204) Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

EN ISO 2409 zavedena v ČSN ISO 2409, idt EN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696, idt EN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

ISO 188 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 62 1522:1982 Pryž. Metoda stanovení urychleného tepelného stárnutí ve vzduchu

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů


Strana 3

                                                                                      Srpen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.190

Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 1: Všeobecné
a mechanické požadavky a zkoušky

Child use and care articles - Drinking equipment - Part 1: General
and mechanical requirements and tests

 

Articles de puériculture - Articles pour l’alimentation

liquide - Partie 1: Exigences générales
et mécaniques et essais

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Artikel für

flüssige Kindernahrung - Teil 1: Allgemeine und

mechanische Anforderungen und Prüfungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14350-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Popis.................................................................................................................................................................................... 10

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 13

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.2       Vizuální a hmatová kontrola............................................................................................................................................. 13

5.3       Malé části............................................................................................................................................................................ 13

5.4       Objem.................................................................................................................................................................................. 14

5.4.1    Vyznačení objemu............................................................................................................................................................. 14

5.4.2    Přesnost objemu............................................................................................................................................................... 15

5.5       Odolnost proti roztržení..................................................................................................................................................... 15

5.6       Dodatečné požadavky na opakovaně použitelné výrobky.......................................................................................... 15

5.6.1    Odolnost ve vařící vodě..................................................................................................................................................... 15

5.6.2    Přilnavost natištěných značek a dekoru........................................................................................................................ 15

5.6.3    Tepelný ráz.......................................................................................................................................................................... 15

5.7       Dodatečné požadavky na těsnicí kotouče..................................................................................................................... 15

5.8       Požadavky na spojené součásti (komplet)................................................................................................................... 15

5.8.1    Obsahuje vyčnívající části................................................................................................................................................ 15

5.8.2    Obsahuje slámku.............................................................................................................................................................. 15

5.9       Požadavky na vyčnívající části......................................................................................................................................... 15

5.10     Požadavky na slámky........................................................................................................................................................ 15

6          Zkoušení............................................................................................................................................................................. 16

6.1       Příprava vzorků................................................................................................................................................................... 16

6.1.1    Opakovaně použitelné výrobky........................................................................................................................................ 16

6.1.2    Výrobky na jedno použití................................................................................................................................................... 16

6.1.3    Kondicionování.................................................................................................................................................................. 16

6.2       Pořadí zkoušek.................................................................................................................................................................. 16

6.3       Zkouška odolnosti proti roztržení.................................................................................................................................... 18

6.3.1    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 18

6.3.2    Zkouška tahem.................................................................................................................................................................. 19

6.4       Zkouška přesnosti objemu............................................................................................................................................. 19

6.5       Zkouška tepelným rázem................................................................................................................................................. 19

6.6       Zkouška se šablonou....................................................................................................................................................... 20

6.7       Zkouška spolehlivosti připevnění................................................................................................................................... 20

6.7.1    Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 20

6.7.2    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 20

6.8       Zkouška ohebnosti........................................................................................................................................................... 21

6.8.1    Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 21


Strana 5

           Strana

6.8.2    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 21

7          Spotřebitelské balení........................................................................................................................................................ 22

8          Informace o výrobku.......................................................................................................................................................... 22

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 22

8.2       Informace pro spotřebitele.............................................................................................................................................. 23

8.3       Návod k použití................................................................................................................................................................... 23

Příloha A (informativní) Odchylky typu A..................................................................................................................................... 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 26


Strana 6

Předmluva

Tento dokument EN 14350-1:2004 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 252 „Výrobky pro péči o dítě“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Evropská norma EN 14350 „Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití“ sestává z následujících částí:

      Část 1: Všeobecné a mechanické požadavky a zkoušky

      Část 2: Chemické požadavky a zkoušky


Strana 7

Úvod

Tento dokument stanoví minimální bezpečnostní požadavky a uvádí vhodné metody zkoušení dětského vybavení pro pití.

Kompletní dokument poprvé harmonizuje minimální bezpečnostní požadavky a metody zkoušení dětského vybavení pro pití. Některá ustanovení byla převzata z dalších existujících národních a evropských norem a u těchto ustanovení technická komise potvrdila předcházející platnost.

Není dovoleno prohlašovat shodu s jednotlivými částmi tohoto dokumentu. Jakékoli prohlášení se vztahuje na všechny vydané části.

Významné nebezpečí udušení se může zvýšit, jestliže se součásti vybavení pro pití v průběhu používání oddělí. Toto nebezpečí je v tomto dokumentu podchyceno zahrnutím zkoušky spolehlivosti připevnění. Připevnění takových výrobků k nádobě však závisí na uživateli a riziko nehody nemůže být zcela eliminováno. Tento dokument stanoví požadavky na označování, ve kterém je uvedeno, že rodiče nebo opatrovníci by neměli nechávat dítě bez dozoru při krmení z výrobku, který obsahuje sosák nebo pomůcku pro pití a že dětem by nemělo být dovoleno používání sosáku jako šidítka.

Technická komise zvažovala možnost normalizace velikostí sosáků a rozsahů rychlosti vytékání. Bylo však rozhodnuto, že mnoho kombinací používaných nádob vylučuje normalizaci velikostí. Doporučuje se, aby všechny používané kombinace nádob a sosáků byly považovány za komplet.

Poskytnutí plnovýznamové informace o rychlosti vytékání je obtížné z důvodu rozličných faktorů, včetně průměru otvoru, tloušťky sosáku, tvaru otvoru/typu potravy a také jak jednotliví kojenci sosák sají. Proto bylo rozhodnuto, aby nebyla uváděna zkouška rychlosti vytékání, ale bylo doporučeno, aby výrobci poskytli informace o rychlosti vytékání a velikosti otvoru jejich jednotlivých výrobků.

Doporučuje se, aby výrobci a dodavatelé postupovali podle normy EN ISO 9001 [1] pro systémy řízení jakosti.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato část tohoto dokumentu specifikuje obecné a mechanické požadavky na materiály používané k výrobě:

      opakovaně použitelných sosáků a pomůcek pro pití;

      opakovaně použitelných kojeneckých lahví a kojeneckých hrníčků;

      kojeneckých lahví, sosáků, sáčků na krmení a pomůcek pro pití na jedno použití, které při prodeji neobsahují kapalinu.

Obsahuje metody zkoušení specifikovaných požadavků na mechanickou bezpečnost.

Nevztahuje se na vybavení pro pití určené pro speciální zdravotnické aplikace nebo pro používání pod lékařským dohledem.

Tento dokument se nevztahuje na šidítka. Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení šidítek jsou uvedeny v EN 1400-1, EN 1400-2 a EN 1400-3.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz