Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10                                                                                                                                     Únor 2005

Komunikační kabely - Specifikace
zkušebních metod -
Část 1-13: Elektrické zkušební metody -
Stykový útlum
nebo útlum stínění propojovacích šňůr / sestav
koaxiálních kabelů / kabelů s konektory

ČSN
EN 50289-1-13

34 7819

 

Communication cables - Specifications for test methods -
Part 1-13: Electrical test methods - Coupling attenuation or screening attenuation of patch cords/coaxial cable
assemblies/pre-connectorised cables

Câbles de communication - Spécifications des méthodes d’essai -
Partie 1-13: Méthodes d’essais électriques - Affaiblissement de couplage ou affaiblissement de blindage des cordons
de raccordement/des ensembles de câbles coaxiaux/des câbles à pré-connecteurs

Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren -
Teil 1-13: Elektrische Prüfverfahren - Kopplungsdämpfung oder Schirmdämpfung für Rangierschnüre, koaxiale
konfektionierte Kabel, konfektionierte Kabel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50289-1-13:2004. Evropská norma EN 50289-1-13:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289-1-13:2004. The European Standard EN 50289-1-13:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                     72289
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50289-1-6 zavedena v ČSN EN 50289-1-6 (34 7819) Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Elektromagnetické vlastnosti (idt EN 50289-1-6:2002)

EN 50290-1-2 dosud nevydána, nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČ 00003468,
Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

                                                                                 Březen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.120.10

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod
Část 1-13: Elektrické zkušební metody - Stykový útlum nebo útlum stínění
propojovacích šňůr / sestav koaxiálních kabelů / kabelů s konektory

Communication cables - Specifications for test methods
Part 1-13: Electrical test methods - Coupling attenuation or screening
attenuation of patch cords/coaxial cable assemblies/pre-connectorised cables

 

Câbles de communication -Spécifications
des méthodes d’essai
Partie 1-13: Méthodes d’essais électriques -
Affaiblissement de couplage ou affaiblissement
de blindage des cordons de raccordement/
des ensembles de câbles coaxiaux/des câbles
à pré-connecteurs

Kommunikationskabel - Spezifikationen
für Prüfverfahren
Teil 1-13: Elektrische Prüfverfahren -
Kopplungsdämpfung oder Schirmdämpfung
für Rangierschnüre, koaxiale konfektionierte Kabel,
konfektionierte Kabel

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                 Ref. č. EN 50289-1-13:2004 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 46X Komunikační kabely.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50289-1-13 dne 2004-02-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-02-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-02-01


Strana 5

Obsah

Strana

1                 Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 6

2                 Normativní odkazy......................................................................................................................................................... 6

3                 Definice........................................................................................................................................................................... 6

4                 Zkušební metoda.......................................................................................................................................................... 6

4.1             Zařízení........................................................................................................................................................................... 6

4.1.1          Všeobecně..................................................................................................................................................................... 6

4.1.2          Požadavky na symetrizační člen................................................................................................................................. 7

4.1.3          Požadavky na zkušební koncovky a prodlužovací kabely....................................................................................... 8

4.1.4          Impedanční přizpůsobení........................................................................................................................................... 8

4.2             Zkušební vzorek............................................................................................................................................................ 8

4.2.1          Délka zkoušených propojovacích šňůr..................................................................................................................... 8

4.2.1.1       Jednostranné propojovací šňůry............................................................................................................................... 8

4.2.1.2       Dvoustranné propojovací šňůry................................................................................................................................. 8

4.2.2          Délka prodlužovacích kabelů připojených ke zkoušené propojovací šňůře...................................................... 8

4.2.3          Zkoušená délka............................................................................................................................................................ 8

4.2.4          Příprava prodlužovacího kabelu a zkušební koncovky........................................................................................... 9

4.2.4.1       Symetrické propojovací šňůry..................................................................................................................................... 9

4.2.4.2       Vícežilové propojovací šňůry....................................................................................................................................... 9

4.2.4.3       Koaxiální propojovací šňůry........................................................................................................................................ 9

4.3             Postup kalibrace........................................................................................................................................................... 9

4.4             Zkušební uspořádání................................................................................................................................................... 9

4.4.1          Všeobecně..................................................................................................................................................................... 9

4.4.2          Ověření zkušebního uspořádání.............................................................................................................................. 11

4.4.2.1       Stanovení měřicí citlivosti uspořádání.................................................................................................................... 11

4.4.2.2       Ověření kalibrace zkušebního uspořádání............................................................................................................ 11

4.4.2.3       Tažná síla u propojovacích šňůr.............................................................................................................................. 11

4.5             Měřicí postup................................................................................................................................................................ 11

5                 Vyjádření výsledků zkoušky....................................................................................................................................... 12

6                 Protokol o zkoušce...................................................................................................................................................... 12

6.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 12

6.2             Vyhodnocení výsledků zkoušky (informativní)........................................................................................................ 12

Obrázek 1 - Měření povrchové vlny na blízkém konci propojovací šňůry............................................................................... 7

Obrázek 2 - Zakončení prodlužovacích kabelů........................................................................................................................... 9

Obrázek 3 - Zkušební uspořádání pro měření dvoustranné propojovací šňůry na blízkém konci................................. 10

Obrázek 4 - Zkušební uspořádání pro měření jednostranné propojovací šňůry na blízkém konci................................ 10

Obrázek 5 - Zkušební uspořádání pro měření dvoustranné propojovací šňůry na blízkém konci................................. 10

Obrázek 6 - Ověřovací zkušební uspořádání............................................................................................................................ 11

Obrázek 7 - Typické měření nestíněné symetrické propojovací šňůry................................................................................. 12

Obrázek 8 - Typické měření stíněné symetrické propojovací šňůry..................................................................................... 13

Tabulka 1 - Vlastnosti symetrizačního členu (30 MHz až 1 GHz)............................................................................................ 7


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato Část 1-13 EN 50289 podrobně popisuje zkušební metodu pro stanovení stykového útlumu nebo útlumu stínění propojovacích šňůr, sestav koaxiálních kabelů a kabelů s konektory používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Tuto normu je nutno používat spolu s EN 50289-1-6.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkaplatí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

EN 50289-1-6 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-6: Elektrické zkušební metody -
Elektromagnetické vlastnosti     
(Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-6: Electrical test methods - Electromagnetic performance)

EN 50290-1-2 1) Komunikační kabely - Část 1-2: Definice
(Communication cables - Part 1-2: Definitions)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz