Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                   Srpen 2005

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny
a obklady stěn - Specifikace výrobku

ČSN
EN 490

72 3240

 

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Product specifications

Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage - Spécifications des produits

Dach- und Formsteine aus Beton für Dächer und Wandbekleidungen - Produktanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 490:2004. Evropská norma EN 490:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 490:2004. The European Standard EN 490:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 490 (72 3240) z dubna 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                73644
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 490:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z dubna 2005 převzala EN 490:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma je přejímána překladem.

Oproti ČSN EN 490:1995 došlo k rozšíření článků 5.2.2, 5.2.4, 5.7, 5.9, které se týkají krycí šířky, tvarovek, mrazuvzdornosti a požární bezpečnosti. Do normy byly nově přidány kapitoly 6, 7, 8, 9 a 10, které se týkají hodnocení shody, odběru vzorků a systému značení a označování štítkem. Obsah přílohy A „odběr vzorků“ byl přesunut do kapitoly 7. Do normy byly přidány přílohy B, C a ZA. Příloha ZA se týká vztahu této normy ke směrnici EU o stavebních výrobcích.

Citované normy

EN 491 zavedena v ČSN EN 491 (72 3243) Betonová krytina - Zkušební metody

ENV 1187 zavedena v ČSN P ENV 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

prEN 13501-5 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, a.s., IČ 48589837, Jana Koláčková, Ing. Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.30                                                                                                     Nahrazuje EN 490:1994

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn -
Specifikace výrobku

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -
Product specifications

 

Tuiles et accessoires en béton pour couverture
et bardage - Spécifications des produits

Dach- und Formsteine aus Beton für Dächer
und Wandbekleidungen - Produktanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-10-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 490:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

          Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 7

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 7

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 7

4             Značky................................................................................................................................................................................ 8

5             Požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

5.1          Materiály............................................................................................................................................................................. 9

5.2          Rozměry............................................................................................................................................................................. 9

5.2.1       Závěsná délka a pravoúhlost......................................................................................................................................... 9

5.2.2       Krycí šířka.......................................................................................................................................................................... 9

5.2.3       Rovinnost........................................................................................................................................................................... 9

5.2.4       Tvarovky.............................................................................................................................................................................. 9

5.3          Hmotnost......................................................................................................................................................................... 10

5.4          Připevňovací otvory (pokud jsou navržené)................................................................................................................ 10

5.5          Únosnost (mechanická odolnost).............................................................................................................................. 10

5.6          Prosákavost..................................................................................................................................................................... 10

5.7          Mrazuvzdornost............................................................................................................................................................... 10

5.7.1       Tašky................................................................................................................................................................................. 10

5.7.2       Tvarovky............................................................................................................................................................................ 10

5.7.3       Tašky úžlabní................................................................................................................................................................... 11

5.8          Závěsný ozub................................................................................................................................................................... 11

5.9          Požární bezpečnost........................................................................................................................................................ 11

5.9.1       Chování při vnějším požáru.......................................................................................................................................... 11

5.9.2       Reakce na oheň............................................................................................................................................................. 11

5.10        Uvolňování nebezpečných látek................................................................................................................................... 12

6             Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 12

6.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 12

6.2          Počáteční zkoušky typu.................................................................................................................................................. 12

6.3          Systém řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................... 12

7             Odběr vzorků.................................................................................................................................................................... 12

7.1          Odběr vzorků pro zkoušky typu..................................................................................................................................... 12

7.2          Odběr vzorků pro řízení výroby u výrobce (FPC)........................................................................................................ 12

7.3          Shoda............................................................................................................................................................................... 13

8             Systém značení............................................................................................................................................................... 13

8.1          Tašky................................................................................................................................................................................. 13

8.2          Tvarovky............................................................................................................................................................................ 14

9             Označování a značení štítkem...................................................................................................................................... 14

10           Dokumenty....................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Vlastnosti povrchu............................................................................................................................... 15

Příloha B (informativní) Montáž střešních tašek a tvarovek.................................................................................................... 16

Příloha C (normativní) Připevňovací prostředky....................................................................................................................... 17


Strana 5

          Strana

Příloha D (normativní) Postup odběru vzorků........................................................................................................................... 18

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích
........................................................................................................................................................................... 19

ZA.1       Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................... 19

ZA.2       Postup prokazování shody............................................................................................................................................ 20

ZA.2.1    Systémy prokazování shody......................................................................................................................................... 20

ZA.2.2    ES prohlášení o shodě................................................................................................................................................. 21

ZA.3       Označení shody CE........................................................................................................................................................ 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2006.

Tato evropská norma nahrazuje EN 490:1994.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU 89/106/EHS.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Toto vydání rozšiřuje předmět normy tak, aby bylo zahrnuto větší množství tvarovek. Norma obsahuje menší technické změny.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na betonové tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnitřní a vnější obklady stěn.

Přestože mohou být betonové tašky a tvarovky opatřeny povrchovou úpravou, není specifikace povrchové úpravy součástí této normy.

POZNÁMKA 1 Informace o vlastnostech povrchových úprav jsou uvedeny v příloze A.

POZNÁMKA 2 Informace o provedení střech a stěn jsou uvedeny v příloze B.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz