Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                                     Únor 2005

Žlabové háky - Požadavky a zkoušení

ČSN
EN 1462

74 7706

 

Brackets for eaves gutters - Requirements and testing

Crochets de gouttières pendantes - Exigences et méthodes d’essai

Rinnehalter für Hängedachrinnen - Anforderungen und Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1462:2004. Evropská norma EN 1462:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1462:2004. The European Standard EN 1462:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1462 (74 7706) z července 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72123
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Z materiálů byl vyjmut neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U). V kapitole 5 Odolnost proti korozi byly přidány doplňující informace.

Citované normy

EN 485-1 zavedena v ČSN EN 485-1 (42 1416) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy

EN 485-2 zavedena v ČSN EN 485-2 (42 4081) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti

EN 485-3 zavedena v ČSN EN 485-3 (42 7332) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla

EN 485-4 zavedena v ČSN EN 485-4 (42 7336) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení

EN 607 zavedena v ČSN EN 607 (74 7704) Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení

EN 612 zavedena v ČSN EN 612 (74 7705) Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu - Definice, klasifikace a požadavky

EN 754-1 zavedena v ČSN EN 754-1 (42 1419) Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy

EN 755-1 zavedena v ČSN EN 755-1 (42 1420) Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy

EN 1652 zavedena v ČSN EN 1652 (42 1316) Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití

EN 1676 zavedena v ČSN EN 1676 (42 1404) Hliník a slitiny hliníku - Slitinové hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace

EN 1706 zavedena v ČSN EN 1706 (42 1433) Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti

EN 10025 zavedena v ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Technické dodací podmínky

EN 10088-2 zavedena v ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

EN 10088-3 zavedena v ČSN EN 10088-3 (42 0929) Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče, válcované dráty a tvarové tyče pro všeobecné použití

EN 10111 zavedena v ČSN EN 10111 (42 1096) Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky

EN 10142 zavedena v ČSN EN 10142 (42 0909) Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pozinkované - Technické dodací podmínky, nahrazena EN 10327:2004

EN 10215 zavedena v ČSN EN 10215 (42 0920) Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené slitinou hliník-zinek (AZ) - Technické dodací podmínky, nahrazena EN 10326 a EN 10327

EN 10326 dosud nezavedena

EN 10327 dosud nezavedena

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO (03 8558) Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN 73 3610 Klampiarské práce stavebné

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k obrázku A.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Ing. Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

                                                                                             Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.20                                                                                                    Nahrazuje EN 1462:1997

Žlabové háky - Požadavky a zkoušení

Brackets for eaves gutters - Requirements and testing

 

Crochets de gouttières pendantes - Exigences et

méthodes d’essai

Rinnehalter für Hängedachrinnen - Anforderungen

und Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1462:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 8

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 8

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 9

4       Materiály................................................................................................................................................................................... 9

5       Odolnost proti korozi............................................................................................................................................................ 10

6       Návrh....................................................................................................................................................................................... 10

6.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 10

6.2    Únosnost................................................................................................................................................................................ 11

6.3    Připevňovací otvory............................................................................................................................................................... 11

7       Označování žlabových háků pro účely objednání............................................................................................................ 11

8       Značení................................................................................................................................................................................... 11

9       Řízení výroby.......................................................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti korozi žlabových háků s plastovým
povlakem................................................................................................................................................................................ 13

Příloha B (normativní) Zkušební metoda pro stanovení únosnosti žlabového háku........................................................ 15


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 1462:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na krokevní a čelní žlabové háky pro upevnění okapových žlabů podle EN 607 a EN 612.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz