Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.060.20                                                                                                                                     Únor 2005

Upínací pouzdra (držáky stopkových fréz) s upínacími
šrouby na upínání válcových stopek s ploškou -
Část 2: Připojovací rozměry pouzder a označování

ČSN
ISO 5414-2

24 1484

 

Tool chucks (end mill holders) with clamp screws for flatted cylindrical shank tools - Part 2: Connecting dimensions
of chucks and designation

Mandrins porte-outils, à vis de blocage, pour outils à queue cylindrique à méplat - Partie 2: Dimensions d'encombrement
des madrins et désignation

Werkzeugfutter (Fräserhalter) mit Anzugschrauben für Werkzeuge mit abgeflachten Zylinderschäften -
Teil 2: Anschlussmaße und Bezeichnung für Spannfutter

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5414-2:2002. Mezinárodní norma ISO 5414-2:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5414-2:2002. The International Standard ISO 5414-2:2002 has the status of a Czech standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5414-2 (24 1484) z února 1993.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                     72156
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela zrevidována. Oproti předchozí normě jsou přidány stopky o průměrech 14 mm a 18 mm a pouzdra se stopkami s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu.

Citované normy

ISO 296 zavedena v ČSN ISO 296 (22 0410) Obráběcí stroje - Samosvorné kužele pro nástrojové stopky

ISO 297 zavedena v ČSN ISO 297 (22 0430) Kužele 7:24 pro nástrojové stopky pro ruční výměnu

ISO 3338-2 zavedena v ČSN ISO 3338-2 (22 0412) Válcové stopky pro frézovací nástroje - Část 2: Rozměry válcových stopek s ploškou

ISO 5413 zavedena v ČSN ISO 5413 (22 0428) Kužele Morse s předním unašečem

ISO 7388-1 zavedena v ČSN ISO 7338-1 (22 0434) Upínací prvky. Stopky nástrojů s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu. Základní rozměry

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Rendl, IČ 44867646

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Upínací pouzdra (držák stopkových fréz) s upínacími                                   ISO 5414-2
šrouby na upínání válcových stopek s ploškou -                                            Druhé vydání
Část 2: Připojovací rozměry pouzder a označování                                       2002-11-01

ICS 25.060.20

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF

Tento PDF soubor obsahuje vložené typy písma (normální, kursivní, tučné atd.). V souladu s licenční politikou Adobe, tento soubor lze tisknout nebo prohlížet, avšak nesmí být editován, kromě těch vložených typů písma, které nepodléhají licenci a jsou instalovány v počítači, na kterém se editace provádí. Při používání tohoto souboru jsou jeho uživatelé odpovědni za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytváření tohoto souboru PDF, lze najít ve Všeobecných informacích, které jsou k souboru připojeny; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom na níže uvedené adrese Ústřední sekretariát ISO.

© ISO 2002

Všechna práva vyhrazena. Kromě uvedených výjimek nesmí být žádná další část publikace reprodukována nebo použita jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopií a mikrofilmu, bez písemného povolení buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel.
+ 41 22 749 01 111
Fax
+ 41 22 749 09 47
E-mail
copyright@iso.ch
Web
www.iso.ch

Tisk ve Švýcarsku


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) na všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených ve Směrnici ISO/IEC, část 3.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé části této technické normy mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv.

ISO 5414-2 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 29 Malé nářadí, subkomise SC 2, Vrtáky, výstružníky, frézy a příslušenství frézek.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 5414-2:1982), které bylo technicky revidováno (přidání stopek průměrů 14 mm a 18 mm a upínacích pouzder s kuželovými stopkami 7/24 pro automatickou výměnu).

ISO 5414 zahrnuje pod všeobecným názvem Upínací pouzdra (držák stopkových fréz) s upínacími šrouby na upínání válcových stopek s ploškou následující části:

      Část 1: Rozměry upínací části pouzdra

      Část 2: Připojovací rozměry pouzder a označování


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 5414 stanovuje rozměry upínacích pouzder (držáků stopkových fréz) s upínacími šrouby pro nástroje s válcovou stopkou s ploškou podle ISO 3338-2. Také předepisuje označování těchto pouzder.

Jsou definovány dva typy připojení:

      upínací pouzdra s kuželovou stopkou 7/24 podle ISO 297 pro ruční výměnu a podle ISO 7388-1 pro automatickou výměnu pro nástrojové stopky s jednou ploškou nebo se dvěma ploškami pro ruční a automatickou výměnu;

POZNÁMKA 1 Tato část ISO 5414 stanovuje rozměry upínacích pouzder s kuželovou stopkou 7/24 velikosti 30 pro automatickou výměnu, ačkoliv tyto nejsou normalizovány.

      upínací pouzdra s kuželovou stopkou Morse podle ISO 296 a ISO 5413 pouze pro nástrojové stopky s jednou ploškou.

POZNÁMKA 2 Rozměry upínací části pro nástrojové stopky jsou uvedeny ISO 5414-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz