Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 33.120.10                                                                                                                        Únor 2005

Komunikační kabely -
Specifikace zkušebních metod -
Část 4-12: Zkušební metody vlivů prostředí -
Zkouška vertikálního šíření plamene na svazcích
komunikačních kabelů malých průměrů

ČSN
EN 50289- 4-12

34 7819

 

Communication cables - Specifications for test methods -
Part 4-12: Environmental test methods - Vertical flame spread test on bunched small communication cables

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d’essai -
Partie 4-12: Méthodes d’essais d’environnement - Essai de propagation verticale de la flamme pour petits câbles
de communication en faisceaux

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren -
Teil 4-12: Umweltprüfverfahren - Prüfung der vertikalen Ausbreitung von Flammen auf dünne Kommunikationskabelbündel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50289-4-12:2004. Evropská norma EN 50289-4-12:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289-4-12:2004. The European Standard EN 50289-4-12:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                     72286
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50266-1 zavedena v ČSN EN 50266-1 (34 7113) Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 1: Zařízení (idt EN 50266-1:2001)

EN 60695-4 zavedena v ČSN EN 60695-4 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek (idt EN 60695-4:1995; idt IEC 695-4:1993)

EN 60811-1-3 zavedena v ČSN EN 60811-1-3 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 1-3: Metody pro všeobecné použití - Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti (idt EN 60811-1-3:1995; idt IEC 811-1-3:1993; idt IEC 60811-1-3/A1:2001; idt EN 60811-1-3/A1:2001)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

                                                                                Červen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.40; 33.120.10

Komunikační kabely -
Specifikace zkušebních metod
Část 4-12: Zkušební metody vlivů prostředí - Zkouška vertikálního šíření
plamene na svazcích komunikačních kabelů malých průměrů

Communication cables -
Specifications for test methods
Part 4-12: Environmental test methods - Vertical flame spread test on bunched
small communication cables

 

Câbles de communication -
Spécifications des méthodes d’essai
Partie 4-12: Méthodes d’essais d’environnement -

Essai de propagation verticale de la flamme pour

petits câbles de communication en faisceaux

Kommunikationskabel -
Spezifikationen für Prüfverfahren
Teil 4-12: Umweltprüfverfahren - Prüfung
der vertikalen Ausbreitung von Flammen auf dünne

Kommunikationskabelbündel

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                 Ref. č. EN 50289-4-12:2004 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 46X Komunikační kabely.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50289-4-12 dne 2004-02-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-02-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-02-01


Strana 5

Obsah

Strana

1    Rozsah platnosti........................................................................................................................................................................ 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Definice....................................................................................................................................................................................... 6

4    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 6

5    Zkušební postup........................................................................................................................................................................ 7

6    Vyhodnocení výsledků zkoušky............................................................................................................................................... 8

7    Požadavky na funkčnost........................................................................................................................................................... 8

8    Postup křížové kontroly............................................................................................................................................................. 8

9    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 8


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato Část 4-12 EN 50289 se zabývá komunikačními kabely malých průměrů s průměrem rovným nebo menším než 14 mm, namontovanými na zkušebním žebříku ve svazcích za účelem získání celkového normálního objemu nekovového materiálu rovnajícího se 0,5 l/m zkušebního vzorku.

Doba působení je 20 min.

Navržené zkoušky jsou určeny pro komunikační kabely, které vyžadují zkoušení kabelů pro malou hustotu instalace.

Zkoušky musí být zakotveny ve specifikacích kabelů, kde musí být rovněž uvedeny požadavky.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

EN 50266-1 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 1: Zařízení

(Common test methods for cables under fire conditions - Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Part 1: Apparatus)

EN 60695-4 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek (IEC 60695-4)

(Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests (IEC 60695-4))

EN 60811-1-3 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 1-3: Metody pro všeobecné použití - Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti (IEC 60811-1-3)

(Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 1-3: General application - Methods for determining the density - Water absorption tests - Shrinkage test (IEC 60811-1-3))-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz