Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.30; 77.120.60                                                                                                                Červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor -
Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku -
Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN
EN 12441-8

42 0630

 

Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 8: Determination of tin in secondary zinc - Flame atomic absorption
spectrometric method

Zinc et alliages de zinc - Analyse chimique - Partie 8: Dosage de létain dans le zinc - Méthode par spectrométrie
d’absorption atomique dans la flamme

Zink und Zinklegierungen - Chemische Analyse - Teil 8: Bestimmung von Zinn in Sekundärzink - FAAS­Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12441-8:2004. Evropská norma EN 12441-8:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12441-8:2004. The European Standard EN 12441-8:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73527
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12060:1997 zavedena v ČSN EN 12060:1999 (42 1303) Zinek a slitiny zinku - Metody odběru vzorků -
Specifikace

EN 13283 zavedena v ČSN EN 13283 (42 1381) Zinek a slitiny zinku - Sekundární zinek

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČ 25604716, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

                                                                                      Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.040.30; 77.120.60

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor -
Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku -
Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

Zinc and zinc alloys - Chemical analysis -
Part 8: Determination of tin in secondary zinc -
Flame atomic absorption spectrometric method

 

Zinc et alliages de zinc - Analyse chimique -
Partie 8: Dosage de létain dans le zinc -
Méthode par spectrométrie dabsorption atomique
dans la flamme

Zink und Zinklegierungen - Chemische Analyse -
Teil 8: Bestimmung von Zinn in Sekundärzink -
FAAS­Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-11-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12441-8:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

      Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Princip....................................................................................................................................................................................... 6

5       Chemikálie.............................................................................................................................................................................. 6

6       Přístroje.................................................................................................................................................................................... 7

7       Odběr vzorků............................................................................................................................................................................ 7

8       Postup...................................................................................................................................................................................... 7

9       Výpočet a vyjádření výsledků................................................................................................................................................ 8

10     Protokol o zkoušce................................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Doplňkové informace o mezinárodních porovnávacích zkouškách............................................. 9

Příloha B (informativní) Grafické vyjádření přesnosti údajů.................................................................................................. 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12441-8:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 209 „Zinek a slitiny zinku, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 209 pověřila CEN/TC 209/WG 6 „Metody rozborů a zkoušení“ zpracováním následujícího dokumentu:

EN 12441-8 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

Tato norma je částí řady jedenácti norem. Další normy jsou:

      Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

      Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

      Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Metoda spektrofotometrická

      Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci

      Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

      Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie pro stanovení cínu v sekundárním zinku. Platí pro výrobky specifikované v EN 13283.

Norma je vhodná pro stanovení obsahů cínu (hmotnostní podíl) mezi 0,1 % a 1,0 %.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz