Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 29.060.20; 33.180.10                                                                                                        Duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů
v podmínkách požáru -
Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro
vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou
izolací - Postup pro svítivý plamen

ČSN
EN 60332-2-2

34 7107

                                                                                            idt IEC 60332-2-2:2004

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -
Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Procedure for diffusion flame

Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu -
Partie 2-2: Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé de petite section - Procédure pour
une flamme de type à diffusion

Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall -
Teil 2-2:Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem kleinen Kabel -
Prüfverfahren mit leuchtender Flamme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60332-2-2:2004. Evropská norma EN 60332-2-2:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60332-2-2:2004. The European Standard EN 60332-2-2:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2007-09-01 se ruší ČSN EN 50265-2-2 (34 7103) ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72948
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2007-09-01 dosud platná ČSN EN 50265-2-2 (34 7103) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část 2-2: Postupy - Svítivý plamen ze srpna 1999 v souladu s předmluvou k EN 60332-2-2:2004.

Citované normy

IEC 60332-2-1 zavedena v ČSN EN 60332-2-1 (34 7101) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení (idt EN 60332-2-1:2004)

IEC 60695-4 zavedena v ČSN EN 60695-4 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek (idt EN 60695-4:1995)

IEC Guide 104 nezaveden

Informativní údaje z IEC 60332-2-2:2004

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí TC 20: Elektrické kabely.

Norma má status bezpečnostní normy v souladu s IEC Guide 104.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

20/700/FDIS

20/714/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato norma byla vydána podle Směrnic IEC/ISO, Část 2.

IEC 60332 se skládá z následujících částí, pod základním názvem Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru:

Část 1-1:   Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení

Část 1-2:   Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

Část 1-3:   Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic

Část 2-1:   Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení

Část 2-2:   Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do výsledného data oznámeného na IEC webu pod „http//webstore.iec.ch“ pro data vztažené ke konkrétní publikaci. K tomuto datu bude tato publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: ENORMY-SERVIS, IČ 69825157, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 3

                                                                                   Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20                                                                Nahrazuje EN 50265-2-2:1998

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru -
Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého
průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen
(IEC 60332-2-2:2004)

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -
Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire
or cable - Procedure for diffusion flame
(IEC 60332-2-2:2004)

 

Essais des câbles électriques et à fibres optiques
soumis au feu -
Partie 2-2: Essai de propagation verticale
de la flamme sur conducteur ou câble isolé
de petite section - Procédure pour une flamme
de type à diffusion
(CEI 60332-2-2:2004)

Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen
und Glasfaserkabeln im Brandfall -
Teil 2-2:Prüfung der vertikalen
Flammenausbreitung an einer Ader, einer
isolierten Leitung oder einem kleinen Kabel -
Prüfverfahren mit leuchtender Flamme
(IEC 60332-2-2:2004)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-09-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                   Ref. č. EN 60332-2-2:2004 E


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 20/700/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 60332-2-2, připravený v IEC TC 20, Elektrické kabely, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60332-2-2 dne 2004-09-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50265-2-2:1998.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-06-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-09-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60332-2-1:2004 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 6

5          Postup................................................................................................................................................................................... 7

5.1       Vzorek.................................................................................................................................................................................... 7

5.2       Kondicionování.................................................................................................................................................................... 7

5.3       Umístění zkoušeného vzorku............................................................................................................................................ 7

5.4       Přiložení plamene............................................................................................................................................................... 7

6          Vyhodnocení výsledků zkoušek........................................................................................................................................ 8

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 12

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 13

Příloha ZA (normativní)................................................................................................................................................................. 14


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60332 stanovuje postup pro zkoušení odolnosti proti šíření plamene za podmínek požáru svislým plamenem pro elektrické nebo optické vodiče nebo kabely malých průřezů s jednou izolací. Zkušební zařízení je uvedeno v IEC 60332-2-1.

Tato norma stanovuje postup pro zkoušení tenkých kabelů s optickými vlákny nebo pro zkoušení tenkých izolovaných vodičů nebo kabelů, kdy metoda stanovená v IEC 60332-1-2 není vhodná, protože se tenké kabely s optickými vlákny mohou přerušit nebo se tenké vodiče během přiložení plamene přetavit. Doporučený rozsah použití zkoušek je pro vodiče nebo kabely s jednou izolací s průřezem menším než 0,5 mm2.

POZNÁMKA 2 Protože použití izolovaných vodičů nebo kabelů, které odolávají šíření plamene a vyhovují doporučeným požadavkům této normy není samo o sobě dostačující k ochraně před šířením ohně za podmínek požáru pro všechny druhy instalací, doporučuje se proto v jakýchkoli případech vysokého nebezpečí šíření požáru, například u dlouhých svislých délek svazků kabelů, uplatnění zvláštních opatření pro instalaci. Nelze předpokládat, že pokud vzorek kabelu vyhovuje požadavkům na provedení podle této normy, bude se svazek takovýchto vodičů chovat podobným způsobem. (Viz soubor IEC 60332-3)

Doporučené požadavky pro provedení jsou uvedeny v příloze A.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

IEC 60332-2-1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek

(Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests)

IEC 60695-4 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek

(Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests)

IEC Guide 104 Příprava bezpečnostních publikací a použití základních bezpečnostních publikací a skupiny bezpečnostních publikací

(The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz