Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.140.30                                                                                                                                   Leden 2005

Nářadí k montáži šroubů a matic -
Ruční momentové nářadí -
Požadavky a způsoby zkoušení
při typových zkouškách, zkouškách
kvality a postupy při rekalibraci

ČSN
EN ISO 6789

23 0780

                                                                                                     idt ISO 6789:2003

Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Requirements and test methods for design conformance
testing, quality conformance testing and recalibration procedure

Outils de manœuvre pour vis et écrous - Outils dynamométriques à commande manuelle - Exigences et méthodes
d'essai pour vérifier la conformité de conception, la conformité de qualité et la procédure de réétalonnage

Schraubwerkzeuge - Handbetätigte Drehmoment-Werkzeuge - Anforderungen und Prüfverfahren für die Typprüfung,
Annahmeprüfung und das Rekalibrierverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6789:2003. Evropská norma EN ISO 6789:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6789:2003. The European Standard EN ISO 6789:2003 has the status of a Czech standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6789 (23 0780) z listopadu 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          71954
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 6789:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 6789 z listopadu 2003 převzala EN ISO 6789:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

GUM dosud nezaveden

Souvisící ČSN

ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii

ČSN ISO 1703 (23 0600) Náradie na utahovanie skrutiek a matic - Názvoslovie

ČSN ISO 1174-1 (23 0602) Klíče - Otvory klíčů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Rendl, IČ 44867646

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková


Strana 3

                                                                                      Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.140.30                                                                                                  Nahrazuje EN 26789:1994

Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Požadavky
a způsoby zkoušení při typových zkouškách, zkouškách kvality
a postupy při rekalibraci
(ISO 6789:2003)

Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Requirements
and test methods for design conformance testing, quality conformance testing
and recalibration procedure
(ISO 6789:2003)

 

Outils de manœuvre pour vis et écrous -
Outils dynamométriques à commande manuelle -

Exigences et méthodes d'essai pour vérifier

la conformité de conception, la conformité

de qualité et la procédure de réétalonnage
(ISO 6789:2003)

Schraubwerkzeuge - Handbetätigte
Drehmoment-Werkzeuge - Anforderungen

und Prüfverfahren für die Typprüfung,

Annahmeprüfung und das Rekalibrierverfahren
(ISO 6789:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 6789:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF

Tento PDF soubor obsahuje vložené typy písma (normální, kursivní, tučné atd.). V souladu s licenční politikou Adobe, tento soubor lze tisknout nebo prohlížet, avšak nesmí být editován, kromě těch vložených typů písma, které nepodléhají licenci a jsou instalovány v počítači, na kterém se editace provádí. Při používání tohoto souboru jsou jeho uživatelé odpovědni za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF, lze najít ve všeobecných informacích, které jsou k němu přiloženy; parametry na vytváření PDF jsou optimalizovány pro tisk. Soubor je upraven tak, aby byl použitelný členskými organizacemi ISO. V případě nepravděpodobné události, a problému, který se k ní vztahuje, informujte Ústřední sekretariát ISO. Jeho adresa je uvedena níže.

 

 

ISO 2003

Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo použita jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopií a mikrofilmu, bez písemného povolení buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 111

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Roztřídění.............................................................................................................................................................................. 8

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

5.1       Typová zkouška................................................................................................................................................................... 8

5.2       Zkoušky kvality.................................................................................................................................................................... 10

5.3       Rekalibrace........................................................................................................................................................................ 10

6          Kalibrace............................................................................................................................................................................. 11

6.1       Kalibrační zařízení............................................................................................................................................................. 11

6.2       Teplota při kalibraci........................................................................................................................................................... 11

6.3       Podmínky při kalibraci...................................................................................................................................................... 11

6.4       Postup při kalibraci........................................................................................................................................................... 13

6.5       Příklady kalibrací................................................................................................................................................................ 13

7          Značení................................................................................................................................................................................ 15

Příloha A (normativní) Indikační momentové nářadí: typ I...................................................................................................... 16

Příloha B (normativní) Seřiditelné momentové nářadí: typ II................................................................................................. 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 6789:2003) vypracovala technická komise ISO/TC 29 „Malé nástroje“ ve spolupráci s CMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2003.

Tato norma nahrazuje EN 26789:1994.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny implementovat tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 6789:2003 byl schválen CEN jako EN ISO 6789:2003 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Úvod

Revize předcházejícího vydání ISO 6789 byla nutná, protože požadavky ISO 9001, týkající se postupu kontroly zkušebních zařízení, jakož i zavedení kalibračních služeb jednoznačně potřebují v ISO 6789 směrnice pro kalibraci a rekalibraci ručního momentového nářadí.

Dále byla zahrnuta do současného nového vydání informace o rekalibraci.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a popisuje zkušební metody a značení ručního momentového nářadí1 používaného pro sledované utahování šroubových spojů.

Platí pro momentové nástroje podle kapitoly 4, zvláště pro klíče s měřením a omezením krouticího momentu podle čísel 258 a 259 normy ISO 1703:1983.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz