Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.50, 77.140.70                                                                                                                Červenec 2005

Dodací podmínky pro jakost povrchu
za tepla válcovaných ocelových plechů,
široké oceli a tyčí tvarových -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 10163-1

42 0016

 

Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 1: General
requirements

Conditions de livraison relatives à l’état de surface des tôles, larges plats et profilés en acier laminés à chaud - Partie 1:
Généralités

Lieferbedingungen für die Oberflächenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und
Profile) - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí normy EN 10163-1:2004. Evropská norma EN 10163-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10163-1:2004. The European Standard EN 10163-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10163-1 (42 0016) ze srpna 1994.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73663
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 287-1 zavedena v ČSN EN 287-1 (05 0711) Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1:
Oceli

EN 288-2 zavedena v ČSN EN 288-2 (05 0312) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování

EN 288-3 zavedena v ČSN EN 288-3 (05 0313) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 3: Zkoušky postupů obloukového svařování ocelí

EN 10079:1992 zavedena ČSN EN 10079:1996 (42 0044) Hutnictví železa. Definice ocelových výrobků

EN 10163-2:2004 zavedena v ČSN EN 10163-2:2005 (42 0017) Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel

EN 10163-3:2004 zavedena v ČSN EN 10163-3:2005 (42 0018) Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové

EN ISO 15607 zavedena v ČSN EN 15607 (05 0311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Překlad normy je podle současné české normalizační praxe, proto název třetí části je Tyče tvarové nikoliv podle doslovného překladu Profily.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s. Krátká 39, Praha 10, IČ 47115998, Ing. Vladimír Toman
a Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

                                                                                      Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.50, 77.140.70                                                                               Nahrazuje EN 10163-1:1991

Dodací podmínky pro jakost povrchu
za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových -
Část 1: Všeobecné požadavky

Delivery requirements for surface
condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections -
Part 1: General requirements

 

Conditions de livraison relatives à l’état de surface
des tôles, larges plats et profilés en aciers laminés
à chaud - Partie 1: Généralités

Lieferbedingungen für die
Oberflächenbeschaffenheit von warmgewalzten
Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und
Profile) - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-11-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 10163-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5          Rozdělení.............................................................................................................................................................................. 7

6          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

6.1       Hloubka a necelistvostmi ovlivněná oblast.................................................................................................................... 7

6.1.1    Hloubka................................................................................................................................................................................. 7

6.1.2    Ovlivněná oblast.................................................................................................................................................................. 7

6.2       Požadavky na opravy......................................................................................................................................................... 10

6.3       Postupy oprav..................................................................................................................................................................... 10

6.3.1    Vybrušováni........................................................................................................................................................................ 10

6.3.2    Zavařování........................................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní) Popis nejčastěji se vyskytujících povrchových necelistvostí........................................................ 10

Příloha B (informativní) Srovnání výrazů v různých jazycích.................................................................................................... 12

Příloha C (informativní) Seznam národních norem, které odpovídají citovaným normám EURONORM...................... 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 10163-1:2004) byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 10 Konstrukční oceli - Jakosti, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2005 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2005.

Tato část evropské normy nahrazuje EN 10163-1:1991 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné požadavky.

Tento dokument stanoví všeobecné dodací požadavky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových výrobků jako jsou:

      plechy a široká ocel viz část 2;

      tyče tvarové viz část 3.

V průběhu pětiletého zhodnocení EN 10163-1:1991 členové ECISS/TC 10 souhlasili s revizí EN 10163-1:1991. Bylo požadováno přizpůsobit text podle dokumentu ECISS DOCS N 809 Normalizace železa a oceli - Vzor normy na výrobek.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Tento dokument stanoví všeobecné požadavky na jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových. Obsahuje požadavky na druh, dovolenou hloubku a přípustnou velikost ovlivněné povrchové oblasti:

      u necelistvostí (nedokonalostí a vad) a

      u oprav broušením a/nebo zavařováním.

1.2 Tento dokument se používá, jen pokud nejsou stanoveny žádné jiné požadavky na jakost povrchu v normě na příslušný materiál nebo výrobek. Požadavky podle příslušné normy na materiál nebo na výrobek mají vždy přednost.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz