Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                                     Únor 2005

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu -
Funkční požadavky

ČSN
EN 14019

74 7210

 

Curtain Walling - Impact resistance - Performance requirements

Façades rideaux - Résistance au choc - Prescriptions de performance

Vorhangfassaden - Stoßfestigkeit - Leistungsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14019:2004. Evropská norma EN 14019:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14019:2004. The European Standard EN 14019:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72142
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 13119 nezavedena, zrušena bez náhrady 2003/11

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 13049 zavedena v ČSN EN 13049 (74 6805) Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČ 62156489, Ing. Milan Helegda, Ph.D. a Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Červen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.10

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky

Curtain Walling - Impact resistance - Performance requirements

 

Façades rideaux - Résistance au choc -
Prescriptions de performance

Vorhangfassaden - Stoßfestigkeit -
Leistungsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-12-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14019:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. . 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

5          Místa zatížení nárazem (viz obrázek 1)............................................................................................................................ 7

6          Zkušební metoda................................................................................................................................................................ 7

7          Klasifikace............................................................................................................................................................................ 7

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14019:2004) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2004.

Nenahrazuje žádnou existující evropskou normu.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem pro lehké obvodové pláště.

Tato evropská norma tvoří část z řady zkoušek lehkých obvodových plášťů, jak jsou stanoveny v normě výrobku EN 13830.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma určuje funkční požadavky pro lehké obvodové pláště (s výjimkou „skla ve stavebnictví“, které je klasifikováno podle EN 12600) podle kritéria zatěžování při nárazu měkkým tělesem specifikovaného v této normě a zkoušeného podle EN 13049.

Cílem tohoto kritéria je bezpečnost při užívání a celistvost lehkého obvodového pláště v případě nárazu na jeho povrch. Shoda s funkčním požadavkem je stanovena laboratorní zkouškou.

Norma je použitelná na ty plochy lehkého obvodového pláště, které jsou umístěny v oblastech lidské činnosti, uvnitř nebo vně a při zohlednění náhodných nárazů vyvolaných lidmi při jejich běžných denních činnostech a nárazů vyvolaných zařízeními nebo podobnými přístroji pro údržbu, úklid (čištění), opravy a při podobných příležitostných činnostech.

Norma nevymezuje funkční požadavky při nárazu ve výjimečných situacích, jako je vandalství, náraz vozidla, účinek projektilů střelných zbraní, atd.

Tato norma nebude mít žádný vztah k případně existujícím národním stavebním/zdravotním a bezpečnostním předpisům a jejichž požadavky mají platnost nezávisle a souběžně s těmito zkoušenými funkčními požadavky.



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz