Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.080.05; 93.020                                                                                                                        Červen 2005

Geotechnický průzkum a zkoušení -
Terénní zkoušky -
Část 3: Standardní penetrační zkouška

ČSN
EN ISO 22476-3

72 1004

                                                                                               idt ISO 22476-3:2005

Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard penetration test

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 3: Essais de pénétration au carottier

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 3: Standard penetration test

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 22476-3:2005. Evropská norma EN ISO 22476-3:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 22476-3:2005. The European Standard EN ISO 22476-3:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 22476-3 (72 1004) z dubna 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73277
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 22476-3:2005 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO z dubna 2005 převzala EN ISO 22476-3:2005 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

prEN ISO 22475-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: SG Geotechnika, a.s., IČ 41192168, Ing. Vítězslav Herle

Technická normalizační komise: TNK 41 Geotechnika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                              Leden 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní
penetrační zkouška
(ISO 22476-3:2005)

Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard
penetration test
(ISO 22476-3:2005)

 

Reconnaissance et essais géotechniques -
Essais en place - Partie 3: Essais de pénétration
au carottier
(ISO 22476-3:2005)

Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Felduntersuchungen - Teil 3: Standard
penetration test
(ISO 22476-3:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-11-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 22476-3:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Zařízení..................................................................................................................................................................................... 7

5       Postup zkoušky....................................................................................................................................................................... 9

6       Výsledky zkoušek.................................................................................................................................................................. 10

7       Závěrečná zpráva.................................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Opravné faktory.................................................................................................................................... 12

A.1   Energie předaná zarážejícímu soutyčí.............................................................................................................................. 12

A.2   Ztráty energie vlivem délky soutyčí..................................................................................................................................... 12

A.3   Další opravné faktory............................................................................................................................................................ 12

A.4   Vliv tíhy nadloží v pískách..................................................................................................................................................... 12

A.5   Použití opravních faktorů...................................................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Doporučené metody pro měření skutečné energie...................................................................... 14

B.1   Postup..................................................................................................................................................................................... 14

B.2   Vybavení.................................................................................................................................................................................. 14

B.3   Měření..................................................................................................................................................................................... 14

B.4   Výpočet.................................................................................................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN ISO 22476-3:2005) byla zpracována technickou komisí ISO/TC 182 „Geotechnika“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 341 „Geotechnický průzkum a zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2005.

Norma CEN ISO 22476 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky obsahuje následující části:

      Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku

      Část 2: Dynamická penetrační zkouška

      Část 3: Standardní penetrační zkouška

      Část 4: Zkouška presiometrem Ménard

      Část 5: Zkouška pružným dilatometrem

      Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem

      Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem

      Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem

      Část 9: Terénní vrtulková zkouška

      Část 10: Tíhová penetrační zkouška

      Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

      Část 12: Statická penetrační zkouška s mechanickým hrotem

      Část 13: Zatěžovací zkouška deskou

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky na nepřímé průzkumy zeminy standardní penetrační zkouškou, jako část geotechnického průzkumu a zkoušení podle EN 1997-1 a 1997-2, pro doplnění přímých průzkumů (např. vzorkování podle prEN ISO 22475-1).

Cílem standardní penetrační zkoušky je stanovení odporu zeminy na čelbě vrtu k dynamické penetraci děleného pouzdra odběrného přístroje a odebrání porušených zkušebních vzorků pro účely pojmenování a popisu (SPT). Ve štěrkovitých zeminách a v měkkých horninách může být použit k penetraci i plný kužel (SPT(C)).

Standardní penetrační zkouška je určena především ke stanovení pevnostních a přetvárných parametrů nesoudržných zemin. Touto zkouškou však lze získat hodnotné informace i pro jiné typy zemin.

Princip zkoušky spočívá v zarážení odběrného přístroje údery beranu o hmotnosti 63,5 kg, spouštěným z výšky 760 mm na kovadlinu nebo zarážecí hlavici. Počet úderů (N), potřebný k dosažení penetrace odběrného přístroje o 300 mm (poté, co proběhla jeho penetrace vlivem tíhy a počátečního dosednutí) je penetrační odpor.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz