Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.20                                                                                                                                       Září 2005

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV
do AC 45 kV včetně -
Část 2: Seznam Národních normativních aspektů

ČSN
EN 50423-2

33 3301

 

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV up to and including AC 45 kV -
Part 2: Index of National Normative Aspects

Lignes électriques aériennes dépassant 1 kV AC jusqu‘a 45 kV AC -
Partie 2: Liste des Aspects Normatifs Nationaux

Freileitungen über AC 1 kV bis einschliesslich AC 45 kV -
Teil 2: Index der NNA (Nationale Normative Festlegungen)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50423-2:2005. Evropská norma EN 50423-2:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50423-2:2005. The European Standard EN 50423-2:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73614
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na národní poznámku

K normě byla doplněna k textu EN 50423-2 národní informativní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a, 612 48 Brno-Medlánky, IČ 469 00 896, Ing. Petr Lehký

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková


Strana 3

                                                                                      Leden 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.240.20

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně
Část 2: Seznam Národních normativních aspektů

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV up to and including AC 45 kV
Part 2: Index of National Normative Aspects

 

Lignes électriques aériennes dépassant
1 kV AC jusqu‘a 45 kV AC
Partie 2: Liste des Aspects Normatifs Nationaux

Freileitungen über AC 1 kV bis einschliesslich
AC 45 kV
Teil 2: Index der NNA (Nationale Normative
Festlegungen)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2005 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                       Ref. č. EN 50423-2:2005 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 11, Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV (DC 1,5 kV).

Text návrhu byl předložen k jednotnému přejímacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 504232-2 dne 2004-10-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2005-10-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2007-10-01-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz