Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.30                                                                                                                                  Květen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky
a zpožďovače - Část 26: Definice, metody
a požadavky na zařízení a příslušenství pro
spolehlivou a bezpečnou funkci
rozbušek a zpožďovačů

ČSN
EN 13763-26

66 8234

 

Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 26: Definitions, methods, and requirements for devices
and accessories for reliable and safe function of detonators and relays

Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais - Partie 26: Définitions, méthodes et exigences relatives aux dispositifs
et accessoires pour la fiabilité et la sécurité de fonctionnement des détonateurs et relais

Explosivstoffe für zivile Zwecke - Zünder und Verzögerungselemente - Teil 26: Definitionen, Verfahren und Anforderungen
für Geräte und Zubehör für die zuverlässige und sichere Funktion von Zündern und Verzögerern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13763-26:2004. Evropská norma EN 13763-26:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13763-26:2004. The European Standard EN 13763-26:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73133
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na národní poznámku

Do textu normy byla v 6.5.4.1 doplněna informativní národní poznámka.

Citované normy

EN 13857-1:2003 zavedena v ČSN EN 13857-1:2004 (66 8005) Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví

EN 13763-4:2003 zavedena v ČSN EN 13763-4:2004 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru

EN 13763-5 zavedena v ČSN EN 13763-5 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním

EN 13763-6 zavedena v ČSN EN 13763-6 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách

EN 13763-22 zavedena v ČSN EN 13763-22 (66 8234) Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů

EN 55011:1998 zavedena v ČSN EN 55011 (33 4225) Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

EN 60068-2-1:1993 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 (34 5791) Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky -
zkoušky A: Chlad (obsahuje změnu A1:1993)

EN 60068-2-2:1993 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2:
Zkoušky. Zkoušky B: Suché teplo (obsahuje změnu A1:1993)

EN 60068-2-14:1999 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky -
Zkouška N: Změna teploty

EN 60068-2-29:1993 zavedena v ČSN EN 60068-2-29 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2:
Zkoušky. Zkouška Eb a návod: Rázy

EN 60068-2-30:2004 dosud neschválena, nezavedena. Zavedena v ČSN EN 60068-2-30:1999 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Db a návod: Vlhké teplo cyklické (12 + 12h cyklus)

EN 60068-2-32 zavedena v ČSN IEC 68-2-32 (34 5791)

EN 60068-2-64:1994 zavedena v ČSN EN 60068-2-64 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2:
Zkušební metody - Zkouška Fh: Náhodné širokopásmové vibrace (čislicově řízené) a návod

EN 60068-2-78:2001 zavedena v ČSN EN 60068-2-78 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78:
Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

EN 61000-4-2 zavedena v ČSN EN 60000-4-2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 2: Elektrostatický výboj - zkouška odolnosti - Základní norma EMC

EN 61000-4-3 zavedena v ČSN EN 60000-4-3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

EN 61000-4-4 zavedena v ČSN EN 60000-4-4 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů - Zkouška odolnosti

EN 61000-4-5 zavedena v ČSN EN 60000-4-5 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4:
Zkušební a měřicí technika - Oddíl 5: Rázový impuls - zkouška odolnosti

EN 61000-4-6 zavedena v ČSN EN 60000-4-6 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4:
Zkušební a měřicí technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

EN 61000-4-11 zavedena v ČSN EN 60000-4-11 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4:
Zkušební a měřicí technika. Oddíl 11: Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí -
Zkoušky odolnosti

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, IČ 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 3

                                                                                      Srpen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.30

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače -
Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství
pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

Explosives for civil uses - Detonators and relays -
Part 26: Definitions, methods, and requirements for devices and accessories
for reliable and safe function of detonators and relays

 

Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais -
Partie 26: Définitions, méthodes et exigences
relatives aux dispositifs et accessoires
pour la fiabilité et la sécurité de fonctionnement
des détonateurs et relais

Explosivstoffe für zivile Zwecke - Zünder
und Verzögerungselemente -
Teil 26: Definitionen, Verfahren und Anforderungen
für Geräte und Zubehör für die zuverlässige
und sichere Funktion von Zündern und Verzögerern

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13763-26:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Všeobecné požadavky pro zkoušení.............................................................................................................................. 10

5          Roznětnice pro iniciaci elektrických rozbušek.............................................................................................................. 10

5.1       Požadavky pro roznětnice se mají ověřit vizuální prohlídkou roznětnice, jednoduchým měřením
a odvoláním na seznam součástek a výkresy v měřítku od výrobce........................................................................ 10

5.2       Zkouška izolačního odporu mezi nechráněnými vodivými částmi........................................................................... 11

5.3       Odolnost izolovaných částí proti elektrickému napětí................................................................................................. 11

5.4       Zkouška pro stanovení výstupní energie roznětnice................................................................................................... 12

5.5       Zkouška pro stanovení výstupního napětí roznětnice................................................................................................. 14

5.6       Zkouška kontroly indikace „stavu vybití“ u roznětnic pracujících s baterií............................................................... 15

5.7       Blokování a indikátor „připravenosti k roznětu“ u mechanických a kondenzátorových roznětnic,
navržených pro vytvoření neseřiditelného a předem určeného výstupního roznětného napětí.......................... 15

5.8       Zkouška pro prokázání přesnosti indikátorů kondenzátorových roznětnic............................................................. 16

5.9       Zkouška pro ověření, že sekvenční roznětnice nebude odpálena, pokud jakýkoliv z iniciačních okruhů
připojený k jejím výstupním svorkám je otevřeným okruhem nebo obsahuje příliš velký odpor pro zajištění
spolehlivé iniciace............................................................................................................................................................. 16

5.10     Zkouška pro ověření, že kondenzátorové vybíjecí roznětnice obsahují bezpečnostní vybíjecí mechanizmus. 17

5.11     Zkouška pro ověření, že při odpálení, výstup z roznětnic ovládaných mechanickým pohonem,
není uvolněn dokud není generované napětí minimálně 90% maximální uvažované hodnoty......................... 18

5.12     Ochrana proti iniciaci u roznětnic uvažovaných pro použití v potenciálně výbušných prostředích...................... 19

5.13     Zkouška pro ověření odpojovacího zařízení u roznětnic uvažovaných pro použití v potenciálně výbušných
plynných prostředích......................................................................................................................................................... 19

5.14     Zkoušky elektromagnetické kompatibility a rušení..................................................................................................... 20

5.15     Zkoušky ochrany proti vniknutí........................................................................................................................................ 20

5.16     Klimatické a mechanické zkoušky................................................................................................................................. 20

5.17     Požadavky na značení roznětnic..................................................................................................................................... 20

6          Zkoušečky roznětnic.......................................................................................................................................................... 21

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 21

6.2       Požadavky na zkoušečky roznětnic se mají ověřit vizuální prohlídkou zkoušečky, jednoduchým měřením
a odkazem na seznam dílů od výrobce a výkresy v měřítku...................................................................................... 21

6.3       Zkouška izolace mezi nechráněnými částmi............................................................................................................... 21

6.4       Odolnost izolovaných částí vůči elektrickému napětí.................................................................................................. 22

6.5       Zkouška pro stanovení schopnosti zkoušečky indikovat, že roznětnice bude řádně fungovat
a rovněž indikovat neobvyklé poškození na vstupu roznětnice................................................................................. 22

6.6       Zkoušečky roznětnic používané pro kontrolu doby odpojení výstupní energie roznětnic uvažovaných
pro použití v potenciálně výbušných prostředích......................................................................................................... 24

6.7       Zkouška elektromagnetické kompatibility a rušení.................................................................................................... 24

6.8       Ochrana proti vniknutí....................................................................................................................................................... 24

6.9       Klimatické a mechanické zkoušky................................................................................................................................. 24

6.10     Požadavky na značení zkoušeček roznětnic................................................................................................................. 25

7          Zkoušečky roznětných okruhů......................................................................................................................................... 25

7.1       Požadavky na zkoušečky roznětných okruhů mají být ověřeny vizuální prohlídkou zkoušečky,
jednoduchým měřením a odkazem na výrobcovy výkresy v měřítku........................................................................ 25

7.2       Zkouška izolačního odporu mezi nechráněnými vodivými částmi........................................................................... 26


Strana 5

Strana

7.3       Zkouška odolnosti izolovaných částí proti elektrickému napětí................................................................................ 26

7.4       Zkouška omezení zkratovacího proudu a maximální výstupní energie................................................................... 27

7.5       Zkouška přesnosti zkoušeček roznětných okruhů...................................................................................................... 28

7.6       Jiskrová bezpečnost zkoušeček roznětných okruhů uvažovaných pro použití v prostředích
s nebezpečím výbuchu..................................................................................................................................................... 29

7.7       Elektromagnetická kompatibilita a rušení.................................................................................................................... 29

7.8       Ochrana proti vniknutí....................................................................................................................................................... 30

7.9       Klimatické a mechanické zkoušky................................................................................................................................. 30

7.10     Požadavky na značení zkoušeček roznětných okruhů................................................................................................ 30

8          Odpalovací přívodní vedení pro použití u elektrických roznětnic............................................................................... 31

8.1       Typy odpalovacího přívodního vedení............................................................................................................................ 31

8.2       Elektrický odpor.................................................................................................................................................................. 32

8.3       Tahové zkoušky.................................................................................................................................................................. 33

8.4       Zkoušky pevnosti v ohybu odpalovacích přívodních vedení....................................................................................... 33

8.5       Zkouška odpalovacího přívodního vedení na oděr..................................................................................................... 34

8.6       Zkouška izolace odpalovacího přívodního vedení....................................................................................................... 34

8.7       Zkoušky tepelné stálosti odpalovacího přívodního vedení........................................................................................ 35

8.8       Elektrický odpor izolace a průraz izolace odpalovacích přívodních vedení............................................................. 35

8.9       Požadavky na značení pro odpalovací přívodní vedení............................................................................................... 36

9          Spojovací vodiče pro použití s elektrickými roznětnicemi.......................................................................................... 36

9.1       Typy spojovacích vodičů................................................................................................................................................... 36

9.2       Požadavky a zkoušky......................................................................................................................................................... 37

9.3       Požadavky na značení pro spojovací vodiče................................................................................................................. 37

10        Iniciátory detonačních trubiček........................................................................................................................................ 38

10.1     Požadavky pro iniciátory detonačních trubiček se mají ověřit vizuální prohlídkou iniciátoru,
jednoduchým měřením a odkazem na výkresy v měřítku od výrobce...................................................................... 38

10.2     Funkční zkouška iniciátorů detonačních trubiček........................................................................................................ 38

10.3     Elektromagnetická kompatibilita a rušení.................................................................................................................... 38

10.4     Ochrana proti vniknutí....................................................................................................................................................... 38

10.5     Klimatické a mechanické zkoušky................................................................................................................................. 39

10.6     Požadavky na značení pro iniciátory detonačních trubiček........................................................................................ 39

Příloha A (normativní)  Zkoušení elektromagnetické kompatibility a rušení...................................................................... 40

Příloha B (normativní)  Klimatické a mechanické zkoušky.................................................................................................... 42

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 45


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 13763-26:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 321 „Výbušniny pro civilní použití“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2005.

Tato evropská norma je jednou ze série norem pro Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače. Další části série jsou uvedeny níže:

EN 13763-1           Část 1: Požadavky

EN 13763-2           Část 2: Stanovení tepelné stability

EN 13763-3           Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu

EN 13763-4           Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru

EN 13763-5           Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození
pořezáním

EN 13763-6           Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách

EN 13763-7           Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek,
škrcení a těsnění

EN 13763-8           Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím

EN 13763-11          Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu

EN 13763-12          Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

EN 13763-13          Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji

EN 13763-15          Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti

EN 13763-16          Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění

EN 13763-17          Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek

EN 13763-18          Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek

EN 13763-19          Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek

EN 13763-20          Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek

EN 13763-21          Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek

EN 13763-22          Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů

EN 13763-23          Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce

EN 13763-24          Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky

EN 13763-25          Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství

CEN/TS 13763-27  Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

1.1 Tento dokument specifikuje konstrukční a funkční požadavky a metody pro zkoušení zařízení a příslušenství potřebných pro spolehlivou a bezpečnou iniciaci rozbušek a zpožďovačů při normálních pracovních podmínkách. Pokrývá šest následujících typů zařízení:

      roznětnice pro iniciaci elektrických rozbušek;

      zkoušečky roznětnic;

      zkoušečky roznětných okruhů;

      odpalovací přívodní vedení pro použití u elektrických roznětnic;

      spojovací vodiče rozbušek;

      iniciátory detonačních trubiček pro neelektrické systémy.

1.2 Zařízení uvažované pouze pro vnitřní použití je vyjmuto ze zkoušení s vnějšími podmínkami v příloze B.

1.3 Roznětnice pro použití s elektronickými rozbuškami a magneticky spojovanými rozbuškami jsou mimo předmět tohoto dokumentu.

POZNÁMKA Tento dokument nesplňuje všechny požadavky všech relevantních Evropských Směrnic, jako je Směrnice ATEX 94/9/EC a Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Například EN 61010 (Bezpečnostní požadavky pro elektrickou výbavu pro měření, ovládání a laboratorní použití) by mohla být rovněž relevantní pro některá zařízení a příslušenství popsaná v tomto dokumentu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz