Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.120; 11.180.30                                                                                                                         Duben 2005

Obaly - Hliníkové tuby - Hmatatelné výstrahy

ČSN
EN 14391

77 4002

 

Packaging - Collapsible aluminium tubes - Tactile warnings of danger

Emballages - Tubes souples en aluminium - Indications tactiles de danger

Packmittel - Aluminiumtuben - Tastbare Gerfahrenhinweise

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14391:2004. Evropská norma EN 14391:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the EN 14391:2004. European Standard EN 14391:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72821
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12374 zavedena v ČSN EN 12374 (77 0010) Obaly - Měkké tuby - Terminologie

EN ISO 11683 zavedena v ČSN EN ISO 11683 (77 4001) Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky
(ISO 11683:1997
)

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO, s.p., IČ 00311391, Ivana Marešová

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

                                                                                          Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.120; 11.180.30

Obaly - Hliníkové tuby - Hmatatelné výstrahy

Packaging - Collapsible aluminium tubes - Tactile warnings of danger

 

Emballages - Tubes souples en aluminium -
Indications tactiles de danger

Packmittel - Aluminiumtuben - Tastbare
Gerfahrenhinweise

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-01-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14391:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

          Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Rozměry a umístění............................................................................................................................................................... 6

4.1    Průměry límce hrdla tuby 11 mm a 13,5 mm.................................................................................................................... 6

4.2    Průměry límce hrdla 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm a 28 mm.................................................................................. 7

4.3    Průměr límce hrdla 30 mm.................................................................................................................................................. 7

4.4    Průměry límce hrdla 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm a 50 mm................................................................... 9

4.5    Další velikosti.......................................................................................................................................................................... 9


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14391:2004) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát status národní normy buď publikací identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma platí pro hliníkové tuby. Stanovuje způsob a umístění hmatatelných výstrah podle EN ISO 11683 ve vztahu k průměrům tub.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz