Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                              Červenec 2005

Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové
dešťové odpadní trouby

ČSN
EN 612

74 7705

 

Eaves gutters with bead stiffened fronts and rainwater pipes with seamed joints made of metal sheet

Gouttières pendantes à ourlet et descentes deaux pluviales en métal laminé

Hängedachrinnen mit Aussteifung der Rinnenvorderseite und Regenrohre aus Metallblech mit Nahtverbindungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 612:2005. Evropská norma EN 612:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 612:2005. The European Standard EN 612:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 612 (74 7705) z listopadu 1997.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73456
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě byly změněny požadavky na následující materiály:

      hliníkový plech;

      ocelový plech;

      ocelový plech s organickým povlakem;

      plech z korozivzdorné oceli;

Dále byla přidána kapitola 8 Řízení výroby u výrobce.

Předpokládá se, že po vydání celého souboru norem z činnosti CEN/TC 128 bude vydána změna ČSN 73 3610.

Citované normy

EN 988 zavedena v ČSN EN 988 (42 1570) Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

EN 1172 zavedena v ČSN EN 1172 (42 1511) Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví

EN 1396 zavedena v ČSN EN 396 (42 1415) Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10327 zavedena v ČSN EN 10327 (42 0909) Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky

ENV 10169-2 dosud nezavedena

EN 10326 zavedena v ČSN EN 10326 (42 0910) Plechy a pásy z konstrukčních ocelí, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky

Souvisící ČSN

ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné

ČSN EN 1462 (74 7706) Žlabové háky - Požadavky a zkoušení

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 6.3 a 6.4 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Ing. Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

                                                                                             Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.20                                                                                                     Nahrazuje EN 612:1996

Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

Eaves gutters with bead stiffened fronts and rainwater pipes
with seamed joints made of metal sheet

 

Gouttières pendantes à ourlet et descentes
d’eaux pluviales en métal laminé

Hängedachrinnen mit Aussteifung
der Rinnenvorderseite und Regenrohre
aus Metallblech mit Nahtverbindungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-01-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 612:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Tvary....................................................................................................................................................................................... 7

4.1       Žlaby...................................................................................................................................................................................... 7

4.1.1    Části...................................................................................................................................................................................... 7

4.1.2    Všeobecné požadavky na základní části........................................................................................................................ 8

5          Klasifikace.......................................................................................................................................................................... 10

5.1       Žlaby..................................................................................................................................................................................... 10

5.2       Odpadní trubky (trouby, roury)......................................................................................................................................... 11

6          Požadavky na materiál...................................................................................................................................................... 11

6.1       Hliníkový plech................................................................................................................................................................... 11

6.2       Měděný plech..................................................................................................................................................................... 11

6.3       Ocelový plech žárově pokovený....................................................................................................................................... 11

6.4       Ocelový plech s organickým povlakem......................................................................................................................... 12

6.5       Plech z korozivzdorné oceli.............................................................................................................................................. 12

6.6       Zinkový plech...................................................................................................................................................................... 12

7          Požadavky na rozměry...................................................................................................................................................... 12

7.1       Žlaby..................................................................................................................................................................................... 12

7.1.1    Tloušťka materiálu............................................................................................................................................................ 12

7.1.2    Mezní odchylky.................................................................................................................................................................... 13

7.2.1    Tloušťka materiálu............................................................................................................................................................ 13

7.2.2    Mezní odchylky.................................................................................................................................................................... 14

7.2.3    Spoje.................................................................................................................................................................................... 14

7.3       Příslušenství....................................................................................................................................................................... 14

8          Řízení výroby u výrobce..................................................................................................................................................... 14

9          Označování......................................................................................................................................................................... 14

10        Značení................................................................................................................................................................................ 14

11        Značení štítkem................................................................................................................................................................. 15


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 612:1995.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato norma specifikuje požadavky na výrobek, které vycházejí z požadavků pro různá použití a souvisí s normami pro všeobecné a zvláštní zkušební metody v rámci příslušných materiálových norem. Provedení žlabového a odvodňovacího systému sestaveného z uvedených výrobků závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou. Návrh, konstrukce a provedení jednotlivých částí stavby mají také vliv na funkčnost systému.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky na plechové okapové žlaby a plechové dešťové odpadní trubky (trouby, roury). Norma stanovuje všeobecné charakteristiky, systém označování, klasifikaci, značení a požadavky na jakost výrobků.

Tato norma platí pro okapové žlaby a vnější dešťové odpadní trubky (trouby, roury), které jsou podepřené kovovými žlabovými háky a které slouží k odvodu dešťové vody. Tvar a rozměry okapových žlabů jsou definovány architektonickými požadavky a množstvím vody, které stéká ze střechy do odpadní trubky (trouby, roury).

Tato norma specifikuje požadavky na okapové žlaby a odpadní trubky (trouby, roury), jejichž splnění umožňuje výrobkům plnit všechny běžné funkce, např. shromáždit a odvést dešťovou vodu nebo vodu z tajícího sněhu a ledu s povrchu budovy do drenážního systému nebo do kanalizace mimo budovu.

Norma neobsahuje požadavky na připevnění, podpěrné konstrukce, oplechování nebo na způsoby spojení jednotlivých částí.

Tato norma nespecifikuje požadavky pro okapové žlaby zhotovené ručně na stavbě.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz