Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.080.10                                                                                                                              Červenec 2005

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek
pro revolverové a jednovřetenové automatické
soustruhy s vodorovnou osou vřetena -
Zkoušky přesnosti

ČSN
ISO 6155

20 0307

 

Machine tools - Test conditions for horizontal spindle turret and single spindle automatic lathes - Testing of the accuracy

Machine outils - Conditions d´essai des tours à tourelle à broche horizontale et des tours automatiques monobroche -
Contrôle de la précision

Tato norma je českou verzí  evropské normy ISO 6155:1998. Mezinárodní norma ISO 6155:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6155:1998. International Standard ISO 6155:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6155 (20 0307) z května 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72523
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí technické normě dochází ke změně způsobu převzetí ISO 6155:1998 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN ISO 6155 (20 0307) z května 1998 převzala ISO 6155:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato česká technická norma jí přejímá překladem.

Citované normy

ISO 68-1:1998 zavedena v ČSN ISO 68-1:2000 (01 4007) Závity ISO pro všeobecné použití -
Základní profil - Část 1: Metrické závity

ISO 230-1:1996 zavedena v ČSN ISO 230-1:1998 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1:
Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění

ISO 230-2:1997 zavedena v ČSN ISO 230-2:1997 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2:
Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v číslicově řízených osách

ISO 1101 dosud nezavedena

ISO 3442:1991 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha, IČ CZ00548871, Ing. Jan Kočí

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro revolverové                                   ISO 6155
a jednovřetenové automatické soustruhy s vodorovnou
                             První vydání
osou vřetena - Zkoušky přesnosti                                                                      
1998-03-15

ICS 25.080.10

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Rozsahy velikosti stroje.................................................................................................................................................... 10

5          Úvodní poznámky.............................................................................................................................................................. 10

5.1       Měřicí jednotky.................................................................................................................................................................... 10

5.2       Odkazy na ISO 230-1........................................................................................................................................................ 10

5.3       Pořadí zkoušek.................................................................................................................................................................. 10

5.4       Rozsah zkoušek................................................................................................................................................................ 10

5.5       Měřicí přístroje.................................................................................................................................................................... 10

5.6       Zkoušky obráběním.......................................................................................................................................................... 10

5.7       Vyrovnání stroje.................................................................................................................................................................. 10

6          Zkoušky geometrické přesnosti..................................................................................................................................... 11

6.1       Vřeteno................................................................................................................................................................................ 11

6.2       Základna příčných saní.................................................................................................................................................... 15

6.3       Revolverová hlava.............................................................................................................................................................. 17

7          Zkoušky obráběním.......................................................................................................................................................... 26

8          Zkoušky přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy pomocí číslicového řízení.............................................. 29

Příloha A (informativní)  Bibliografie........................................................................................................................................... 31


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10791-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje, subkomisí SC 2 Podmínky zkoušek kovoobráběcích strojů.

První vydání ISO 6155 ruší a nahrazuje normy ISO 6155-1:1981 a ISO 6155-2:1986, které byly při této technické revizi sloučeny.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze pro informaci.


Strana 5

Úvod

ISO TC 39/SC 2 si uvědomuje skutečnost, že stroje, popsané v této normě, reprezentují zastaralou technologii. Zatím však není k dispozici norma, která reprezentuje současnou technologii. Proto ISO TC 39/SC 2 reagovala na požadavek revize této normy sloučením částí 1 a 2 normy ISO 6155 do jediné normy a doplněním o zkoušky nastavení polohy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-2, zkoušky geometrické přesnosti, zkoušky obráběním a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách pro revolverové a jednovřetenové automatické soustruhy normální přesnosti pro všeobecné použití. Udává rovněž příslušné tolerance pro výše uvedené zkoušky.

Tato mezinárodní norma se vztahuje pouze na soustruhy s vícenástrojovou revolverovou hlavou. Tato revolverová hlava může být pootáčena ručně, poloautomaticky pomocí pohybu suportu revolverové hlavy, nebo automaticky pomocí nezávislého řízení včetně číslicového řízení. Soustruhy s posuvným vřeteníkem jsou z předmětu této normy vyloučeny, soustruhy s číslicovým řízením však do předmětu této normy, pokud je obsah této normy na ně aplikovatelný, patří.

Tato mezinárodní norma se zabývá pouze ověřením přesnosti strojů. Nevztahuje se ani na zkoušky stroje za chodu (vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby), ani na vlastnosti stroje (jako rychlost, posuvy, atd.), protože tyto zkoušky jsou obvykle prováděny před zkouškami přesnosti.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz