Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.10; 23.040.01                                                                                                                     Duben 2005

Kyslíkovody

ČSN 38 6461

 

Oxygen pipelines

Sauerstoff-Rohrleitungen

Conduites oxygenes

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 38 6461 z 1964-09-02.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71994
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

           Strana

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 4

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 4

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 4

4    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 5

5    Údržba......................................................................................................................................................................................... 6

Příloha A (informativní) Základní postupy dosažení čistoty kyslíkovodu............................................................................... 8


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s ČSN 38 6461:1964, která řešila problematiku stavby a provozu kyslíkovodů, dochází k těmto zásadním změnám:

      aktualizuje zásady pro bezpečné užívání kyslíkovodů;

      neřeší problematiky volby materiálů, konstrukce a výpočty, výrobu a montáže, kontrolu a zkoušení pro které platí harmonizované ČSN EN 13480-1 až -5;

      neřeší funkční technologické propoje, které jsou součástí technologických zařízení, pro které platí samostatné normy, např. tlakové stanice, kompresorové stanice pro nebezpečné plyny, apod.;

      neřeší rozvody medicinálního kyslíku.

Souvisící ČSN

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN 10 5190 Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny

ČSN EN 13480-1 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 13480-2 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

ČSN EN 13480-3 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

ČSN EN 13480-4 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

ČSN 13 0072 Potrubí - Označování potrubí podle provozních tekutin

ČSN EN 737-1 (85 2761) Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Citované technické předpisy

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Souvisící technické předpisy

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Dynda, CSc. - CAPAX, IČ 16129296

Technická normalizační komise: TNK 55 Plynová zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady pro bezpečné užívání kyslíkovodů. Norma platí pro rozvody plynného i kapalného kyslíku.

Norma neplatí pro rozvody medicinálního kyslíku.

POZNÁMKA Kyslíkovody postavené podle ČSN 38 6461:1964 se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nestanoví jinak.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz