Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.80                                                                                                                                   Leden 2005

Příruby a přírubové spoje - Těsnění
pro příruby označené Class -
Část 7: Těsnění obalovaná kovovou
fólií pro ocelové příruby

ČSN
EN 12560-7

13 1580

 

Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 7: Covered metal jacketed gaskets for use with
steel flanges

Brides et leurs assemblages - Joints pour les brides désignées Class - Partie 7: Joints métalloplastiques revêtus pour
utilisation avec des brides en acier

Flansche und ihre Verbindungen - Dichtungen für Flansche mit Class-Bezeichnung - Teil 7: Metallummantelte Dichtungen
mit Auflage für Stahlflansche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12560-7:2004. Evropská norma EN 12560-7:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12560-7:2004. The European Standard EN 12560-7:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          71966
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

Neuvedeny

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Miroslav Patočka, dipl. tech.

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

                                                                                      Červen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.80

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class -
Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 7:
Covered metal jacketed gaskets for use with steel flanges

 

Brides et leurs assemblages - Joints pour les

brides désignées Class - Partie 7: Joints

métalloplastiques revêtus pour utilisation avec des

brides en acier

Flansche und ihre Verbindungen - Dichtungen
für Flansche mit Class-Bezeichnung -
Teil 7: Metallummantelte Dichtungen mit Auflage

für Stahlflansche

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12560-7:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

          Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Označování........................................................................................................................................................................... 6

4.1       Rozsah označování Class................................................................................................................................................. 6

4.2       Rozsah rozměrů těsnění................................................................................................................................................... 6

4.3       Typy těsnění......................................................................................................................................................................... 7

4.4       Údaje pro objednávku odběratele................................................................................................................................... 7

5          Konstrukční detaily.............................................................................................................................................................. 7

5.1       Všeobecné detaily............................................................................................................................................................... 7

5.2       Kovový obal........................................................................................................................................................................... 9

5.2.1    Popis kovového obalu........................................................................................................................................................ 9

5.2.2    Materiál kovového obalu.................................................................................................................................................... 9

5.3       Měkká náplň......................................................................................................................................................................... 9

5.3.1    Popis měkké náplně.......................................................................................................................................................... 9

5.3.2    Materiál měkké náplně..................................................................................................................................................... 10

5.4       Krycí vrstvy........................................................................................................................................................................... 10

5.4.1    Popis krycích vrstev........................................................................................................................................................... 10

5.4.2    Materiál krycích vrstev....................................................................................................................................................... 10

5.5       Vnitřní a vnější kroužky...................................................................................................................................................... 10

5.5.1    Popis vnitřních a vnějších kroužků................................................................................................................................. 10

5.5.2    Materiál vnitřních a vnějších kroužků.............................................................................................................................. 11

5.6       Připojení obložení.............................................................................................................................................................. 11

5.6.1    Způsoby připojení.............................................................................................................................................................. 11

5.6.2    Odmašťování obalu jádra................................................................................................................................................ 11

5.6.3    Počet spojů......................................................................................................................................................................... 11

5.6.4    Přesahující obložení......................................................................................................................................................... 11

5.7       Neporušenost připojení obložení................................................................................................................................... 11

5.8       Podrobnosti konstrukčních charakteristik.................................................................................................................... 11

6          Rozměry.............................................................................................................................................................................. 12

7          Značení................................................................................................................................................................................ 13

8          Barevné kódování.............................................................................................................................................................. 14

9          Balení................................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Informace odběratele dodavateli...................................................................................................... 15

Příloha B (informativní) A - odchylky........................................................................................................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12560-7:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2004.

Příloha A je informativní a obsahuje „Informace odběratele dodavateli“.

Příloha B je informativní a obsahuje „A-odchylky“.

EN 12560 sestává ze sedmi částí:

Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich

Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE

Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo drážkovaná těsnění a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby

Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby

Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje konstrukci, rozměry a značení těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby vyhovující EN 1759-1 pro Class 150, Class 300, Class 600, Class 900, Class 1 500 pro rozměry do NPS 24 včetně a pro Class 2 500 do NPS 12 včetně.

Tento dokument se nevztahuje na těsnění s kovovými obaly pro výměníky tepla s přepážkami chodů nebo na těsnění pro velké nádoby, ale v případě, že pro tato těsnění chybí příslušné podklady, mohou na ně být aplikovány níže uvedené zásady.

POZNÁMKA 1 Rozměry jiných typů těsnění pro použití s přírubami podle prEN 1759-1, EN 1759-3 a EN 1759-4 jsou uvedeny v EN 12560-1, EN 12560-2, EN 12560-3, EN 12560-4, EN 12560-5 a EN 12560-6.

POZNÁMKA 2 Příloha A vyjmenovává údaje, které by měly být uváděny v objednávce těsnění v případech, kdy volba materiálu těsnění vhodného pro provoz je ponechána na dodavateli.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz