Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                       Září 2005

Zkoušení betonu v konstrukcích -
Část 3: Stanovení síly na vytržení

ČSN
EN 12504-3

73 1303

 

Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pull-out force

Essais pour béton dans les structures - Partie 3: Détermination de la force d´arrachement

Prüfung von Beton in Bauwerken - Teil 3: Bestimmung der Ausziehkraft

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12504-3:2005. Evropská norma EN 12504-3:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12504-3:2005. The European Standard EN 12504-3:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73788
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: STAVCERT Praha, spol. s r.o., IČ 64940616, Ing. Václav Gorgol, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce, SK 1 Technologie betonu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Feigl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12504-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2005

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.30

Zkoušení betonu v konstrukcích -
Část 3: Stanovení síly na vytržení

Testing concrete in structures -
Part 3: Determination of pull out force

 

Essais pour béton dans les structures -
Partie 3: Détermination de la force d´arrachement

Prüfung von Beton in Bauwerken -
Teil 3: Bestimmung der Ausziehkraft

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšská, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12504-3:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

4          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 7

5          Zkušební míst....................................................................................................................................................................... 7

6          Zkušební postup….............................................................................................................................................................. 8

7          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 8

8          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

9          Shodnost.............................................................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní) Vztah mezi silou na vytržení a pevností betonu v konstrukci ....................................................... 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12504-3:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a související výrobky“,  jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě musí být do září 2005 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu budou zrušeny nejpozději do září 2005.

Tato evropská norma je založena na mezinárodní normě ISO/DIS 8046  „Ztvrdlý beton - Stanovení síly na vytržení“.

Tato norma je jednou z řady zkušebních norem pro zkoušení betonu v konstrukcích.

Návrh této normy byl publikován v roce 1996 pro připomínkování CEN jako prEN 12399. Tato norma byla jednou z řady jednotlivě číslovaných zkušebních norem pro čerstvý a ztvrdlý beton. Z důvodů přehlednosti bylo rozhodnuto spojit tyto oddělené návrhy norem do tří nových norem s oddělenými částmi pro každou metodu, a to:

      Zkoušení čerstvého betonu (EN 12350)

      Zkoušení ztvrdlého betonu  (prEN 12390)

      Zkoušení betonu v konstrukcích (prEN 12504)

Řada norem EN 12504 obsahuje následující části, přičemž v závorkách jsou uvedena čísla norem, pod kterými byly publikovány pro připomínkování CEN:

EN 12504  Zkoušení betonu v konstrukcích

Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku (dříve prEN 12504:1996)

Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem (dříve prEN 12398:1996)

Část 3: Stanovení síly na vytržení (dříve prEN 12399:1996)

Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu (dříve prEN 12396:1998)

Příloha A této normy je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Existuje řada různých metod na zjišťování síly při vytržení. ISO/DIS 8O46 uvádí jen zabetonované vložky. Tato norma byla rozšířena a zahrnuje podobné vložky, které mohou být osazeny do ztvrdlého betonu a roztaženy, ale které nemohou vyvolat boční napětí v betonu.

Jsou metody, které jsou založeny na přilepení nebo na vyvození bočního napětí k uchycení vložky, ale není dosud jisté, zda tyto dávají stejné výsledky jako metody zde uvedené.

Zjišťování síly se může použít k odhadu pevnosti v konstrukci pro dodatečné předpětí, zda je možné konstrukci odbednit a uvolnit podpěry, k určení doby pro zimní opatření a ošetřování nebo pro srovnávací zkoušky.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma uvádí metodu pro stanovení síly při vytržení kotouče s táhlem ze ztvrdlého betonu, který byl zabetonován nebo podobného zařízení, které bylo osazeno do vyvrtaného otvoru v betonu.

POZNÁMKA Tato zkušební metoda se nepoužívá jako alternativní ke stanovení pevnosti betonu v tlaku, avšak při dostatečně těsným korelačním vztahu, lze odhadovat pevnost betonu v konstrukci.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz