Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.50                                                                                                                    Březen 2005

Zkoušení požární odolnosti dveřních
a uzávěrových sestav -
Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

ČSN
EN 1634-3

73 0852

 

Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 3: Smoke control doors and shutters

Essais de résistance au feu des portes et fermetures - Partie 3: Portes et volets pare-fumées

Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen - Teil 3: Rauchschutzabschlüsse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1634-3:2004. Evropská norma EN 1634-3:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1634-3:2004. The European Standard EN 1634-3:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1634-3 (73 0852) z února 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72602
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma je revizí EN 1634-3 z února 2002.

Revize upřesňuje zkušební postup s ohledem na klasifikaci při teplotě okolí (Sa) a klasifikaci při střední teplotě (Sm) v souladu s EN 13501-2:2003. Dále upravuje pravidla pro přímou aplikaci výsledků zkoušek.

Přechodná opatření:

      po datu platnosti této normy platí souběžně výsledky zkoušek kouřotěsnosti podle ČSN EN 1634-3:2002 ještě po dobu 5 let, pokud jejich platnost není jinak omezena;

      do vydání příslušných technických norem lze za vyhovující kritérium předpokládat, že netěsnost zkušebního vzorku nepřekročí 6 m3/h na 1 m spáry kouřotěsných dveří.

Citované normy

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1(73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1(73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

prEN 14600 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                        Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.50; 91.060.50                                                                                 Nahrazuje EN 1634-3:2001

Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav -
Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

Fire resistance tests for door and shutter assemblies -
Part 3: Smoke control doors and shutters

 

Essais de résistance au feu des portes
et fermetures -
Partie 3: Portes et volets pare-fumées

Feuerwiderstandsprüfungen für Tür-
und Abschlusseinrichtungen -
Teil 3: Rauchschutzabschlüsse

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1634-3:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

     Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Definice, značky a označení..................................................................................................................................................... 6

4    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 7

5    Zkušební podmínky................................................................................................................................................................... 8

6    Zkušební vzorek......................................................................................................................................................................... 8

7    Instalace zkušebního vzorku................................................................................................................................................... 9

8    Kondicionování.......................................................................................................................................................................... 9

9    Použité přístroje......................................................................................................................................................................... 9

10  Postup při zkoušce.................................................................................................................................................................. 10

11  Vyjádření výsledků................................................................................................................................................................... 12

12  Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 13

13  Oblast přímé aplikace výsledků zkoušek............................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní) Princip zkoušky.................................................................................................................................... 16

Příloha B (informativní) Zkušební zařízení................................................................................................................................. 17


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1634-3:2004) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 127 „Požární bezpečnost budov“ jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU o stavebních výrobcích.

Tento dokument nahrazuje EN 1634-3:2001.

EN 1634 „Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav“ sestává z následujících částí:

Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů,

Část 2: Kování požárních dveří - Stavební kování pro požárně odolné dveřní sestavy a otevíravá okna (připravuje se),

Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Upozornění

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky musí věnovat pozornost následujícímu. Mechanické a provozní nebezpečí může vzniknout i během instalace zkušebních vzorků nebo konstrukcí, jejich zkoušení a odstraňování zbytků po zkoušce. Je nutno zhodnotit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Je nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci musí být patřičně vyškoleni.

Musí být zajištěno, aby pracovníci zkušebny trvale dodržovali písemné bezpečnostní pokyny.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN 1634 stanovuje metodu pro určení průniku studeného a teplého kouře z jedné strany dveřní sestavy na stranu druhou při specifikovaných zkušebních podmínkách. Zkouška může být aplikována na dveřní a uzávěrové sestavy různých typů, určené pro omezení prostupu kouře v případě požáru.Tato zkouška může být aplikována na šachetní výtahové dveře a dopravníkové systémy a uzávěry.Princip zkoušky je stručně vysvětlen v příloze A.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz