Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60                                                                                                                              Červenec 2005

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky -
Spojky

ČSN
EN 362

83 2623

 

Personal protective equipment against falls from a height - Connectors

Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Connecteurs

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 362:2004. Evropská norma EN 362:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 362:2004. The European Standard EN 362:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 362 (83 2623) z listopadu 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73566
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována. Kapitola 3 Definice byla doplněna o definice jednotlivých typů spojek, definice jednotlivých druhů zámků, včetně obrázků. Kapitola 4 Technické požadavky a kapitola 5 Zkušební metody, která se v původní normě pouze odvolávala na zkušební metody popsané v normě ČSN EN 364, byly zcela přepracovány. Kapitola 5 uvádí konkrétní zkušební postupy pro přezkoumání konstrukce, zkoušku statické pevnosti, funkční zkoušku zámku, zkoušku odolnosti zámku a pro zkoušku odolnosti proti korozi. Kapitola 6 Návod k používání a značení byla rozdělená na dvě kapitoly, a to na kapitolu 6 Značení a kapitolu 7 Informace poskytované výrobcem. Norma byla doplněna o přílohu ZA, která uvádí vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky ES směrnice 89/686/EEC.

Citované normy

EN 363 zavedena v ČSN EN 363 (83 2650) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Systémy zachycení pádu

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody pro používání, údržbu, periodickou prohlídku, opravu, značení a balení

EN 20139:1992 zavedena v ČSN EN 20139 (80 0056) Textilie. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227:1994 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EEC z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnice Rady 93/95/EEC, směrnice Rady 93/68/EEC, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ: 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3, Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                                      Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.99                                                                                                     Nahrazuje EN 362:1992

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

Personal protective equipment against falls from a height - Connectors

 

Équipements de protection individuelle contre
les chutes de hauteur - Connecteurs

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz -
Verbindungselemente

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-10-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 362:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Statická pevnost.................................................................................................................................................................. 9

4.3       Funkce zámku.................................................................................................................................................................... 10

4.4       Odolnost zámku (neplatí pro třídu Q spojek)............................................................................................................... 10

4.5       Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 10

4.6       Značení a informace......................................................................................................................................................... 10

5          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 10

5.1       Přezkoumání konstrukce................................................................................................................................................. 10

5.2       Zkouška statické pevnosti............................................................................................................................................... 10

5.3       Funkční zkouška zámku................................................................................................................................................... 13

5.4       Zkouška odolnosti zámku................................................................................................................................................ 13

5.5       Zkouška odolnosti proti korozi........................................................................................................................................ 14

6          Značení................................................................................................................................................................................ 14

7          Informace poskytované výrobcem.................................................................................................................................. 15

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky ES směrnice 89/686/EEC.. 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 362:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 362:1992.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU 89/686/EEC.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a informace poskytované výrobcem spojek. Spojky odpovídající tomuto dokumentu jsou používány jako spojovací prvky v systémech ochrany osob proti pádu, tj. zachycení pádu, pracovním polohování, lanovém přístupu, zadržovacích a záchranných systémech.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz