Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                              Červenec 2005

Asfaltové směsi -
Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka -
Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace

ČSN
EN 12697-38

73 6160

 

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 38: Common equipment and calibration

Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 38: Appareillage commun,
calibrage et étalonnage

Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt - Teil 38: Prüfeinrichtung und Kalibrierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-38:2004. Evropská norma EN 12697-38:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-38:2004. The European Standard EN 12697-38:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-38 (73 6160) z ledna 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73438
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato evropská norma je součástí souboru norem pro zkoušení asfaltových směsí. Vzhledem k tomu, že doposud nejsou vydány všechny evropské normy tvořící ucelený soubor těchto norem, bylo CEN stanoveno, že nejpozději do ledna 2008 (datum zavedení norem výrobků pro asfaltové směsi řady EN 13108) mohou souběžně platit i národní normy (ČSN), týkající se předmětu této normy, které s ní nejsou v souladu. Z tohoto důvodu teprve po vydání všech norem celého souboru budou uvedené národní normy prověřeny, popř. zrušeny (ČSN 73 6160).

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-38:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-38 z ledna 2005 převzala EN 12697-38:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 932-5 zavedena v ČSN EN 932-5 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

EN 61010-2-020 zavedena v ČSN EN 61010-2-020 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

EN ISO 376 zavedena v ČSN EN ISO 376 (42 0358) Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných pro ověřování jednoosých zkušebních strojů

EN ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1 (420322) Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních přístrojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měřící síly

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků -  Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 7619 zavedena v ČSN ISO 7619 (62 1432) Pryž - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu kapesních tvrdoměrů

ISO 4662 dosud nezavedena

ISO 11095 zavedena v ČSN ISO 11095 (01 0237) Lineární kalibrace s použitím referenčních materiálů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1, článkům 3.3, 3.4, 3.7 a 6.2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Souvisící ČSN

ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii

ČSN EN ISO 10012:2003 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřící vybavení

Citované předpisy

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., 13/2002 Sb., 137/2002 Sb. a 226/2003 Sb.

Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2000 Sb.

Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a jejich označování

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s ASPK, s.r.o Ing. René Uxou

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

                                                                                      Červenec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.20

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka -
Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -
Part 38: Common equipment and calibration

 

Mélanges bitumineux - Méthodes d’essai pour
mélange hydrocarboné à chaud -
Partie 38: Appareillage commun, calibrage et
étalonnage

Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt -
Teil 38: Prüfeinrichtung und Kalibrierung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 12697-38:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

4.1       Prvořadé požadavky.......................................................................................................................................................... 10

4.2       Společné požadavky......................................................................................................................................................... 11

4.3       Označení zařízení............................................................................................................................................................... 11

5          Zkušební zařízení a pomůcky.......................................................................................................................................... 11

5.1       Lázně s řízenou konstantní teplotou.............................................................................................................................. 11

5.2       Zařízení na odstřeďování.................................................................................................................................................. 11

5.3       Pryž....................................................................................................................................................................................... 11

6          Kalibrace............................................................................................................................................................................. 11

6.1       Laboratorní referenční měřítka....................................................................................................................................... 11

6.2       Kalibrace a kontrola.......................................................................................................................................................... 12

6.3       Rozpouštědla..................................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Doporučení pro řízení laboratoře...................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Přesnost měření.................................................................................................................................. 14

Příloha C (informativní) Zaokrouhlování hodnot uváděných výsledků.................................................................................. 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17


Strana 5

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2005.

Tato norma je jednou ze souboru norem:

EN 12697-1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva

EN 12697-2 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost

EN 12697-3 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení

EN 12697-4 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Frakcionační kolona

EN 12697-5 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti nezhutněné směsi

EN 12697-6 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

EN 12697-7 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hmotnosti zkušebního tělesa pomocí gama paprsků

EN 12697-8 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

EN 12697-9 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení vztažné objemové hmotnosti, zhutňování gyrátorem

EN 12697-10 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost

EN 12697-11 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem

EN 12697-12 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

EN 12697-13 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 13: Měření teploty

EN 12697-14 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 14: Obsah vody

EN 12697-15 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti k segregaci asfaltových směsí

EN 12697-16 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty

EN 12697-17 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa

EN 12697-18 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva asfaltového koberce drenážního

EN 12697-19 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa

EN 12697-20 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese

EN 12697-21 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese

EN 12697-22 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem


Strana 6

EN 12697-23 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Zkouška příčným tahem

EN 12697-24 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost proti únavě

EN 12697-25 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku

EN 12697-26 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost

EN 12697-27 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 27: Odběr vzorků

EN 12697-28 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

EN 12697-29 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

EN 12697-30 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

EN 12697-31 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem

EN 12697-32 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem

EN 12697-33 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

EN 12697-34 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška

EN 12697-35 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsí

EN 12697-36 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Metoda stanovení tloušťky asfaltové vozovky

EN 12697-37 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA)

EN 12697-38 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecná zařízení a kalibrace

prEN 12697-39 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou

prEN 12697-40 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Drenážní schopnost materiálu

prEN 12697-41 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost vůči rozmrazovacím kapalinám

prEN 12697-42 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu

prEN 12697-43 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje základní požadavky na běžné zkušební zařízení, kalibrační postupy a činidla pro zkoušky asfaltových směsí uvedených v normách řady EN 12697.

POZNÁMKA 1 Tuto normu lze také využít pro odkazování při požadavcích na běžné zkušební zařízení a kalibraci měřidel pro zkoušky kameniva.

POZNÁMKA 2 Orgány udílející akreditaci zkušební laboratoři mohou vyžadovat alternativní požadavky a/nebo četnost kalibrace, aby tak vyhověly požadavkům národních předpisů pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce, a dalším národním předpisům1).

V příloze A jsou uvedena doporučení pro řízení laboratoře, příloha B pojednává o přesnosti měření a příloha C udává pokyny pro zaokrouhlování čísel konečných výsledků.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz