Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.100.01                                                                                                                     Duben 2005

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací -
Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN
EN 1366-6

73 0857

 

Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow core floors

Sécurité contre l’incendie - Essais de résistance au feu les installations service - Partie 6: Planchers surélevés
et planchers creux

Feierwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 6: Doppel- und Hohlböden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1366-6:2004. Evropská norma EN 1366-6:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1366-6:2004. The European Standard EN 1366-6:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72785
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1363-1:1999 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

EN 12825:2001 zavedena v ČSN EN 12825 (74 4509) Zdvojené podlahy

EN 13213:2001 zavedena v ČSN EN 13213 (74 4508) Dutinové podlahy

EN ISO 13943:2000 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                      Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.50

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené
a dutinové
podlahy

Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow
core floors

 

Sécurité contre l’incendie - Essais de résistance
au feu des installations - Partie 6: Planchers
surélevés et planches creux

Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen -
Teil 6: Doppel- und Hohlböden

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1366-6:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

          Strana

Obsah................................................................................................................................................................................................ 4

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 9

5          Zkušební podmínky............................................................................................................................................................ 9

5.1       Teplota v peci....................................................................................................................................................................... 9

5.2       Tlak v peci............................................................................................................................................................................. 9

5.3       Zatěžovací podmínky.......................................................................................................................................................... 9

6          Zkušební vzorek................................................................................................................................................................. 10

6.1       Velikost................................................................................................................................................................................ 10

6.2       Počet.................................................................................................................................................................................... 10

6.3       Provedení............................................................................................................................................................................ 10

6.4       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 11

6.5       Ověření................................................................................................................................................................................ 11

7          Instalace zkušebního vzorku........................................................................................................................................... 11

8          Kondicionování.................................................................................................................................................................. 11

9          Použití přístrojů.................................................................................................................................................................. 11

9.1       Termoelektrické články..................................................................................................................................................... 11

9.2       Tlak....................................................................................................................................................................................... 12

9.3       Průhyb.................................................................................................................................................................................. 12

10        Zkušební postup................................................................................................................................................................ 12

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

10.2     Aplikace a řízení zatížení................................................................................................................................................... 12

10.3     Řízení pece......................................................................................................................................................................... 12

10.4     Pozorování při zkoušce..................................................................................................................................................... 12

10.5     Ukončení zkoušky.............................................................................................................................................................. 12

11        Kritéria vlastností............................................................................................................................................................... 13

11.1     Nosnost............................................................................................................................................................................... 13

11.2     Další kritéria....................................................................................................................................................................... 13

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 13

13        Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky...................................................................................................................... 13

13.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

13.2     Velikost zdvojené podlahy nebo dutinové podlahy...................................................................................................... 13

13.3     Okrajové/podporové podmínky....................................................................................................................................... 13

13.4     Desky................................................................................................................................................................................... 13

13.5     Podpěry............................................................................................................................................................................... 13

13.6     Připevnění podpěr ke spodní podlaze (pouze u zdvojených podlah)...................................................................... 13

13.7     Příslušenství....................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

           Strana

13.8     Parkety (pouze u zdvojených podlah)............................................................................................................................. 14

13.9     Dutina.................................................................................................................................................................................. 14

13.10  Zatížení................................................................................................................................................................................ 14

13.11  Teplotní křivka.................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Návod na opatření pro podepření zdvojených podlah nebo dutinových podlah uvnitř pece. 15

A.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 15

A.2       Metoda podepření pomocí sloupků............................................................................................................................... 15

A.3       Metoda podepření pomocí požárně chráněných ocelových nosníků....................................................................... 15


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 1366-6:2004) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost v budovách“. jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tento dokument byla vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice pro stavební výrobky.

EN 1366 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací sestává z následujících částí:

Část 1:    Vzduchotechnická potrubí,

Část 2:    Požární klapky,

Část 3:    Těsnění prostupů,

Část 4:    Těsnění lineárních spojů,

Část 5:    Instalační kanály a šachty,

Část 6:    Zdvojené a dutinové podlahy,

Část 7:    Dopravníkové systémy a jejich uzávěry,

Část 8:    Potrubí pro odvod kouře,

Část 9:    Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku,

Část 10:  Kouřové klapky,

Část 11:  Požárně ochranné systémy pro hlavní instalace

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Podle této normy se reprezentativní vzorek zdvojené podlahy nebo dutinové podlahy podrobí stanovenému režimu ohřívání a zatěžování. Chování zkušebního vzorku se sleduje na podkladě kritérií uvedených v EN 1363-1. Požární odolnost zkoušené konstrukce se vyjadřuje jako doba, po kterou byla splněna příslušná kritéria.

Upozornění

Pozornost všech osob zúčastněných na řízení a provádění této zkoušky požární odolnosti EN 1366-6 je nutno zaměřit na skutečnost, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při zkoušce existuje možnost vzniku toxického a/nebo škodlivého kouře a plynů. Mechanické a provozní nebezpečí může vzniknout i při přípravě zkušebních vzorků nebo konstrukcí, jejich zkoušení a likvidaci zbytků po zkoušce.

Je nutno zhodnotit všechna potenciální nebezpečí a rizika pro zdraví a stanovit a uskutečnit potřebná bezpečnostní opatření. Musí být zpracovány písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní zaměstnanci musí být podrobení odpovídajícímu výcviku. Laboratorní pracovníci musí zajistit trvalé dodržování písemných bezpečnostních pokynů.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato část EN 1366 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti zdvojených podlah a dutinových podlah, vystavených požáru v dutině pod podlahou. Ohřev ohněm se na zkušební vzorek aplikuje podle:

a)  normové teplotní křivky;

b)  redukované teplotní křivky, která sleduje normovou teplotní křivku pouze do 500 °C. Po dosažení 500 °C se teplota v peci udržuje na této hodnotě.

Tento dokument nestanoví požární odolnost základní podlahy, na níž je zdvojená podlaha nebo dutinová podlaha konstruována; požární odolnost základní podlahy je uvedena v EN 1365-2.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz