Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040                                                                                                                                           Září 2005

Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů -
Expozice a hodnocení

ČSN
EN ISO 2810

67 3115

                                                                                                     idt ISO 2810:2004

Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and assessment

Peintures et vernis - Vieillissenent naturel des revêtements - Exposition et évaluation

Beschichtungsstoffe Freibewitterung von Beschichtungen Bewitterung and Bewertung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2810:2004. Evropská norma EN ISO 2810:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2810:2004. The European Standard EN ISO 2810 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 67 3090 z 29. března 1991 a ČSN EN ISO 2810 (67 3115) z dubna 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73852
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 1514 zavedena v ČSN EN ISO 1514:1998 (67 3009) Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry

ISO 2808 zavedena v ČSN EN ISO 2808:2000 (67 3061) Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru

ISO 2813 zavedena v ČSN ISO 2813:1998 (67 3066) Nátěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85°

EN ISO 3668 zavedena v ČSN EN ISO 3668:2001 (67 0530) Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrových hmot

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

EN ISO 4628-1 zavedena v ČSN EN ISO 4628-1:2004 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace

EN ISO 4628-2 zavedena v ČSN EN ISO 4628-2:2003 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

EN ISO 4628-3 zavedena v ČSN EN ISO 4628-3:2003 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

EN ISO 4628-4 zavedena v ČSN EN ISO 4628-4:2003 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání

EN ISO 4628-5 zavedena v ČSN EN ISO 4628-5:2003 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování

EN ISO 4628-6 zavedena v ČSN EN ISO 4628-6:2002 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Stanovení intenzity, množství a velikosti běžných typů obecných vad - Část 6: Vyhodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

EN ISO 4628-7 zavedena v ČSN EN ISO 4628-7:2003 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu

EN ISO 4628-8 dosud nezavedena

EN ISO 4628-10 zavedena v ČSN EN ISO 4628-10:2003 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze

ISO 7724-1 dosud nezavedena

ISO 7724-2 dosud nezavedena

ISO 7724-3 dosud nezavedena

ISO 8565:1992 zavedena v ČSN ISO 8565:1996 (03 8110) Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky na staniční zkoušky

ISO 12944-2 zavedena v ČSN EN ISO 12944-2:1998 (03 8241) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

EN 13523-19 dosud nezavedena

SAE J1976:2002 nezavedena

WMO Publikace č. 8 nezavedena


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN ISO 9223 (03 8203) Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace

ČSN EN 12500 (03 8202) Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v atmosférickém prostředí - Klasifikace, stanovení a odhad korozní agresivity atmosférického prostředí

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, Ing. Hana Kalousková

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

                                                                                      Červenec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.040

Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí povlaků - Expozice a hodnocení
(ISO 2810:2004)

Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and assessment
(ISO 2810:2004)

 

Peintures et vernis - Vieillissenent naturel
des revêtements - Exposition et évaluation
(ISO 2810:2004)

Beschichtungsstoffe - Freibewitterung
von Beschichtungen - Bewitterung and Bewertung
(ISO 2810:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN ISO 2810:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 2810:2004) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 2810:2004 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 2810:2004 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

           Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Obecně.................................................................................................................................................................................. 9

5          Zkušební stojany............................................................................................................................................................... 10

6          Přístroje na měření klimatických činitelů...................................................................................................................... 11

6.1       Měření slunečního záření................................................................................................................................................. 11

6.2       Ostatní přístroje na měření klimatu............................................................................................................................... 11

7          Zkušební vzorky.................................................................................................................................................................. 12

8          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 12

9          Dodatečné zkušební podmínky ..................................................................................................................................... 13

10        Hodnocení vlastností ....................................................................................................................................................... 13

11        Shodnost............................................................................................................................................................................. 13

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 13

Příloha A (normativní) Vnější prostředí a klima....................................................................................................................... 15

Příloha B (informativní) Klasifikace klimatu.............................................................................................................................. 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17


Strana 8

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje podmínky, které je nutné uvažovat při výběru typu a postupu stárnutí na povětrnosti pro stanovení odolnosti povlaků nebo nátěrových systémů (přímé stárnutí nebo stárnutí za okenním sklem).

Stárnutí na povětrnosti se používá k určení odolnosti povlaků nebo nátěrových systémů (dále v textu označované jednoduše jako povlaky) vůči slunečnímu záření a působení atmosférického prostředí.

V této mezinárodní normě nejsou uvažovány speciální atmosférické vlivy, na příklad průmyslové znečistění.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz