Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10                                                                                                                                  Červen 2005

Železo a ocel - Stanovení smluvní hloubky
prokalení po povrchovém ohřevu

ČSN
EN 10328

42 0446

 

Iron and steel - Determination of the conventional depth of hardening after surface heating

Produits sidérurgiques - Détermination de la profondeur conventionnelle de trempe après chauffage superficiel

Eisen und Stahl - Bestimmung der Einhärtungstiefe nach dem Randschichthärten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10328:2005. Evropská norma EN 10328:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10328:2005. The European Standard EN 10328:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73417
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 6507-1 zavedena v ČSN EN ISO 6507-1 (42 0374) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 64, Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

                                                                                          Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.040.10

Železo a ocel - Stanovení smluvní hloubky prokalení po povrchovém ohřevu

Iron and steel - Determination of the conventional depth of hardening after
surface heating

 

Produits sidérurgiques - Détermination
de la profondeur conventionnelle de trempe après
chauffage superficiel

Eisen und Stahl - Bestimmung
der Einhärtungstiefe nach dem Randschichthärten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-01-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 10328:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky................................................................................................................................................................................... 6

5          Omezující podmínky metody............................................................................................................................................. 6

6          Zkušební metoda................................................................................................................................................................ 7

7          Zkušební protokol............................................................................................................................................................... 7


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10328:2005) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 2 „Ocel - Fyzikálně chemické a nedestruktivní zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tento dokument nahrazuje EURONORM 116:1972.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument definuje zkušební metodu stanovení smluvní hloubky prokalení po povrchovém ohřevu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz