Zdroj: www.cni.cz

TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE

ICS 29. 020; 91. 140. 50                                                                                                                                                                Říjen 2005

Elektrická instalace budov -

Část 7-711: Zařízení jednoúčelová                                 

                TNI 33 2000-7-711

a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky

a stánky - Komentář к ČSN 33 2000-7-711

Informace pro uživatele

Tato technická informace (dále jen TNI) je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-7-711: 2003 Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky, která je převzetím HD 384. 7. 711 S1: 2003. TNI je vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro uplatnění některých technických řešení, která nejsou v ČSN 33 2000-7-711: 2004 obsažena.

ČSN 33 2000-7-711: 2004 byla vydána v únoru 2004 a pokryla svojí náplní problematiku provádění elektrických rozvodů pro potřeby výstav, přehlídek a stánků, která byla dosud řešena podle různých norem a požadavků příbuzných oblastí. S ohledem na dynamiku rozvoje této oblasti činnosti spolu s přesuny expozic byl celkový tlak na sjednocení požadavků na elektrické zařízení v tomto oboru. Z tohoto důvodu se velmi rychle rozšířilo i v evropské praxi využití IEC 60364-7-711: 1998- Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Výstavy, přehlídky a stánky. Tato mezinárodní norma byla i podkladem pro vypracování HD 384. 7. 711 S1: 2003, ovšem se zjednodušujícími modifikacemi. Tato TNI obsahuje informativní údaje z IEC 60364-7-711: 1998, které HD 384. 7. 711 S1: 2003 vypustil, či modifikoval a z tohoto důvodu se tuzemští vystavovatelé s těmito požadavky mohou setkat při instalaci expozic v cizině například ve formě místního předpisu, často obsaženého v požadavcích pro zajištění bezpečnosti. Dále TNI obsahuje doplňující nebo upřesňující ustanovení o možnosti řešení dané problematiky pro transportovatelné prodejní a obdobné stánky především v oblasti provádění výchozích revizí podle ČSN 33 2000-6-61 ed. 2.

ČSN 33 2000-7-711: 2004 (HD 384. 7. 711 S1: 2003) a IEC 60364-7-711: 1998 mají stejné uspořádání, členění. S ohledem na různorodost v rozsahu jednotlivých ustanovení a vzájemných vazeb byla vypracována tabulka detailního porovnání článků a současně detailní porovnání shodnosti jednotlivých ustanovení obou norem.

Platnost TNI

Platnost této TNI je tři roky. Před uplynutím tří let od jejího vydání bude tato TNI prověřena z hlediska aktuálnosti její existence, přičemž podle výsledku této prověrky bude její platnost buď o další tři roky prodloužena, nebo bude tato TNI zrušena.

Citované normy

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí- IP kód) (idt EN 60529: 1991 + A1: 2000, idt IEC 529: 1989 + IEC 60529/A1: 1999)

ČSN EN 61140 ed. 2: 2003 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (idt EN 61140: 2002, idt IEC 61140: 2001)

ČSN EN 60598-2-23: 1998 (360600) Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí (idt EN 60598-2-23: 1996 + A1: 2000, idt 598-2-23: 1996, idt IEC 60598-2-23/A1: 2000, idt EN 60598-2-23/Cor: 1997)

ČSN EN 60204-1: 2000 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60204-1: 1997, idt EN 60204-1/Cor: 1998, idt IEC 60204-1: 1997)

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72375


TNI 33 2000-7-711

ČSN 33 2000-3: 1995 Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení - Část 3: Stanovení základních charakteristik (idt HD 384. 3 S1: 1985, eqv HD 384. 3 S2: 1995, idt IEC 364-3: 1977, mod IEC 364-3: 1993)

ČSN 33 2000-4-41: 2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (eqv HD 384. 4. 41 S2: 1996, idt HD 384. 4. 41 S2/A1: 2002, mod IEC 364-4-41: 1992)

ČSN 33 2000-4-42: 1994 Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla (mod IEC 364-4-42: 1980; idt HD 384. 4. 42 S1: 1985 + A1: 1992 + A2: 1994)

ČSN 33 2000-4-481: 1997 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů- Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů (eqv IEC 364-4-481: 1993)

ČSN 33 2000-4-482: 2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím (eqv HD 384. 4. 482 S1: 1997, eqv HD 384. 4. 482 S1/Cor: 1997))

ČSN 33 2000-5-537: 2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (idt HD 384. 5. 537 S2: 1998, mod IEC 364-5-537: 1981 + A1: 1989)

ČSN 33 2000-5-51: 2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy (eqv HD 384. 5. 51 S2: 1996, mod IEC 364-5-51: 1994)

ČSN 33 2000-5-52: 1998 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení (eqv HD 384. 5. 52 S1: 1995 + A1: 1998, mod IEC 364-5-52: 1993)

ČSN 33 2000-5-54: 1996 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (mod IEC 364-5-54: 1980; idt HD 384. 5. 54 S1: 1998)

ČSN 33 2000-5-56: 1996 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení- Kapitola 56: Napájecí zařízení sloužících v případě nouze (idt HD 384. 5. 56 S1: 1985, mod IEC 364-5-56: 1980)

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2: 2004 Elektrické instalace budov- Část 6-61: Revize - Výchozí revize (eqv HD 384. 6. 61 S2: 2003, mod IEC 364-6-61: 1986 + A1: 1993, mod IEC 60364-6-61/A2: 1997)

ČSN 33 2180: 1979 Elektrotechnické předpisy ČSN - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2000-7-701: 1997 Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (mod IEC 364-7-701: 1984)

ČSN 33 2000-7-702 ed. 2: 2003 Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže (idt HD 384. 7. 702 S2: 2002, mod IEC 60364-7-702: 1997)

ČSN 33 2000-7-705: 1995 Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 705: Elektrická zařízení v zemědělských a zahradnických zařízeních (idt HD 384. 7. 705 S1: 1991, mod IEC 364-7-705: 1984)

ČSN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky (idt HD 384. 7. 711 S1: 2003, mod IEC 60364-7-711: 1998)

ČSN 33 2000-7-717: 2005 Elektrické instalace budov- Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Mobilní nebo transportovatelné buňky (idt HD 60364-7-717: 2004, mod IEC 60364-7-717: 2001

ČSN 33 2312: 1985 Elektrotechnické predpisy - Elektrické zariadenia v horl'avých látkach a na nich

ČSN EN 60947-2: 1998 (35 4101) Spínací a řídící přístroje nn - Část 2: Jističe (idt EN 60947-2: 1996 + A1: 1997 + A11: 1997 + A2: 2001, idt EN 60947-2/Cor.: 1997, idt IEC 947-2: 1995, idt IEC 60947-2/A1: 1997, idt lEC 60947-2/A2: 2001)

ČSN EN 61347-1: 2001 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (idt EN 61347-1: 2001, idt EN 61347-1/Cor.: 2003, idt IEC 61347-1: 2000)

ČSN 33 1500: 1990 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení

ČSN 34 1500: 1995 Elektrotechnické předpisy - Předpisy pro elektrická trakční zařízení

2


TNI 33 2000-7-711

ČSN EN 50122-1: 2000 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování (idt EN 50122-1: 1997)

ČSN EN 50153 ed. 2: 2003 (33 3503) Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem (idt EN 50153: 2002)

ČSN EN 61558 (35 1330) soubor Bezpečnost výkonových transformátorů, napájejících zdrojů a podobně

ČSN EN 60598-2-18: 1996 (36 0600) Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 18 - Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely (idt EN 60598-2-18: 1994, mod IEC 598-2-18: 1993)

ČSN EN 61009-1: 1997 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO)- Část 1: Všeobecná pravidla (idt EN 61009- 1: 1994 + A1: 1995 + A11: 1995 + A13: 1998 + A14: 1998 + A15: 1998 + A17: 1998 + A19: 2000 + A2: 1998, mod IEC 1009- 1: 1991, idt IEC 1009-1/A1: 1995)

ČSN EN 50086 (37 0000) soubor Trubkové systémy pro elektrické instalace

ČSN EN 50085 (37 00 10) soubor Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000- 1: 2003 Elektrické instalace budov- Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (eqv HD 384. 1 S2: 2001, mod IEC 364-1: 1992)

ČSN 33 2000-7-714: 2001 Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení (idt HD 384-7-714 S1: 2000, mod IEC 364-7-714: 1996)

ČSN EN 61347-1: 2001 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (idt EN 61347-1: 2001, idt IEC 61347-1: 2000)

ČSN IEC 60050-826: 2005 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace (idt IEC 60050-826: 2004)

ČSN EN 60742: 1998 (35 1330) Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory - Požadavky (idt EN 60742: 1995, mod IEC 742: 1983, mod IEC 742/A1: 1992)

ČSN 73 0802: 2000 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804: 2002 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění změny 523/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky к zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.

Vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se zavádějí některá ustanovení stavebního zákona

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

3


TNI 33 2000-7-711

Údaje o zpracování

Zpracovatel: STÚ-E, a. s., IČ 16315251, Ing. Karel Dvořáček Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

Údaje o projednání

TNI 33 2000-7-711 byla projednána TNK 22 Elektrotechnické předpisy dne 2004-12-10 a doporučena к vydání.

4


TNI 33 2000-7-711

Úvod

ČSN 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Výstavy, přehlídky a stánky přejímá do systému českých technických norem harmonizační dokument HD 384. 7. 711 S1: 2003, stejného názvu. Tento HD modifikuje IEC 60364-7-711: 1998 Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky z kterého vychází. S ohledem na značný rozmach oboru výstavnictví byl IEC 60364-7-711: 1998 využíván na mnoha výstavištích a dalších místech jako závazný podklad pro vystavovatele. S ohledem na snížení rozsahu deklarovaných požadavků v HD mohou se uživatelé HD na výstavištích setkat s mnoha ustanoveními z dokumentu IEC zapracovanými do místních bezpečnostních předpisů, i když třeba s lokální účinností. Z tohoto důvodu je zde proveden podrobný výčet rozdílných požadavků z obou dokumentů (HD i IEC). К usnadnění orientace v kterých bodech se oba dokumenty shodují a v kterých je rozdíl, je vypracována tabulka č. 1.

ČSN 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Výstavy, přehlídky a stánky se dotýká kromě výstavnictví i dalšího velmi rozšířeného oboru - to je stánkového a obdobného prodeje zboží či služeb, případně i poskytování informací, zábavě atd. Pro tento obor je zde uvedena informace o možných přístupech к hodnocení "stánku" podle článku 711. 2. 3 a "provizorní stavby" podle článku 711. 2. 4, s návazností na další normy, například ČSN 33 2000-7-717 Elektrická instalace budov- Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Mobilní nebo transportovatelné obytné jednotky.

Objekty, o nichž ČSN 33 2000-7-711 pojednává musí s ohledem na svůj charakter splňovat požadavky dalších předpisů, jako je například zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů, "Stavební zákon" a na něj navazující vyhlášky MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Je nutno upozornit, že národní legislativa v členských státech může obsahovat upřesňující požadavky, než jsou minimální požadavky předepsané v ČSN. V ČR pro tuto oblast je nutno brát zvláštní ohled i na*):

    vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ve znění pozdějších předpisů, o odborné způsobilosti v elektrotechnice;

    vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky к zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.;

    vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky к zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;

    nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (zavádí evropskou směrnici 73/23/EEC ve znění pozdějších předpisů) a

    nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (zavádí evropskou směrnici 98/37/EC ve znění pozdějších předpisů).

*) POZNÁMKA Uvedené právní předpisy byly platné v době vydání této TNI. S ohledem na změny a novelizace je třeba použít poslední znění těchto předpisů.

5


TNI 33 2000-7-711

1    Předmět technické normalizační informace

Tato TNI obsahuje:

-   vzájemnou vazbu číslování článků a detailní porovnání shodnosti jednotlivých ustanovení ČSN 33 2000-7-711: 2004 (HD 384. 7. 711 S1: 2003) a výchozí IEC 60364-7-711: 1998

-   informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení, převzatá z ČSN 33 2000-4-482: 1997 (HD 384. 4. 482), která je nutno bezpodmínečné respektovat, neboť je v nich odvolání na národní legislativu;

-   informativní doplňující nebo upřesňující důležitá navazující ustanovení, převzatá z ČSN 33 2000 Části 7;

-   návaznost na zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění;

-   porovnání požadavků ČSN 33 2000-7-711: 2004 (HD 384. 7. 711 S1: 2003) na převozné stánky a jednotky s požadavky HD 384. 7. 717 (Elektrická instalace budov - Část 7: Mobilní nebo transportovatelné obytné jednotky);

6

Zdroj: www.cni.cz