Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.100                                                                                                                                     Červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum -
Část 9: 63, 66 a 70 vysoké

ČSN
EN ISO 9100-9

77 1025

                                                                                                  idt ISO 9100-9:2005

Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 9: 63, 66 and 70 deep

Récipients en verre - Bague à crans pour bouchage sous vide - Partie 9: 63, 66 et 70 deep

Glasbehälter - Vakuum-Nockenverschluss-Mündungen - Teil 9: 63, 66 und 70 deep

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9100-9:2005. Evropská norma EN ISO 9100-9:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9100-9:2005. The European Standard EN ISO 9100-9:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73249
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 22768-1 zavedena v ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance - Část 1: Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů (idt EN 22768-1)

Souvisící ČSN

ČSN 70 0001 Názvosloví hlavních skupin skleněných výrobků

ČSN 70 3200 Konzervové obalové sklo - Společná ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Sklářský ústav Hradec Králové, s.r.o., IČ 26033585, Miluše Miličová

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

                                                                                 Leden 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.100

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum -
Část 9: 63, 66 a 70 vysoké
(ISO 9100-9:2005)

Glass containers - Vacuum lug finishes -
Part 9: 63, 66 and 70 deep
(ISO 9100-9:2005)

 

Récipients en verre - Bague à crans
pour bouchage sous vide -
Partie 9: 63, 66 et 70 deep
(ISO 9100-9:2005)

Glasbehälter - Vakuum-Nockenverschluss-
Mündungen -
Teil 9: 63, 66 und 70 deep
(ISO 9100-9:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-09-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN ISO 9100-9:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Rozměry................................................................................................................................................................................ 6

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9100-9:2005) byl připraven technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 63 „Skleněné obaly“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2005.

Pro prodej a ochranu zboží jsou velmi důležité vhodné obaly. Nedostačující nebo nevhodné obaly mohou vést k poškození nebo ke ztrátě obsahu balení.

Tento dokument vychází z datového listu GME 20-07:1995 CE.T.I.E (International Technical Centre for Bottling and Packaging). 1)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    Centre Technique International de ľEmbouteillage (CETIE), 3, rue La Boétie, 75008 Paris, France: www.cetie.org.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje rozměry vysokých nožových ústí sklenic pro vakuum jmenovité velikosti 63 mm,
66 mm a 70 mm pro širokohrdlé obalové sklo.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz