Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.10                                                                                                                              Červenec 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování
kovových materiálů - Stanovení postupu svařování -
Část 1: Obloukové svařování

ČSN
EN ISO 15609-1

05 0312

                                                                                               idt ISO 15609-1:2004

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding

Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Descriptif d'un mode
opératoire de soudage - Partie 1: Soudage à l'arc

Anforderung und Qualifizierung von Schweiβverfahren für metallische Werkstoffe - Schweiβanweisung - Teil 1: Lichtbogenschweiβen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15609-1:2004. Evropská norma EN ISO 15609-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15609-1:2004. The European Standard EN ISO 15609-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 288-2 (05 0312) z listopadu 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73523
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato evropská norma je částí skupiny norem jejíž rozdělení je uvedeno v ČSN EN ISO 15607, příloha A. Oproti předchozí normě ČSN EN 288-2 je tato technologická norma ČSN EN ISO 15609-1 doplněna o normativní přílohu ZA. Změny jsou u základních proměnných podle kapitoly 4. Doplněny jsou normativní odkazy na nové související normy EN ISO. Formulář specifikace postupu svařování WPS podepisuje pouze pověřený svářečský dozor výrobce na základě kvalifikace základních svářečských proměnných v odpovídajícím protokolu WPQR.

Citované normy

EN 439 zavedena v ČSN EN 439 (05 2510) Svařovací materiály − Ochranné plyny pro obloukové svařování a řezání

EN 26848 zavedena v ČSN EN 26848:1991 (05 2411) Wolframové elektrody na svařování elektrickým obloukem v inertním plynu a plasmové řezání a svařování - Označení

EN ISO 4063 zavedena v ČSN EN ISO 4063 (05 0011) Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování (ISO 4063:1998)

EN ISO 6947 zavedena v ČSN EN ISO 6947 (05 0024) Svary - Pracovní polohy - Definice úhlů sklonu a otočení (ISO 6947:1993)

EN ISO 13916 zavedena v ČSN EN 13916 (05 0220) Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, interpass teploty a teploty ohřevu (ISO 13916:1996)

EN ISO 15607:2003 zavedena v ČSN EN ISO 15607 (05 0311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla (ISO 15607:2003)

CR ISO 15608 zavedena v ČSN 05 0323 (05 0323) Svařování - Směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin (ISO/TR 15608:2000)

Vypracování normy

Zpracovatel: CheVess ENGINEERING, s.r.o. Brno, IČ 26883473 - Ing. Jiří Podhora, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Voves


Strana 3

                                                                               Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.160.10                                                                                                   Nahrazuje EN 288-2:1992

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů -
Stanovení postupu svařování -
Část 1: Obloukové svařování

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -
Welding procedure specification -
Part 1: Arc welding

 

Descriptif et qualification d'un mode opératoire
de soudage pour les matériaux métalliques -
Descriptif d'un mode opératoire de soudage -
Partie 1: Soudage à l'arc

Anforderung und Qualifizierung
von Schweiβverfahren für metallische Werkstoffe -
Schweiβanweisung -
Teil 1: Lichtbogenschweiβen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-01-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 15609-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Technický obsah specifikace postupu svařování (WPS)............................................................................................. 6

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

4.2       Údaje, které se týkají výrobce............................................................................................................................................ 6

4.3       Údaje, které se týkají základního materiálu................................................................................................................... 7

4.4       Společné údaje pro všechny postupy svařování .......................................................................................................... 7

4.5       Specifické údaje pro metody svařování.......................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Specifikace postupu svařování (WPS)............................................................................................ 10

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušné evropské
publikace............................................................................................................................................................................. 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15609−1:2004) byl vypracován technickou komisí CEN /TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát řídí DIN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do dubna 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 288−2:1992.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na obsah specifikací postupů svařování pro metody obloukového svařování.

Tato norma je částí skupiny norem, jejíž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A.

Proměnné, které jsou uvedené v této normě, ovlivňují jakost svarového spoje.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz